2020 w Banku Millennium – rok pełen wyzwań, przyśpieszonej transformacji cyfrowej i rekordowej sprzedaży kredytów hipotecznych

Wstępne wyniki i działalność Grupy Banku Millennium po 4 kwartałach 2020 roku. Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w 2020 roku wyniósł 23 mln zł mln zł (-109 mln zł w 4 kw.). Na wynik miała wpływ pandemia Covid-19 oraz pozycje nadzwyczajne, w szczególności 677 mln zł rezerw zawiązanych na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (380 mln zł w 4 kw.) udzielonych przez Bank Millennium. Po skorygowaniu o zdarzenia nadzwyczajne zysk wyniósłby 709 mln zł netto (204 mln zł w 4 kw.), a skorygowany ROE 7,8%. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych osiągnęła rekordową wartość 6,8 mld zł (+ 57% r/r).

W 2020 roku największą zmianą dla sektora bankowego było obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do historycznie najniższego poziomu, co znacząco wpłynęło na nasze przychody. Bank Millennium wykazał się dużą elastycznością i szybkością działania, przystosowując się do zmieniających się warunków i nowych oczekiwań klientów. Bank skupił się w szczególności na przyspieszeniu procesu cyfryzacji, związanego ze skokowym wzrostem zainteresowania klientów bankowością elektroniczną, a także na cyfryzacji wewnętrznych procesów oraz na redukcji kosztów działania. W 2020 roku liczba klientów cyfrowych wzrosła o 12% r/r do 2,05 mln, a liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła blisko 1,7 mln, wzrastając o 18%. Perspektywy rysują się pozytywnie, polska gospodarka w porównaniu z innymi państwami europejskimi w mniejszym stopniu odczuwa skutki pandemii i okresowego zamrażania aktywności niektórych branż. Wśród pozytywnych sygnałów na przyszły rok podkreślamy wzrost zainteresowania firm kredytami na potrzeby inwestycyjne oraz utrzymująca się dynamika sprzedaży kredytów hipotecznych – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Najważniejsze osiągnięcia
  • stabilizacja wyniku odsetkowego (NII) i poprawa marży odsetkowej (NIM); zysk na działalności podstawowej lekko w górę kw./kw. przy wzroście prowizji o 7% kw./kw. oraz 6% r/r
  • produkcja kredytów hipotecznych w ujęciu kwartalnym przekroczyła poziom 2.0 mld zł (IV kw.: 2.1 mld zł, co oznacza wzrost o 19% kw./kw., 2020r.: 6,8 mld zł, wzrost o 57% r/r), co przekłada się na udziały rynkowe na poziomie 12,1% w IV kw. 2020 oraz 12,2% w roku 2020 (IV kw. 2019: 7,9%, 2019: 7,3%)
  • Aktywa zarządzane przez Millennium TFI oraz fundusze zewnętrzne łącznie wzrosły o 7% kw/kw do ponad 8,4 mld zł, co prawie całkowicie zrekompensowało wypływy w I kw. 2020 r.
  • liczba wydanych kart debetowych po raz pierwszy przekroczyła 3 mln, a liczba klientów cyfrowych wzrosła o 12% r/r do 2,05 mln, liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła blisko 1,7 mln (wzrost o 18%).
Wyzwania 2020 roku

Chociaż zysk netto za 2020 rok osiągnął poziom znacznie poniżej naszych aspiracji, podjęte inicjatywy i poniesione w związku z nimi koszty w ciągu roku zwrócą się w przyszłości. Błyskawicznie i sprawnie zareagowaliśmy na zmniejszone możliwości w zakresie generowania przychodów i w rezultacie wzrost kosztów w roku 2020 ogółem (+2% r/r w tym amortyzacja) był wolniejszy niż wzrost przychodów (+3%). W IV kw. 2020 koszty osobowe spadły o 17% r/r oraz o 10% kw./kw. i oczekujemy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w roku 2021. Ponadto, zwiększyliśmy bufory na ryzyko (wskaźniki pokrycia NPL/DPD90+ na poz. 66%/119% odpowiednio w porównaniu z. 62%/106% na koniec 2019 roku; wspomniane powyżej rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na poz. 6,7% na koniec 2020 roku z wyłączeniem portfela byłego Euro Banku), podczas gdy wskaźniki kapitałowe pozostały na wysokim poziomie (w ujęciu skonsolidowanym TCR/T1 odpowiednio na poz. 19,5%/16,5% w stosunku do wymogów regulacyjnych odpowiednio 14,1%/11,3%). Dodatkowo skróciliśmy czas generowania synergii z fuzji z Euro Bankiem. W połączeniu z nowymi inicjatywami mającymi na celu poprawę sprawności działania, uzyskaliśmy 15% zmniejszenie naszej sieci dystrybucji (702 placówki vs. 830 na koniec 2019 roku, przy czym zamknięto 124 lub 21% własnych oddziałów w tym okresie) oraz zmniejszono liczbę aktywnych etatów o 14% do 6,6 tys. W rezultacie, uzyskano istotne oraz powtarzalne synergie netto (100 mln zł przed opodatkowaniem w roku 2020), które powinny ulec podwojeniu w roku 2021.
Pomijając wszelkie negatywne efekty pandemii COVID-19, postrzegamy rok 2020 jako rok przyśpieszenia naszej transformacji w stronę nowej ery bankowości. Silnie wspieraliśmy naszych klientów w okresie pandemii, dzięki czemu wzmocniliśmy nasze relacje. Stąd wzrosły wskaźniki cross-sellingu w wielu kategoriach. Pozyskaliśmy również nowych klientów pomimo wyzwań wynikających z pandemii. Proces cyfryzacji uległ znacznemu przyśpieszeniu, zarówno w z perspektywy klienta, jak i wewnątrz Banku.

2021 – rok transformacji przed wprowadzeniem nowej, średniookresowej strategii

Zmiany otoczenia gospodarczego, bezprecedensowe w swojej skali, spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowań klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność a także zwiększyły niepewność do wyjątkowego poziomu. W tej sytuacji, Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.

Celem Banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID-19 oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w terminie od 1.5 do 2 lat. Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez finalizację obecnego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych.

W 2021 roku Bank będzie dalej koncentrować się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację procesów, automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów. Zamierzamy jeszcze bardziej ograniczyć sieć oddziałów, dalej utrzymywać koszty pod silną kontrolą pomimo wyższych kosztów prawnych i IT, aby uzyskać wskaźnik koszty/dochody na poz. 47% oraz przyjmując za cel ok. 40% w średnim okresie w porównaniu do 49% w roku 2020.
Pracujemy nad osiągnięciem pełnej cyfryzacji proaktywnie realizując migrację klientów na platformę cyfrową mając za cel przekroczenie 80% udziału klientów cyfrowych do końca 2021 roku.
Zamierzamy utrzymać tempo pozyskiwania nowych klientów w oparciu o jakość obsługi i wysoki wskaźnik NPS. W obszarze detalu zamierzamy zwiększyć portfel aktywnych klientów w oparciu o cyfrową akwizycję klientów, kanał sieci franczyzowej oraz mini oddziałów. Mamy aspirację osiągnięcia wzrostu sprzedaży pożyczek gotówkowych dwucyfrowo w ujęciu procentowym oraz wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych, koncentrując jednocześnie naszą uwagę na zwiększaniu dochodów prowizyjnych. Zamierzamy maksymalizować sprzedaż i wolumeny w obszarze funduszy inwestycyjnych by osiągnąć nasz naturalny udział w rynku na poz. 7% w średnim okresie. W obszarze bankowości przedsiębiorstw planujemy skoncentrować działania na istniejących zaangażowaniach i przy aktywnym podejściu do nowych klientów w sektorach o niskim i średnim poziomie ryzyk osiągnąć wzrost portfela o ponad 1 mld zł uwzględniając leasing i factoring. W obszarze leasingu planujemy przywrócić produkcję do poziomu z 2019 roku (3,5 mld zł) z poziomu 2,5 mld zł w roku 2020. Cały wzrost akcji kredytowej, zarówno w detalu, jak i w obszarze bankowości przedsiębiorstw, musi zostać zrealizowany przy utrzymaniu kosztu ryzyka na portfelu poniżej 80 punktów bazowych oraz przy ostrożnościowym monitoringu ewolucji zachodzącej w gospodarce w wyniku COVID-19. Planujemy utrzymać wskaźnik NPE poniżej progu 5% (4,9% na koniec 2020 roku).

Zgodnie z naszym Raportem Bieżącym nr 2/2021 z 20 stycznia 2021r., Zarząd Banku zobowiązał się do pojęcia działań mających na celu wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszej połowie 2021 roku (w tym niepodzielonych zysków z lat poprzednich), aby zapewnić spełnienie zaleceń KNF, które Bank otrzymał. Rada Nadzorcza Banku również podjęła takie zobowiązanie.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem:

Relacje inwestorskie – O Banku – Bank Millennium


Autor:

Bank Millennium

Last Updated on 16 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA