Bariery na drodze rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce

Bariery na drodze rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce

Formuła PPP jest w Polsce znana od kilkunastu lat. W 2009 roku wprowadzona została w życie pierwsza ustawa regulująca nowe narzędzie współpracy pomiędzy partnerami prywatnymi a instytucjami publicznymi. O marginalizacji PPP może świadczyć fakt, iż wartość rynku umów w tej formule stanowi około 1% wszystkich inwestycji w gospodarce.

Wśród czynników uniemożliwiających rozwój PPP w Polsce należy wymienić brak wykorzystania  wiedzy eksperckiej po stronie przedstawicieli jednostek publicznych, którzy próbują realizować inwestycje w tejże formule. Kolejną barierą jest brak zorganizowania i zabezpieczenia zasobów po stronie inwestora, który często powoduje niedoszacowanie budżetu potrzebnego na realizację przedsięwzięcia oraz przedłużający się dialog konkurencyjny z partnerami prywatnymi co doprowadza do  długookresowego zawieszenia lub nawet anulowania postępowania. Warto zwrócić uwagę, że dodatkowym utrudnieniem jest brak przełomowych i efektywnych projektów PPP w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg co powoduje deficyt w sferze know-how pośród organów administracji różnych szczebli i w efekcie prowadzi do wykluczenia formuły już na etapie planowania inwestycji.

Pomimo, iż powyższe czynniki zostały zdiagnozowane już podczas pierwszych postępowań PPP to do dnia dzisiejszego nie zostały opracowane wzory dokumentów czy zbiór dobrych praktyk branżowych, które mogłyby zostać wykorzystane przy realizacji projektów w danym sektorze i stanowiłyby cenne źródło informacji.  Nieznane są również opracowania opisujące problemy z jakimi zetknięto się podczas organizacji projektów PPP.

W erze presji społecznej na dostarczenie usług na najwyższym poziomie, przejrzystości w kwestii wydatkowania publicznych pieniędzy a jednocześnie przy ograniczonych środkach na realizację inwestycji wiedza o PPP powinna być popularyzowana, a administracja państwowa powinna jeszcze mocniej i bardziej zdecydowanie wspierać kluczowe inwestycje w tej formule.

My również jako inwestor prywatny jesteśmy otwarci i gotowi na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez dyskusje oraz udział w debatach.


Autor:

Krzysztof Bernatowicz, Prezes Zarządu Egis Projects Polska

Last Updated on 23 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA