Bożena Leśniewska

Wiceprezeska Orange Polska S.A

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?  

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu może z powodzeniem stać się stałym elementem zarządzania, sposobem w jaki firma prowadzi swoją działalność, kształtuje swoje relacje z klientami, buduje zaangażowanie i lojalność pracowników. Aby tak się stało, CSR musi być podstawą strategii biznesowej i procesów zarządczych, fundamentem jej kultury organizacyjnej.

Dobrym przykładem takiego podejścia jest Orange Polska. CSR po raz pierwszy stał się istotną częścią strategii biznesowej naszej firmy – „Odpowiedzialność” to jeden z 4 strategicznych jej filarów.

Oznacza to, że wyzwania i kwestie związane z odpowiedzialnością mają tę samą wagę, ten sam poziom zarządzania i ten sam wpływ, co cele biznesowe. O kilku lat mamy strategię społecznej odpowiedzialności, która definiuje nasze obszary wpływu społecznego i środowiskowego, wskazuje cele i mierniki ich realizacji.  Obecnie obszary te w głównych aspektach integrują się ze strategią biznesową na wyższym poziomie – tworząc nowa strategię .Grow. Rośnijmy razem – oznacza, że mamy rozwijać się nie kosztem innych, ale razem z nimi, w symbiozie i współpracy. Nie jest to tylko typowa strategia biznesowa – to strategia zarządzania naszym wpływem na otoczenie i interesariuszy – klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i społecznych oraz środowisko. Maksymalizowanie pozytywnego wpływu i niwelowanie tego negatywnego.

Kluczową kwestią jest dla nas transformacja cyfrowa, której motorem jest dla Orange technologia 5G. Digitalizacja to element, który znajduje się w każdym z filarów strategii. Transformacja cyfrowa dotyczy też obszaru odpowiedzialności technologii – to wyzwanie, aby technologie były dostępne dla każdego, to nasze dążenie do włączenia cyfrowego (digital inclusion), dbałość, aby technologie były coraz bardziej zielone, a także myślenie o etyce w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu AI i Big Data.

Z mojego punktu widzenia kluczowym i niezbędnym elementem budowania społecznej odpowiedzialności w firmie są odpowiedzialni liderzy.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne?

CSR, zrównoważony rozwój, czy teraz ESG to pojęcia oparte na idei, że firma to coś więcej niż przedsiębiorstwo generujące zysk dla akcjonariuszy. Patrzymy szerzej – na to, jak ten zysk wygląda dla wszystkich interesariuszy pracowników, klientów, inwestorów, dostawców, społeczeństwa, partnerów biznesowych i społecznych oraz środowiska naturalnego. Patrzymy długofalowo i szeroko. Wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści dla firmy i jej otoczenia, prowadzi do długofalowego rozwoju oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia nas wszystkich. Dzięki temu nasza opowieść o firmie jest pełniejsza – pokazujemy ją nie tylko jako uczestnika życia gospodarczego, ale też społecznego, jako obywatela czy dobrego sąsiada.

ESG to próba ujęcia tego szerokiego spojrzenia we wskaźniki z zakresu ładu korporacyjnego, obszaru społecznego i środowiskowego. Dzięki temu możemy mówić też językiem zrozumiałym dla inwestorów i instytucji finansowych. My takim językiem mówimy już od kilkunastu lat przygotowując raporty CSR,
a obecnie raporty zintegrowane. Pokazujemy, że takie myślenie jest nam bliskie. I myślę, że nasi inwestorzy to doceniają.

W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Od lat Orange Polska jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w Polsce i podejmuje konkretne wyzwania związane z integracją cyfrową, różnorodnością czy odpowiedzialnością za klimat. Wiele by wymieniać, więc wspomnę tylko o najważniejszych.

Wierzymy, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich, ale nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Wyznaczyliśmy sobie konkretne, ambitne cele klimatyczne
i inwestujemy w nowe, energooszczędne i bardziej wydajne technologie. Szukamy też zielonych źródeł energii. Oprócz ograniczania własnych emisji, branża technologiczna ma do spełnienia szczególną rolę. Nowoczesne technologie cyfrowe oraz usługi, które oferujemy, wspierają zieloną transformację wielu branż. Angażujemy też klientów w działania na rzecz środowiska.

Orange Polska w perspektywie 2025 roku skupia się wokół trzech priorytetów: odpowiedzialności za redukowanie emisji CO2 i zużycia zasobów; wartości, jakie chce zbudować dla klientów, akcjonariuszy i interesariuszy oraz wpływu, jaki ma na cyfrową transformację polskiej gospodarki.

Do 2025 roku Orange Polska zmniejszy własne emisje CO2 o 65% w porównaniu do roku 2015. Cel osiągniemy przede wszystkim dzięki zwiększeniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej do co najmniej 60%, ale optymalizujemy też zużycie energii, pracujemy nad naszym zasobem nieruchomości czy elektryfikujemy flotę samochodową. A wszystko to w kierunku nadrzędnego celu: neutralności klimatycznej do 2040 roku dla całości naszych emisji – własnych
i w łańcuchu wartości.

Od wielu lat dużą wagę przykładamy do edukacji w zakresie mądrego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Jest to główny obszar działania naszej Fundacji Orange. Fundacja uczy, jak korzystać z nowych technologii w sposób odpowiedzialny i wartościowy. Prowadzi autorskie projekty
i programy edukacyjne, w których dba o cyfrowe kompetencje dzieci, młodzieży i nauczycieli. Programy Fundacji powstają w oparciu o badania, analizy i konsultacje eksperckie, aby skutecznie odpowiadały na potrzeby społeczne. Są darmowe i ogólnopolskie, a ich działania zaplanowane są w sposób długofalowy. Wszystkie podlegają też ewaluacji. W ich realizacji Fundacja współpracuje z nauczycielami i nauczycielkami w całej Polsce, z liderami i liderkami z małych miejscowości, z wolontariuszami
i wolontariuszkami z Orange, a także z innymi organizacjami pozarządowymi.

Nasze programy społeczne kierujemy do szkół. MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęćdla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby pomóc dzieciom zadbać o swoją równowagę
i bezpieczeństwo online. Natomiast #SuperKoderzy to cykl zajęć dla klas 4–8 szkół podstawowych – nauka podstaw programowania i robotyki. Co roku w tych programach uczestniczy ponad 5000 dzieci. Co więcej, kształcimy też nauczycieli w zakresie korzystania z umiejętności cyfrowych w ramach programu Lekcja:Enter. Nasz cel to przeszkolenie do 2023 roku 75 tys. nauczycieli.

Od 2012 w małych miejscowościach działają Pracownie Orange, stworzone aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, wiedzy i technologii. Świetlice są otwarte dla wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, integracji, kursów, warsztatów czy ciekawych wydarzeń. Obecnie działa 81 pracowni, które są dostępne dla ponad 700 tysięcy okolicznych mieszkańców. W październiku 2022 r. utworzyliśmy Orange Digital Center. To program edukacji pozaformalnej, w którym wspieramy ludzi w rozwoju kompetencji przyszłości, aby w ten sposób zwiększać ich szanse w życiu społecznym i zawodowym. Zapewniamy możliwość nowoczesnej edukacji szczególnie wśród grup, które z różnych powodów mogą mieć utrudniony dostęp do tego typu opcji.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Gdy pytamy naszych klientów o społeczną odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, niewielu wie, co to pojęcie znaczy i jak je rozumieć. Ale jak pytamy o bezpieczeństwo ich i ich dzieci w sieci, dostępność nowych technologii dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, ochronę naszego klimatu i wyzwania z tym związane – widzimy, że te tematy dla nich bardzo ważne.

Niedawno widziałam globalne badania „Sustainability Sector Index 2022” Kantar, które pokazują, że 65% konsumentów chce robić więcej na rzecz planety i środowiska naturalnego, choć przeszkadzają im w tym rosnące koszty życia. Sygnalizują też brak wiedzy na temat proekologicznych alternatyw wykorzystywanych produktów i usług. 47% konsumentów deklaruje, że przestało kupować określony produkt lub usługę ze względu na ich wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Wśród grupy bardziej zaangażowanych społecznie konsumentów odsetek ten wzrasta do 87%.

To pokazuje, że rosną oczekiwania klientów w tym zakresie. Staramy się odpowiadać na nie jak najlepiej – pokazując, co robi firma i jak jako klienci mogą się zaangażować w te działania, np. bardziej efektywnie używając swoich telefonów czy oddając nam te nieużywane, które zalegają w ich szufladach.

Tematem, który od lat funkcjonuje na naszej mapie najważniejszych wzywań jest bezpieczne korzystanie z nowych technologii – bezpieczeństwo naszych danych, naszych urządzeń i sieci ale też najmłodszych użytkowników technologii – dzieci. Od kilkunastu lat współpracujemy w tym zakresie
z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – ucząc dzieci, nauczycieli i rodziców jak ustrzec się przed niebezpieczeństwami cyfrowego świata. Szacujemy, że w minionym roku z naszych materiałów edukacyjnych – kursów, zabaw edukacyjnych, scenariuszy lekcji i publikacji skorzystało ponad 500 tys. dzieci.

Ostatnie wydarzenia w Ukrainie również pokazują, jak ważne dla klientów jest spojrzenie na to, co robi firma. Niektóre z firm spotkały się z bojkotem konsumenckim, gdy nie wycofały się ze swojej aktywności w Rosji, wiele z uznaniem konsumentów za swoje zaangażowanie w pomoc dla uchodźców
i uchodźczyń z terenów objętych wojną.

Jako klienci chcemy, aby nasze wybory konsumenckie były też etyczne. Jako firma staramy się jak najlepiej odpowiadać na te potrzeby.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Gdy mówimy o dobrym o liderze, kluczową sprawą wydaje się zaufanie. Edelman Trust Barometer opracował specjalny model pomiaru zaufania[1]. Odnosi się on do dwóch atrybutów: kompetencji, tj. spełniania obietnic oraz etycznego zachowania, czyli robienia właściwych rzeczy i działania na rzecz poprawy życia społeczeństwa. Najnowsze wyniki pokazują, że 60% pracowników chce, aby ich szefowie wypowiadali się w ważnych społecznie kwestiach, a 80% chce, aby byli osobiście zaangażowani
w działania na rzecz społeczeństwa. Oczekuje się, że prezesi będą kształtować rozmowy i politykę
w zakresie zatrudnienia i gospodarki (76%), nierówności płac (73%), technologii i automatyzacji (74%) oraz globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych (68%)[2].

Wyniki te pokazują, że biznes nie wykorzysta w pełni swoich kompetencji do zmieniania świata na lepsze i potencjału budowania zaufania, dopóki nie będzie postępował odpowiedzialnie wobec ludzi
i swojego otoczenia. Dlatego tak ważna jest kwestia etycznego przywództwa.

Ostatnie lata – pandemia, wojna, a obecnie kryzys ekonomiczny pokazują nam, jak ważna jest etyka
w zarządzaniu organizacją. Po okresie „małej stabilizacji” nagle zostaliśmy wrzuceni w czasy dużej niepewności.

Raport Deloitte z 2021 roku mówiący o trendach HR ma tytuł „Biznes odpowiedzialny a zaburzony porządek świata: przejście od strategii przetrwania do strategii rozwoju”[3]. Zwraca on uwagę, że z uwagi na nieznaną przyszłość, nadrzędnym celem organizacji powinno być zorganizowanie pracy oraz zapewnienie pracownikom wsparcia w taki sposób, aby byli w stanie sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nadanie ludzkiego wymiaru wszystkim działaniom podejmowanym przez pracodawców pomoże w pomyślnym dostosowaniu modelu pracy i oswojeniu pracowników z wizją niepewnej przyszłości.

A jak niepewna społecznie i ekonomicznie to przyszłość – może pokazać nam tegoroczne wyzwanie – wojna w Ukrainie. To kolejny sprawdzian dla etycznego przywództwa.

Co więcej, organizacje borykają się ze zwiększoną liczbą dylematów etycznych, które w szczególności pojawiają się, gdy do gry wkraczają nowe technologie. Wyzwaniem dla etycznego przywództwa staje się więc nie tylko człowiek, ale też technologia.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Odpowiadając sobie na pytanie, jakie powinno być moje przywództwo w nowej erze zarządzania mówię, że etyczne i odpowiedzialne, oparte na wartościach i zaufaniu, stawiające w centrum człowieka, patrzące szeroko na potrzeby ludzi i całego otoczenia społecznego.

Dla mnie osobiście jako Liderki ważny jest temat różnorodności, dlatego od lat angażuję się w temat wspierania kobiet i budowania inkluzywnego miejsca pracy.

Od lat wspieram równouprawnienie i rozwój kobiet – jestem mentorką, angażuję się w działalność organizacji kobiecych, współtworzę program studiów dla kobiet – Lidershe na Akademii Leona Koźmińskiego.

W Orange Polska jestem liderką programu Razem, którego celem jest pokazanie, jak ważne i efektywne biznesowo jest wykorzystanie potencjału różnorodnych zespołów, składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn. Stawiamy sobie konkretne i wymierne cele – wzmacnianie roli kobiet w Orange – 40% kobiet na stanowiskach managerskich(odpowiada to % kobiet w firmie) równe płace (zmniejszenie luki płacowej), zwiększenie liczby kobiet w technologiach – 25% kobiet, dbałość o równość / różnorodność w zespołach, np. w komisji rekrutacyjnej i wśród kandydatów.

Ważne też dla mnie są cele osobiste, mentorskie –  wspieranie kobiet, które stają się lepszymi managerkami czy liderkami i  obserwowanie, jak stają się bardziej pewne siebie, aby sięgać po więcej
i zmieniać swoje otoczenie i świat.


Bożena Leśniewska - Wiceprezeska Orange Polska S.A

Bożena Leśniewska – od lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Obecnie jako wiceprezeska Orange Polska S.A. odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft. Posiada unikatową mieszankę umiejętności strategicznego myślenia, motywowania i rozwijania ludzi, połączoną z pasją oraz autentycznym zaangażowaniem we wszystko, co robi. Aktywna mentorka w programach mentoringowych i współautorka pierwszych w Europie studiów przeznaczonych dla kobiet.


[1] https://www.edelman.com/

[2] https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer

[3] Deloitte (2021), Global Human Capital Trends 2021, Warszawa, Deloitte 

Last Updated on 12 grudnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS