Inwestowanie w relacje

Integracja ze społecznością lokalną na przykładzie Nordkalk sp. z o.o. – Zakład „Miedzianka”
Jak pogodzić pracę kopalni wapienia z potrzebami lokalnej społeczności? To pytanie niejednokrotnie spędza sen z powiek każdemu, kto prowadzi działalność wydobywczą. Spróbujemy na nie odpowiedzieć na przykładzie Nordkalk sp. z  o.o. – Zakład „Miedzianka” – największej kopalni kamienia wapiennego w regionie świętokrzyskim.

DOPASOWANI DO POTRZEB OTOCZENIA

Uwaga mieszkańców terenów, gdzie prowadzona jest działalność wydobywcza bardzo często skoncentrowana jest na relacji zakładu ze środowiskiem i społecznością lokalną. Dzieje się tak ponieważ kopalnie odkrywkowe surowców mineralnych nie działają w próżni i na stałe wpisane są w krajobraz najbliższej okolicy. Owe „wpasowanie” w otoczenie nie oznacza jedynie przemyślanej i dobrze zorganizowanej infrastruktury wokół zakładów produkcyjnych, ale także umiejętnego dialogu ze społecznością lokalną, która żyje obok nas. By zrozumieć potrzeby interesariuszy nie wystarczy wyłącznie przeznaczać środki finansowe na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ale także być otwartym i nie izolować się od reszty otoczenia.

Przedsiębiorca górniczy w komunikacji ze społecznością musi zrozumieć, że najcenniejsze co można dać ludziom to swój czas, który należy jak najlepiej wykorzystać na rozwiązywanie problemów okolicy. Działania podejmowane w ramach tej współpracy powinny charakteryzować się dużą wrażliwością i zrozumieniem potrzeb lokalnej społeczności, a przede wszystkim być nastawione na realizacje celów długoterminowych, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Nie da się ukryć, że eksploatacja górnicza wpływa na otoczenie, jednak to sąsiedztwo wcale nie musi być trudne, a działalność zakładu na otoczenie nie musi ograniczać się wyłącznie do emisji pyłów i hałasu.

Nordkalk wykorzystuje do komunikacji z interesariuszami różne kanały. Oczywiście najważniejszy jest bezpośredni, tradycyjny kontakt, ale nie można zapominać o rosnącej sile Internetu, w tym mediów społecznościowych, które coraz częściej kształtują opinie publiczną. Potocznie przyjęło się mówić, że jeśli nie ma cię na Facebooku, to znaczy, że nie istniejesz – w przesadnym sformułowaniu mieści się ziarno prawdy, bowiem kanały społecznościowe powoli wypierają tradycyjne media. Każde odpowiedzialne przedsiębiorstwo powinno sobie zdawać sprawę z tego, że media społecznościowe bardzo często są miejscem lokalnych dyskusji. Konsekwencje wynikające z nieobecności lub bycia nieaktywnym na tychże kanałach mogą być długo odczuwalne w skutkach. Bardzo często dyskusje na tematy lokalne pomiędzy mieszkańcami wymykają się spod kontroli lub pozostają bez odpowiedzi, to może powielać stereotypowy, niejednokrotnie krzywdzący wizerunek kopalni. By móc skutecznie dzielić się sukcesami i prowadzić dialog nie można lekceważyć siły tego środka komunikacji.

W 2020 roku Nordkalk wdrożył zróżnicowaną strategię komunikacji, w której określił obszary na jakich chce się koncentrować. Jednym z tych obszarów był właśnie kontakt z sąsiadami za pośrednictwem mediów społecznościowych, których siła przybrała zwłaszcza w trakcie epidemii Sars-CoV2. Nordkalk sp. z o.o. – Zakład Miedzianka aktywnie działa na polu mediów społecznościowych i jest obecny w sieci, na bieżąco informuje o współpracy z lokalną społecznością, a także za pośrednictwem kanałów społecznościowych i strony internetowej przekazuje najważniejsze informacje związane z zakładem i kopalnią.

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NORDKALK

By efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o środowiskową i społeczną odpowiedzialność w zakładzie w Miedziance od 2019 roku działa Rada Dialogu Społecznego. Inicjatywa powstała w porozumieniu z przedstawicielami zakładu oraz mieszkańcami okolicznych miejscowości. Narzędzie to pozwala wsłuchiwać się w głosy płynące z okolicy i zdobywać pełną wiedzę na temat potrzeb i trudności z jakimi borykają się mieszkańcy. Spotkania mają charakter cykliczny i odbywają się dwa razy w roku. Drogą konsensusu członkowie rady podejmują decyzje związane z inwestycjami prowadzonymi przez spółkę. Zasady współpracy nie są skomplikowane, a warunki, które muszą być spełnione, by Nordkalk sp. z o.o. mógł się zaangażować w lokalną inicjatywę można sprowadzić do kilku punktów.

Projekt musi być:

•Istotny dla danej społeczności i został wykazany interes społeczny w jego realizacji,

• Długofalowy – przynoszący trwały efekt,

• Nienastawiony na zysk,

• Związany z minimum jednym z obszarów społecznego zaangażowania:

-Sport;

-Edukacja;

-Infrastruktura;

-Ochrona środowiska;

-Kultura;

-Włączenie społeczne (pomoc społeczna).

Dodać należy, że zgodnie z zasadami społecznego zaangażowania Nordkalk sp. z o.o. priorytetowo wspiera te inicjatywy, które są powiązane z działalnością zakładu w Miedziance i dają możliwość wykorzystania produkowanego tu materiału, ponadto stwarzają możliwość udziału pracowników spółki i są realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami (np. organizacją, grupą mieszkańców, szkołą). W swoich projektach Rada stara się wykorzystywać podmioty gospodarcze z sąsiedztwa, co również ma wpływ na budowanie wzajemnego zaufania i wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości mającego szczególne znaczenie w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Nordkalk sp. z o.o. ocenia zgłoszone inicjatywy i przygotowuje ocenę realizacji według formularza i jeśli zaangażowanie wymaga podjęcia decyzji finansowej powyżej 3 tys. zł to decyzję podejmuje właśnie Rada Dialogu Społecznego. Realizacja projektów następuje w terminie od 1 do 6 miesięcy od ich zatwierdzenia. Dodatkowo, dla celów informacyjnych wszystkie działania, prezentacje i protokoły z obrad są umieszczane na stronie internetowej (www.nordkalk.pl), tak by każdy z interesariuszy mógł się z nimi zapoznać.

– Główny cel jaki przyświecał nam w trakcie tworzenia Rady Dialogu Społecznego Nordkalk, to szczera rozmowa z mieszkańcami o ich codziennych problemach. Z jednej strony działamy w branży wydobywczej i mamy swoje cele biznesowe, z drugiej strony chcemy prowadzić zintensyfikowane działania integracyjne z lokalną społecznością i wsłuchiwać się w potrzeby każdego, kto mieszka obok zakładu w Miedziance i starać się rozwiązać te problemy. Strategia współpracy z mieszkańcami opiera się na zasadzie win-win i nie ma tutaj przegranych, bo za dobrą komunikacją przemawia interes szeroko rozumianego ogółu. Nie należy zapominać, że zakład w Miedziance jest jednym z największych pracodawców w regionie. Mieszkańcy poza stabilną pracą, w spółce o ugruntowanej pozycji w branży surowców mineralnych zyskują także wymierne korzyści, które można zobaczyć gołym okiem. Obecnie zaangażowaliśmy się w szereg prac o zróżnicowanym charakterze mających na celu stałą poprawę komfortu życia naszych sąsiadów, a część z nich została już zrealizowana – komentuje Prezes Nordkalk sp. z o.o. Piotr Maciak.

UDZIAŁ W ŻYCIU KAŻDEGO MIESZKAŃCA

Początki Rady Dialogu Społecznego nie były łatwe, a to za sprawą epidemii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń dotyczących organizacji zgromadzeń. Pomimo obostrzeń udało się zgodnie z założeniami wdrożyć przyjęte projekty.

W pierwszej kolejności Nordkalk sp. z o.o. skoncentrował swoje działania na poprawie lokalnej infrastruktury. Poprawa stanu dróg dojazdowych, czy chociażby zadań wykonywanych z większą częstotliwością i intensywnością takich jak mycie nawierzchni asfaltowych i czyszczenie rowów melioracyjnych wpłynęły na lepsze postrzeganie okolicy wokół zakładu, a co za tym idzie także na wizerunek całego przedsiębiorstwa. Poza walorami czysto estetycznymi nie można zapominać, że tam gdzie jest dobra infrastruktura, tam też następuje poprawa bezpieczeństwa. Przy modelowej współpracy z Starostwem Powiatowym w Kielcach, spółce udało się zamontować punkt kontroli prędkości na newralgicznym odcinku drogi dojazdowej do zakładu, a także cyklicznie prowadzone są akcje informacyjne dla kierowców pojazdów ciężarowych o konieczności stosowania się do przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących na drogach dojazdowych do zakładu.

Komfort życia okolicznej miejscowości poprawiła też budowa studni w Zajączkowie stanowiąca rezerwuar wody pitnej dla okolicznych mieszkańców, a przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym w miejscowości Bławatków dokonano wymiany nawierzchni chodnika przy przystanku autobusowym i powiększono zatoczkę, by poprawić bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców. Wymienione projekty nie byłby możliwe bez wzorowej współpracy z Gminą Piekoszów. Spółka nie była też obojętna na prośbę płynącą ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, dla której bezpłatnie wykonała prace ziemne.

Warto zaznaczyć, że Nordkalk sp. z o.o. pomaga w rozwoju Ochotniczym Strażom Pożarnym. Dobra współpraca z zakresu BHP zaowocowała wspólnymi ćwiczeniami, które podnoszą poziom ochrony przeciwpożarowej i integrują pracowników zakładowych ze strażakami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie zakładu i poza nim. W ramach tej współpracy obecnie prowadzony jest kolejny projekt – Nordkalk sp. z o.o. zakupuje specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla najbliższej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Rykoszynie.

– Zasady bezpieczeństwa są wpisane w DNA naszej organizacji. Dbałość o zdrowie i życie pracowników, podwykonawców oraz wszystkich osób przebywających w okolicy zakładu w Miedziance jest najistotniejszym elementem działań całej naszej grupy, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym – podsumowuje Prezes Piotr Maciak.

Udział w życiu każdego mieszkańca jest przede wszystkim widoczny na polu integracji z lokalną społecznością. Nordkalk sp. z o.o. jako główny sponsor lokalnego klubu piłki nożnej Sokół-Nordkalk Górnik Rykoszyn od lat wspiera wszystkie roczniki drużyny, gdzie mogą rozwijać swoje sportowe talenty dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości. W tym roku Nordkalk sp. z o.o. sfinansował i zrealizował wybudowanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Skałki, a w planach pojawiają się kolejne miejsca rekreacji i place zabaw dla dzieci i młodzieży.

Wsłuchiwanie się w ludzkie potrzeby, to także szacunek i dbanie o lokalną kulturę oraz miejsca pamięci z nią związane. Na tym polu zakład z Miedzianki może pochwalić się systematycznym wspieraniem wydarzeń kulturalnych, a nawet renowacją pomników. Kolejnym istotnym filarem działalności społecznej zakładu jest edukacja. Spółka prowadzi stałą współpracę z paleontologami z Polskiej Akademii Nauk, którzy w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops im. Adriana Kina przygotowują zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych na terenie zakładu, a także poza nim, m.in. szkoły, świetlice integracyjne, fundacje i stowarzyszenia. Spotkaniom tym towarzyszy bardzo dobra atmosfera, naukowcy prezentują eksponaty i z pasją opowiadają o tym co znajdowało się na obszarze zakładu miliony lat temu. Warto dodać, że teren zakładu jest też miejscem warsztatów studenckich, a w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance odbywają się cykliczne wystawy paleontologiczne i geologiczne.

Prezes Nordkalk sp. z o.o. dostrzega duży potencjał w działalności edukacyjnej: „Zajęcia te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i pedagogów. Wychowawcy sami do nas dzwonią i pytają, kiedy możemy zorganizować dla nich lekcje z profesorami paleontologii, by przybliżyć historię miejsca, jak i gdzie wydobywany jest kamień wapienny. Te inspirujące spotkania zostają w pamięci uczniów i znacznie poszerzają ich wiedzę”.

RAPORTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NORDKALK

Ważna jest także transparentność podejmowanych działań w budowaniu wiarygodności wśród interesariuszy. W tym celu Nordkalk publikuje coroczne raporty zrównoważonego rozwoju, które bazują na opiniach oraz badaniach ekspertów z zakresu geologii i górnictwa. Raport stanowi podstawowe źródło wiedzy o działaniach na rzecz środowiska i lokalnych społeczności. Informacje są ogólnodostępne, przez co każdy mieszkaniec może się z nimi zapoznać chociażby za pośrednictwem strony internetowej czy bezpośrednio kontaktując się z działem komunikacji.

Z dokumentu można dowiedzieć się o tym, że Nordkalk sp. z o.o. dba o to, by wypełniać zobowiązania i normy związane z ograniczaniem elementów emisyjnych (zapylanie i hałas). Świadomość na ten temat uwidacznia się w prowadzonych inwestycjach prośrodowiskowych, które w przyszłości mają zredukować ślad węglowy przedsiębiorstwa.

– Zrównoważony rozwój to działania na rzecz przyszłych pokoleń, to jest coś z czym musi się zmierzyć cała branża wydobywcza w przyszłości. Cieszę się, że jesteśmy częścią większego organizmu, dzięki czemu mamy możliwość kreatywnej pracy i wymiany opinii z naszymi kolegami z innych krajów. Obecnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych i zdobywamy doświadczenie, które w przyszłoMiejsce rekreacyjne dla mieszkańców Skałki powstałe przy wsparciu lokalnej społeczności i zrealizowane ze środków Rady Dialogu Społecznego Nordkalk A recreational place for the inhabitants of Skałka, created with the support of the local community and financed by the Nordkalk Social Dialogue Council. Executive MAGAZINE 51 SUSTAINABLE ECONOMY ści może okazać się bezcenne dla prowadzenia kopalni kruszyw – podkreśla Piotr Maciak.

Raport pozwala zainteresowanym dowiedzieć się na temat strategii przedsiębiorstwa i najnowszych działań podejmowanych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poznanie struktury przedsiębiorstwa i zakresu zadań prowadzonych dla lokalnych społeczności zwiększa świadomość mieszkańców. Raport określa również priorytety na przyszłe lata, co także staje się doskonałym pretekstem do konsensualnego i przemyślanego planowania działań zgodnie z uwzględnieniem zdania wszystkich zaangażowanych w ten proces. Efektywne odpowiadanie na potrzeby interesariuszy oraz równoczesny rozwój działań biznesowych w oparciu o środowiskową i społeczną odpowiedzialność nie zawsze jest łatwe. Wzajemne współistnienie przedsiębiorstwa branży wydobywczej i społeczności lokalnych wymaga dużego zaangażowania oraz cierpliwości każdej ze stron. Z perspektywy czasu daje jednak dużo satysfakcji i przynosi wymierne efekty, a przede wszystkim wpływa na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz pozytywne postrzeganie całej branży wydobywczej.


Autor:

Nordkalk

Last Updated on 28 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA