PKP S.A. powinny integrować polską kolej wokół wspólnych celów

Od początku swojego istnienia Polskie Koleje Państwowe pełnią ważną rolę w życiu Polaków. Mając tego świadomość staramy się wychodzić naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom. Odzwierciedleniem tego sposobu myślenia jest niedawno przyjęta „Strategia PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 r.”, która z jednej strony opiera się na doskonaleniu już prowadzonej działalności, a z drugiej zakłada tworzenie nowych obszarów wzrostu. W nowej strategii bardzo wyraźnie stawiamy przed Spółką konkretne cele biznesowe, ale jednocześnie pamiętamy o szczególnych zobowiązaniach tożsamościowych i w zakresie dbałości o tradycje. Patrząc z szerszej perspektywy mamy świadomość, że kolej stanowi i powinna stanowić ważny element bezpieczeństwa ekonomicznego polskiej gospodarki, ale zdajemy sobie również sprawę z jej strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa kraju, ale także szerzej – regionu. Ten geopolityczny wymiar działalności Grupy PKP staramy się mieć zawsze na uwadze w podejmowanych przez nas działaniach.

Obecny rok ma charakter szczególny, ponieważ mija 20 lat od kiedy w następstwie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe powstała Grupa PKP. Rozgraniczona została działalność przewozowa od zarządzania liniami kolejowymi, wyodrębniono także kilka podmiotów prawa handlowego
w pomocniczych dziedzinach działalności. Podstawowymi celami było osiągnięcie zgodności z przepisami unijnymi oraz stworzenie warunków do liberalizacji rynku kolejowego w naszym kraju. To z jednej strony dobry moment na podsumowania, ale także na refleksję nad wyzwaniami i przyszłością kolei w Polsce.

Na podstawie analizy otoczenia konkurencyjnego, w tym działalności zagranicznych holdingów kolejowych, widzimy wyraźnie, że kluczowe dla właściwego rozwoju sektora jest wzmocnienie roli PKP  i przywrócenie Spółce roli integratora w strukturze kolejowej. Pozwoli to na efektywną koordynację procesów inwestycyjnych, utrzymaniowych
i przewozowych. W ten sposób osiągnięty zostanie szereg synergii i podniesienie poziomu konkurencyjności transportu kolejowego oraz lepsze rozwiązania dla Klientów, chociażby w postaci łączonej oferty, czego przykład stanowi Wspólny bilet.

U swojego początku, w 2001 r. Grupa PKP znajdowała w zupełnie odmiennej od dzisiejszej sytuacji. Od tamtej pory udało się spłacić całość zadłużenia po byłym przedsiębiorstwie państwowym. Spółki Grupy zostały wyposażone w niezbędny do prowadzenia działalności majątek, a następnie poprzez znaczące zakupy i modernizacje taboru, infrastruktury kolejowej oraz stacji pasażerskich w sposób wyraźny podwyższyły poziom jakości usług i obsługi Klientów. To znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby pasażerów i dobrej kondycji Spółek przewozowych. Ostatnie 20 lat było okresem bezprecedensowego skoku technologicznego, do którego Grupa PKP systematycznie się dostosowywała rozwijając adekwatne rozwiązania, w wyniku czego przykładowo wyraźna większość biletów PKP Intercity jest obecnie sprzedawana w internecie.
W odpowiedzi na przemiany na rynku wykreowana została nowa działalność biznesowa – zarówno w obszarze pasażerskim, jak i towarowym. Dla przykładu można wspomnieć usługi PKP Mobility, budowę terminali intermodalnych na terenach PKP S.A. czy działalność deweloperską w Grupie.

Zdajemy sobie jednak w pełnie sprawę z tego, że istnieje szereg wyzwań, z którymi musimy się jeszcze zmierzyć. Uregulowania wymaga stan prawny nieruchomości
i kwestia komunalizacji gruntów. Brak jasności w tych obszarach ma negatywny wpływ na możliwość zagospodarowania majątku Spółki. Potrzebne jest także zakończenie procesu przekazywania przez PKP całości infrastruktury kolejowej do PKP Polskich Linii Kolejowych, co zostało określone jeszcze w ustawie o PKP z 2000 r. Konieczne jest podjęcie działań zaradczych zapobiegających niepotrzebnemu rozdrabnianiu sektora kolejowego. Przede wszystkim niezbędne jest zintegrowanie działań Spółek kolejowych w takich kluczowych obszarach jak stacje pasażerskie, systemy bezpieczeństwa czy informacji pasażerskiej. Chcemy skupić działania na wzroście znaczenia i ustanowieniu właściwej ścieżki rozwoju dla Spółek wsparcia Grupy PKP, takich jak PKP Telkol, CS Natura Tour czy Kolejowe Zakłady Łączności z Bydgoszczy. Konieczne jest również lepsze dostosowanie oferty PKP Cargo do potrzeb rynku, przede wszystkim w postaci nowoczesnej oferty spedycyjnej z udziałem kolei.

Dwie dekady istnienia Grupy PKP pokazały zdolność do pokonywania wyzwań i dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Widać jednak wyraźnie, że konieczne jest teraz wykonanie kilku zdecydowanych kroków naprzód, które pozwolą na wzmocnienie nie tylko PKP., ale całego zintegrowanego sektora kolejowego w naszym kraju, który by był lepiej przystosowany do coraz bardziej wymagającego otoczenia konkurencyjnego.


Autor:

Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu, PKP S.A.

Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. odpowiedzialny za strategię, sprawy klienta, logistykę, cyfryzację, badania i rozwój.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP TELKOL sp. z o.o., przedsiębiorstwa świadczącego specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o., będących producentem i dostawcą dedykowanych systemów do obsługi komunikacji kolejowej i pozakolejowej oraz systemów poboru opłat.

Przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK, zarządzającej strategią IT Grupy PKP i PKP PLK.

Członek Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolej, wspólnej inicjatywy branży kolejowej wypracowującej i wdrażającej rozwiązanie efektywne energetycznie i proekologiczne oraz Wydziałowej Rady Biznesu na Wydziale Społeczno–Ekonomicznym UKSW w Warszawie.

Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA.

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA