2020 rokiem szczególnych wyzwań w obszarze CSR

Szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, samorządy, szkoły, ochotnicze straże pożarne i domy pomocy społecznej to główni beneficjenci działań spółki GAZ-SYSTEM w ubiegłym roku. Wsparcie skoncentrowane zostało w miejscach najbardziej narażonych na skutki epidemii. Łącznie na walkę z COVID-19 w 2020 r. firma przeznaczyła ok. 3 mln zł.

Pomoc udzielana przez spółkę w 2020 r. była bardzo zróżnicowa­na. Celem nadrzędnym stało się przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsparcie finansowe odbywało się głównie w drodze darowizn m.in. dla szpitali, domów pomocy społecznej i ochotniczych straży pożarnych. Natomiast wsparcie rzeczowe realizowane było nie tylko poprzez darowizny w postaci środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek, ale również poprzez ak­cje społeczne czy warsztaty edukacyjne. Spółka realizowała też cyklicznie programy grantowe, do których można zaliczyć ma­jący już dziesięć lat proekologiczny Fundusz Naturalnej Energii. Zaangażowanie firmy w znacznym stopniu wsparli także jej pracownicy, którzy dzięki oddolnym inicjatywom przekazali ponad 50 tys. zł na walkę z epidemią oraz ufundowali prezenty świąteczne dla dzieci.

Nasze działania pomocowe kierujemy tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Skupiliśmy się na wsparciu służby zdrowia i nauki zdalnej dzieci w okresie pandemii. Na zakup wyposażenia medycznego szpi­tali GAZ-SYSTEM przekazał łącznie ponad 1,4 mln zł. Natomiast w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” do 57 szkół tra­fiło ponad 300 sztuk sprzętu komputerowego, na którego zakup spółka przeznaczyła 750 tys. zł – mówi Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.
Bardzo aktywni byli także nasi pracownicy, przekazujący wsparcie rzeczowe i finansowe dla domów pomocy społecznej i najbiedniejszych rodzin – dodaje Dominiak.

Warsztaty edukacyjne online

Już od czterech lat GAZ-SYSTEM zwiększa poziom wiedzy mło­dzieży na temat powstawania i wykorzystywania paliw gazo­wych oraz bezpiecznej eksploatacji gazociągów. Dotychczas w ra­mach warsztatów edukacyjnych spółka przeprowadziła ponad 300 atrakcyjnych tematycznie lekcji, dzięki którym niemal 8 tys. uczniów pozyskało poszerzoną wiedzę z zakresu chemii, fizyki i matematyki. W 2020 roku akcja odbyła się w zdalnej odsłonie. Zrealizowano 111 warsztatów w szkołach z 70 gmin w 15 woje­wództwach. Do szkół przekazano ponad 14 tys. gadżetów wraz z pomocami naukowymi dla nauczycieli do przeprowadzania eksperymentów w trybie zdalnym.

Fundusz Naturalnej Energii

Jest to konkurs grantowy nagradzający autorskie pomysły mające na celu ochronę i ratowanie środowiska naturalnego. Ideą jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicz­nych. Każdego roku laureaci konkursu wykazują się kreatywno­ścią, proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności. W X edycji konkursu na działania przyjazne środo­wisku przyznano 188 grantów o maksymalnej wartości 10 tys. zł każdy. Łącznie była to kwota ponad 1,5 mln zł na rozwój i edukację lokalnych społeczności. Tegoroczna XI edycja konkursu zakłada przekazanie 48 grantów w ośmiu województwach: kujawsko-po­morskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim. Ogłoszenie laureatów aktualnie trwającej edycji funduszu odbędzie się 19 lutego 2021 r.

Wolontariat i zaangażowanie pracowników

2020 to także rok zaangażowania oraz wielkiego serca pracow­ników GAZ-SYSTEM. W kwietniu oraz w grudniu w ramach pro­gramu „GAZ-SYSTEM Wspólnie dla Innych” pracownicy prze­prowadzili zbiórkę na rzecz szpitali jednoimiennych, oddziałów zakaźnych oraz domów pomocy społecznej. W akcji wzięło udział prawie 500 osób, które zebrały w sumie ponad 50 tys. zł. Zgro­madzone fundusze przeznaczone zostały na zakup sprzętu me­dycznego, środków ochrony osobistej, a także na zaspokojenie bieżących potrzeb we wspomaganych placówkach. Pracownicy spółki spełniali również marzenia dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które w listach do Świętego Mikołaja opowiadały o sobie oraz prosiły o wymarzone upominki pod choinkę. Każdy pracownik mógł wybrać list oraz kupić prezent dla dziecka. Wszystkie zgłoszone w listach ma­rzenia zostały spełnione.


Autor:

GAZ-SYSTEM

Last Updated on 4 lutego, 2021 by Łukasz

KATEGORIA