Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 4 sierpnia 2022 r. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ma on na celu objęcie zerową stawką podatku VAT – analogicznie do gazu ziemnego – gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i pelletu w okresie 1 października–31 grudnia 2022 r. Obecnie są one objęte stawką 23-procentową.

Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senatora Ryszarda Świlskiego. Projekt poparło 53 senatorów, a 46 było przeciw.

Senacka inicjatywa ustawodawcza zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępni minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

W ocenie senatorów proponowane rozwiązanie ma pozwolić na czasowe zahamowanie dynamicznego wzrostu cen gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu, zapewnić ciągłość ich dostaw po cenach akceptowalnych dla gospodarstw domowych, pomóc w walce z inflacją, a także zapewnić równe traktowanie podmiotów ogrzewających pomieszczenia towarem innym niż gaz ziemny, w tym pozbawionych możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Senat stoi na stanowisku, że przyczyni się on do poprawy sytuacji gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych skutkami rosnących cen tych źródeł energii. Zdaniem senatorów obowiązujący stan prawny prowadzi do dyskryminacji osób, które w gospodarstwach domowych używają gazu płynnego, oleju opałowego i pelletu w stosunku do osób używających gazu ziemnego. Projektowana regulacja będzie skutkować obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT, ale wywoła jednocześnie pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, w szczególności dla gospodarstw domowych.

W toku prac nad ustawą o dodatku węglowym potrzebę wniesienia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i ustaw na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, dostrzegła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.


Źródło informacji: PAP.

Last Updated on 7 sierpnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS