Miliony Powodów by Ubezpieczać Fuzje i Przejęcia

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na życiu gospodarczym całego świata, jednakże większość przedsiębiorstw w tym czasie wcale nie zrezygnowała z dokonywania dużych zakupów. Dane Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances dla Europy Wschodniej potwierdzają wręcz, że czas kryzysu jest dobrym czasem na takie decyzje. Ilość i wartość transakcji dokonanych przez jedenaście miesięcy 2020 roku odbiega od danych za cały rok 2019 o ledwie kilkanaście procent.

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części, zapewnienia i oświadczenia (Warranties&Indemnities) zawarte są zazwyczaj w umowie sprzedaży (SPA). Pomimo należytej staranności, mogą one być niedokładne. Błędy w ocenie, zmieniające się normy prawne i interpretacje, jak również błędne sformułowania w SPA mogą spowodować u kupującego duże straty finansowe i zmusić sprzedającego do zapłaty odszkodowania.

Dlaczego ubezpieczenie M&A sprawi, że Państwa transakcja stanie się sukcesem?

Amerykańskie fundusze private equity od dawna ubezpieczają transakcje. Trend ten ugruntował się obecnie na całym świecie, także wśród średnich przedsiębiorstw, jako alternatywa dla funduszy powierniczych i gwarancji. Według Munich RE w latach 2011-2017 liczba umów ubezpieczenia wzrosła ponad czterokrotnie, a według CMS European M&A Study 2019, rok 2018 był dla branży ubezpieczeniowej rekordowy. Ubezpieczono 27% wszystkich transakcji o wartości 25-100 mln EUR oraz 37% wszystkich większych transakcji.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Dzięki ubezpieczeniom M&A sprzedający i kupujący mogą się zabezpieczyć przed konsekwencjami bezpodstawnych zapewnień zawartych w umowie SPA wynikających z nieznanych ryzyk. Ubezpieczenie pokrywa straty finansowe zarówno w związku z zakupem akcji (share deal), jak i zakupem poszczególnych aktywów (asset deal).

Większość ubezpieczeń M&A jest zawierana przez kupujących, ponieważ wtedy mogą kierować swoje roszczenia bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej bez konieczności wcześniejszego dochodzenia ich od sprzedającego.

Korzyści dla kupującego

Ubezpieczenie chroni inwestycję kupującego, która jest narażona na straty z uwagi na niedokładności, fałszywe dane, ukryte wady wynikające z niedbalstwa czy nawet winy umyślnej sprzedającego. Proces due dilligence jaki przeprowadza ubezpieczyciel jest też dodatkową linią obrony, która może pomóc zidentyfikować takie ryzyka.

Polisa Warranties&Indemnities zwiększa tym samym bezpieczeństwo interesariuszy oraz szansę sukcesu transakcji. Pozwy sądowe stają się zbędne, co umożliwia też zachowanie relacji pomiędzy stronami. Cały trudny proces likwidacji szkody weźmie na siebie ubezpieczyciel.

Korzyści dla sprzedającego

Ubezpieczenia fuzji i przejęć są szczególnie popularne wśród funduszy Private Equity ponieważ zapewnia im ułatwione wyjście z inwestycji. Dodatkowo zwalnia ono też z konieczności zamrażania gotówki na rachunku escrow czy składania gwarancji bankowej.

Polisa uchroni sprzedającego od poniesienia finansowych skutków wynikających z zobowiązań umownych (także w zakresie kosztów obrony prawnej), ale także może zwiększyć atrakcyjność oferty – podwyższyć jej cenę, czy też zwiększyć krąg zainteresowanych. Mimo że 95% polis ubezpieczeniowych jest zawieranych przez kupujących, to według badania CMS sprzedający, jako beneficjent ochrony ubezpieczeniowej, płaci składkę w 23% przypadków.

Szczególne formy ubezpieczenia M&A

Oprócz klasycznej ochrony W&I istnieje wiele specjalistycznych rozwiązań, które może zabezpieczyć kupującego przed realizacją znanych w momencie realizacji transakcji ryzyk. Są nimi:

 • Tax Indemnity Insurance – ubezpieczenie znanych ryzyk podatkowych
 • Litigation Buyout Insurance – ubezpieczenie kosztów toczących się już sporów
 • Ubezpieczenie środowiskowe – które może obejmować także konieczność usunięcia historycznych zanieczyszczeń zlokalizowanych w nabywanej nieruchomości.

W Polsce szczególnie popularnym ubezpieczeniem M&A jest Title Insurance, czyli ubezpieczenie wad prawnych nabywanej nieruchomości. Niejasny lub wadliwy stan prawny nieruchomości może być podstawą roszczeń wynikających z:

 • naruszenia planu zagospodarowania przestrzennego;
 • niewłaściwej służebności;
 • naruszenia ograniczeń prawnych;
 • brakujących tytułów własności i zabezpieczenia hipoteczne;
 • złamania zasad zamówień publicznych lub przetargów;
 • naruszenia prawa do światła lub powietrza;
 • restytucję i wywłaszczenie gruntu;
 • złamania praw dziedziczenia.
Ubezpieczenie M&A w praktyce

Ubezpieczyciel i broker ubezpieczeniowy powinni być zaangażowani w proces transakcyjny na możliwie wczesnym etapie, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Kluczowym warunkiem do otrzymania oferty ubezpieczenia jest przeprowadzenie starannego due dilligence. Nie można się temu dziwić, chodzi tu przecież o wielomilionową odpowiedzialność odszkodowawczą.

Znany jest przykład Duńskiego funduszu private equity FSN Capital Partners, który otrzymał wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia – 50mln EUR. FSN Capital wystąpił z roszczeniem w czerwcu 2018 r., krótko po nabyciu Gram Equipment na początku tego samego roku, twierdząc, że sprzedający wielokrotnie naruszył kilka zapewnień w umowie sprzedaży akcji, w tym gwarancje dotyczące obowiązku lojalnego ujawnienia informacji i materiałów księgowych przez sprzedającego poprzez podanie fałszywych
i wprowadzających w błąd informacji w procesie sprzedaży. W wyniku szeroko zakrojonych badań prawnych, konsorcjum ubezpieczycieli uznało swoją odpowiedzialność w ramach polisy oraz przyznało wypłatę pełnego limitu.

Podobnego typu roszczenia stale wpływają do ubezpieczycieli oferujących te ryzyka. Co ciekawe najwięcej notyfikacji okoliczności (ponad 30%) dotyczy polis zawartych dla mniejszych transakcji – do 100mln USD. W przypadku transakcji o wartości ponad 250mln USD odsetek notyfikacji wynosi już tylko kilkanaście procent. Większość notyfikacji trafia do ubezpieczyciela w przeciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia polisy. Dane te zatem potwierdzają, że nie jest to tylko hipotetyczne ryzyko, a polisa jest zatem realnym zabezpieczeniem interesów sprzedającego i kupującego.


Autor:

Piotr Rudzki
Financial Lines Practice Leader,
Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, GrECo Polska

Last Updated on 18 grudnia, 2020 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA