Początek 2022 roku w Banku Millennium – solidna poprawa wyników operacyjnych, wyniki finansowe obciążone kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty walutowe

Początek 2022 roku w Banku Millennium – solidna poprawa wyników operacyjnych, wyniki finansowe obciążone kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty walutowe

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 1 kwartał 2022 r. Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 1 kwartale 2022 roku wyniósł -122 mln. Wynik obciążyły koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z porozumieniami polubownymi oraz koszty prawne) w wysokości 571 mln zł. Po wyłączeniu powyższych obciążeń w 2022 roku Grupa zaksięgowałaby 449 mln zł zysku netto w porównaniu do 202 mln zł w 1 kwartale 2021 roku. Nastąpił solidny wzrost akcji kredytowej (+5% r/r), a zarazem silna redukcja portfela walutowych kredytów hipotecznych (-28% r/r).

– Bezprecedensowym wydarzeniem, które wywarło potężny wpływ na światową gospodarkę i sposób prowadzenie biznesu była inwazja Rosji na Ukrainę. W geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów Bank natychmiast uruchomił wiele ułatwień i wspiera długofalową pomoc dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski. Na wyniki Banku w 1 kwartale 2022 znaczący wpływ miał solidny wzrost akcji kredytowej (+5% r/r), a także działania optymalizacyjne, które ograniczyły inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych i przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej. Bank kontynuował wspieranie rozwiązań cyfrowych i zmieniających się oczekiwań klientów. Przygotował m.in. Millennium 360° – nowe, bezpłatne konto, połączone z jeszcze szerszą ofertą spersonalizowanych usług w super-aplikacji mobilnej – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. – Bank pozostawał otwarty wobec klientów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich starając się osiągnąć z nimi polubowne porozumienia. W efekcie tych negocjacji liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 1 kwartale o ponad 2 000. W rezultacie, podobnie jak w ostatnich kwartałach, spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi.

Następujące wydarzenia 1 kwartału 2022 roku determinujące poprawę wyników r/r są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

  • Znaczne przyspieszenie odbudowy wyniku z odsetek ze wzrostem r/r w 1kw22 o 54%;
  • Istotne przyspieszenie poprawy kwartalnej NIM (372 p.b. w 1kw22 vs. 298 p.b. w 4kw21 i 261 p.b. w 3kw21);
  • Solidny wzrost kredytów (netto/brutto +5% r/r) z przyspieszającym tempem redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych, niższym apetytem na ryzyko oraz koncentracji na aktywach ważonych ryzykiem (ang. RWA) mający coraz większy wpływ na wzrost kw/kw; produkcja kredytów detalicznych istotnie się zmniejszyła chociaż wolumeny w marcu istotnie się poprawiły, zwłaszcza w kredytach hipotecznych; wypłaty kredytów hipotecznych w 1kw22 spadły poniżej poziomu 2,0 mld zł, co oznacza spadek o 10% r/r, z udziałem rynkowym spadającym do 10,5%, podczas gdy produkcja pożyczek gotówkowych w 1kw22 spowolniła do 1,1 mld zł (spadek o 12% r/r); niezależnie od tego nasz portfel walutowych kredytów hipotecznych wyrażony w PLN zmniejszył się o 28% r/r, co było wynikiem spłat, tworzenia rezerw (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i polubownych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 11,6% (kredyty udzielone przez BM:10,7%) z 17,1% (15,8%) w tym samym okresie w zeszłym roku;
  • Poprawa efektywności kosztowej w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 239, tj. 4% od 1kw21), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 25 jednostek, tj. 6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,4 mln, wzrost o 11% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,0 mln, wzrost o 17% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost koszt operacyjnych a także przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) spadł do 41,9% w 1kw22 z 49,3% w tym samym okresie poprzedniego roku ale wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG, portfela FV, kosztów prawnych, kosztów dobrowolnych ugód oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela d. EB zmniejszył się w ciągu roku do poziomu 31% z poziomu 43% w tym samym okresie ubiegłego roku);
  • Stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (40 p.b. w 1kw22 w por. z 39 p.b. w 4kw21) które odzwierciedlają pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego; wskaźnik NPL pozostał praktycznie bez zmian w porównaniu z poziomem z końca grudnia 2021 r. (4,4%) i był istotnie poniżej poziomu 4,9% rok wcześniej;
  • Depozyty klientów istotnie zwiększyły się w kwartale (wzrost o 6%) z depozytami korporacyjnymi rosnącymi o niemal 30% kw/kw i 3% spadkiem depozytów detalicznych; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D na niższym poziomie 80,9%;
  • Wskaźniki kapitałowe się obniżyły w kwartale (skonsolidowany TCR: 15,1%/T1: 12,0% w porównaniu z odpowiednio 17,1%/14.0% na koniec grudnia 2021 r.) gdyż zmniejszenie kapitałów własnych (strata netto w okresie, negatywna wycena portfela obligacji/hedgingowego) było większe niż spadek aktywów ważonych ryzykiem (RWA);
  • Aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 12% kw/kw do poziomu poniżej 7,9 mld zł I spadły r/r o 13%.

Udział w głównych segmentach

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: Relacje inwestorskie – O Banku – Bank Millennium


Autor:

Bank Millennium

Last Updated on 26 kwietnia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA