Sukces praktyki procesowej Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k.

Sukces praktyki procesowej Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k.

Z przyjemnością informujemy o istotnym sukcesie praktyki procesowej KKLW w sprawie karnej wszczętej przeciwko wspólnikom i członkom zarządu dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z transakcjami przeniesienia pomiędzy danymi spółkami pakietu wierzytelności, w korelacji czasowej z orzeczeniem sądowym, które mogło być postrzegane jako prowadzące do niewypłacalności jednej z nich.

Został wniesiony akt oskarżenia przez oskarżyciela publicznego przeciwko Klientom, oparty na zarzucie uszczuplenia majątku wierzycieli (art. 300 §2 K.k.), wskazując, że na skutek działań oskarżonych, w szczególności na skutek zawarcia umów sprzedaży wierzytelności z tytułu dostaw towaru, przysługujących jednej z powyższych spółek wobec jej kontrahentów, na drugą z powyższych spółek, która przejęła w ten sposób kontrakty swojej poprzedniczki, doszło do zbycia składników majątku zagrożonych zajęciem, zaś w konsekwencji do uszczuplenia wierzyciela, który nie doznał całkowitego zaspokojenia w ramach otwartego następnie postępowania upadłościowego.

Prokuratorskie zarzuty obejmowały ponadto kwestię samego założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą wierzytelności zostały przelane, albowiem dopatrzono się w tej inicjatywie realizacji szerszego planu polegającego na ucieczce z majątkiem przed wierzycielami. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie uniewinniono wszystkich oskarżonych od zarzucanych im czynów, pomimo wniesienia apelacji oskarżyciela publicznego utrzymano przedmiotowe rozstrzygnięcie w mocy wyroku.

Oskarżenie wniesione w opisywanej sprawie przeciwko Klientowi, w szczególności sposób jego uzasadnienia, zostało potwierdzone przez prokuraturę, która nie zawsze prawidłowo odczytuje działania podmiotów gospodarczych, mającą trudności z wykładnią stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz rynkowych realiów transakcyjnych, co w konsekwencji często przekłada się na niesłuszne oskarżenia.

Kluczem do sukcesu w przedmiotowym postępowaniu – wobec nieprzejednanego stanowiska oskarżyciela publicznego – było kompleksowe przedstawienie przez obrońców pełnej argumentacji już na etapie postępowania przygotowawczego, strategii zbudowanej nie tylko na bazie doświadczenia w reprezentacji mocodawców w sprawach z zakresu karnego prawa materialnego, ale również w oparciu o specjalistyczną wiedzę prawną z zakresu obrotu gospodarczego, księgowości i rachunkowości.

Stanowisko zostało przedstawione już na wstępnym etapie postępowania, zaś kompleksowe stanowisko oskarżonych zawarte w aktach postępowania przygotowawczego, trafiło na biurko sędziego referenta wraz z aktem oskarżenia. Następnie złożono odpowiedź na akt oskarżenia, rozwijając wcześniejszą argumentację i opatrując ją stosownymi wnioskami procesowymi i dowodowymi.

Podstawową zasadą postępowania karnego jest zobowiązanie oskarżyciela do udowodnienia winy oskarżonego. Z doświadczenia wynika jednak, że w przypadku biernej postawy oskarżonych, sądy często akceptują bez głębszej refleksji tezy zawarte w aktach oskarżenia, nawet jeśli – obiektywnie – mogłyby się one wydawać wątpliwe, albowiem organy ochrony prawnej niejednokrotnie działają na zasadzie konsekwencji, potwierdzając wzajemnie powtarzalne stanowiska.

Stąd, już na początkowym etapie każdej tego rodzaju sprawy, najlepiej jeszcze przed pierwszym bezpośrednim kontaktem z organami ochrony prawnej, należy zadbać o stworzenie odpowiedniej argumentacji dla odparcia zarzutów oraz strategii, opartej na multlidyscyplinarnym wachlarzu wiedzy oraz doświadczenia. W przypadku zaś istotnych transakcji handlowych podejmowanych przez podmioty gospodarcze w sytuacjach kryzysowych, już na etapie ich planowania i projektowania, warto pamiętać, że mogą się one stać przedmiotem zainteresowania prokuratury i wierzycieli, więc w ramach ich prawnego przygotowania, niezbędne jest rozważenie wszelkich możliwych implikacji na gruncie karnego prawa materialnego. Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Stanisław Wiśniewski.


Autor:

KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.


Last Updated on 14 maja, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA