Działalność społeczna sieci handlowych w obliczu zmian gospodarczych w Polsce

Działalność społeczna sieci handlowych w obliczu zmian gospodarczych w Polsce

Od ponad 30 lat międzynarodowe sieci handlowe zrzeszone w POHiD podejmują działania charytatywne na rzecz osób potrzebujących w naszym kraju. Niesienie pomocy potrzebującym możliwe jest dzięki ścisłej współpracy koncernów handlowych z wieloma organizacjami pożytku publicznego. Czołowym partnerem, z którym firmy członkowskie POHiD współpracują na co dzień jest katolicka organizacja charytatywna Caritas Polska. Działania charytatywne sieci handlowych na rzecz potrzebujących obejmują: pomoc żywnościową, wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne. Beneficjentami pomocy są: polskie rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem, migranci i uchodźcy.

„Od 2019 roku członkowie POHiD przekazali za pośrednictwem Caritas Polska pomoc finansową o wartości 70 mln zł oraz 11 tys. ton żywności. Deprywacja materialna i społeczna dotyka już 2 mln naszych rodaków. Od ponad 30 lat, a szczególnie teraz – w obliczu galopującej inflacji – międzynarodowe sieci handlowe chronią Polaków przed pauperyzacją i wykluczeniem społecznym, wyrównują szanse oraz zapewniają prawo do godnego życia, wolnego od stygmatyzacji i lęku. Dotarcie do osób najbardziej potrzebujących możliwe jest dzięki wieloletniej współpracy firm członkowskich POHiD z Caritas Polska” – podkreśliła Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

W warunkach niekorzystnych zmian gospodarczych, spowodowanych pandemią, inflacją i wojną w Ukrainie, pogłębia się pauperyzacja polskiego społeczeństwa. Polacy borykają się z inflacją i rosnącymi kosztami życia, m.in. wzrostem cen żywności, usług, energii, paliw, opłat za mieszkanie, rat kredytów. Jak pokazują najnowsze badania, inflacja najmocniej uderza w Polaków o najniższych dochodach. 66 proc. osób w tej grupie oszczędza na jedzeniu. W obliczu galopującej inflacji i znaczącego spadku siły nabywczej konsumentów nadrzędnym priorytetem sieci handlowych zrzeszonych w POHID jest przeciwdziałanie inflacji i stabilizacja wzrostu cen, tak aby umożliwić wszystkim polskim rodzinom, zwłaszcza tym najgorzej sytuowanym, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty.

Jak zaznaczył prof. dr hab. Konrad Raczkowski, ekonomista, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW„W Polsce w 2021 r. skrajne ubóstwo spadło do 4,2 proc. i wydawało się, że nie będzie ponownego trendu wzrostu ubóstwa, jaki obserwowaliśmy w 2018 i 2020 r., pomimo utrzymywania wysokich transferów socjalnych. Jednak w styczniu i lutym 2021 inflacja utrzymywała się w okolicy celu inflacyjnego NBP, tj. ok. 2,5 proc., żeby w styczniu 2022 dobić do 9,4 proc. Dziś inflacja statystyczna osiągnęła 15,5 proc., ceny węgla oraz gazu osiągają rekordowe poziomy, polski system energetyczny przez lata zaniedbywany, nie jest w stanie przyjąć wszystkich instalacji OZE, wiele elektrowni już dziś zostało czasowo wyłączonych z powodu braku węgla lub wody do chłodzenia. Polska, która odpowiada za 96 proc. unijnej produkcji węgla, nie dysponuje 15-20 proc. wolnych i pozostawionych w gotowości na wypadek kryzysu, czy wojny ścian wydobywczych, nie ma też rezerw strategicznych węgla na rynek krajowy. Równolegle tylko w tym roku ponad 3 mln ton węgla wyjechało z Polski do Czech, Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Węgier, czy Austrii. Ten dysonans sprawia, że kilku milionom gospodarstw domowych grozi ubóstwo energetyczne, a przychody 13 poc. emerytów i rencistów w grupie powyżej 65 lat, nie wystarczają na zaspokojenie warunków bytowych w ramach godnej starości. Według różnych badań, od 40 do 66 proc. Polaków ograniczyło swoje wydatki, ale niektórzy, zwłaszcza seniorzy, nie mają już na czym oszczędzać. Część emerytów i rencistów, ale także osób czynnych na rynku pracy, w wieku produkcyjnym, ale w trudnej sytuacji materialnej – została zmuszona do przyjęcia pomocy, darmowych obiadów, paczek żywnościowych, czy innych form wsparcia, z której nigdy wcześniej nie korzystali. Dziś równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, winno być wspieranie Polaków, podobnie, jak wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę. Dlatego dobrze się stało, że sieci handlowe wspólnie z Caritasem podjęły wyzwanie wspólnego kształtowania ekonomii społecznej, w której działalność podstawowa, jaką jest handel podmiotów komercyjnych, bezpośrednio służy realizacji celów społecznych i pomocy najbardziej potrzebującym.”

Ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, podziękował sieciom handlowym zrzeszonym w POHiD za pomoc niesioną osobom potrzebującym – „Szczególne wyrazy podziękowania pragnę skierować do wszystkich sieci handlowych zrzeszonych w POHiD, które jako darczyńcy wspierają naszą misję niesienia pomocy osobom potrzebującym w ramach różnego rodzaju programów społeczno-edukacyjno-charytatywnych skierowanych do jednostek i kategorii społecznych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Najważniejsze obszary współpracy POHiD  z Caritas Polska:
  • przekazywanie nadwyżki niesprzedanej, pełnowartościowej żywności,
  • w okresie przedświątecznym organizacja świątecznych zbiórek żywności na terenie sklepów,
  • uczestnictwo w programach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dofinansowanie m.in.: dożywiania, wakacyjnego wypoczynku, rehabilitacji i leczenia dzieci),
  • uczestnictwo w programach wsparcia osób starszych, które umożliwiają seniorom życie na godnym poziomie (m.in. lepsze odżywianie),
  • finansowanie modernizacji infrastruktury służącej osobom w kryzysie bezdomności, jak również wspomaganie aktywizacji bezdomnych, resocjalizacji i wyjścia z bezdomności,
  • na wsparcie ukraińskich uchodźców międzynarodowe sieci handlowe przekazały pomoc finansową i rzeczową o łącznej wartości 450 mln zł (z poziomu polskich oddziałów i zagranicznych central).

Źródło informacji: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Last Updated on 3 sierpnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS