Krzysztof Misiak

Head of Cushman & Wakefield Poland

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Z mojej perspektywy odpowiedzialne przywództwo to umiejętność zbalansowania działań skoncentrowanych na osiąganiu coraz lepszych wyników finansowych firmy  połączonych z działaniami skoncentrowanymi na poprawianiu jakości życia naszych pracowników, ich rodzin, a także szerszej społeczności, której nasza działalność dotyka.  Zadaniem odpowiedzialnych liderów jest tworzenie przestrzeni fizycznej, mentalnej i emocjonalnej, w której ludzie czują się zaangażowani w swoją codzienną pracę, a jednocześnie są uważni na otaczającą nas rzeczywistość i mają poczucie realnego wpływu, dzięki czemu chętnie proponują i realizują inicjatywy o szerszym kontekście społecznym. Zadaniem odpowiedzialnych liderów jest także sprawne podejmowanie świadomych, choć czasem niełatwych, decyzji dotyczących funkcjonowania firmy, jej struktur, optymalizacji działań i kosztów, inwestowania w nowe obszary, mając jednocześnie na względzie zarówno wyniki biznesowe, jak i wpływ tych decyzji na poszczególnych pracowników.

W firmie Cushman & Wakefield większość inicjatyw o szerszym kontekście społecznym, które realizujemy, to inicjatywy zaproponowane oddolnie przez naszych pracowników. Promujemy i wspieramy działania różnych organizacji charytatywnych, angażujemy się w działania na rzecz dobrego wpływu na środowisko, integrujemy się wokół różnych idei, którymi zainteresowani są nasi pracownicy. Jednocześnie nasze podejście zakłada przede wszystkim konsekwentne budowanie świadomości wśród naszych pracowników na tematy związane z ESG po to, aby to nie pojedyncze akcje były naszą kluczową strategią w tym zakresie, a codzienne działania, które jako ludzie realizujemy i codzienne wybory, których dokonujemy. 

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne?

Nie ma obecnie innej ścieżki dla biznesu niż odpowiedzialne podążanie za globalnymi celami Zrównoważonego Rozwoju. Aspekty ESG są bardzo ważne ze względu na perspektywę wartości wyznawanych przez naszych pracowników, ze względu na postępujące regulacje prawne, wymogi banków czy inwestorów, ale również z perspektywy całego łańcucha wartości firmy, w tym również z uwagi na korzyści głównych interesariuszy.  Jedynie całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty ESG pomaga utrzymać,  rozwiać biznes oraz budować przewagę konkurencyjną w aktualnym przełomowym czasie, a Cushman & Wakefield nieustannie podejmuje działania mające na celu wniesienie istotnego wkładu w budowanie zrównoważonej przyszłości.

W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual?

Przed wszystkim raportujemy kwestie Zrównoważonego Rozwoju. Przygotowany przez Cushman & Wakefield Raport ESG 2021 omawia działania i wysiłki podejmowane przez nas we wszystkich kluczowych obszarach związanych z ESG, a także pokazuje w jaki sposób nasi pracownicy przyczyniają się do realizacji naszych celów w tym zakresie.

Cele firmy Cushman & Wakefield w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto zostały uznane przez inicjatywę Science Based Targets initiative (SBTi) za zgodne z poziomami określonymi w Porozumieniu Paryskim. Oprócz ograniczenia własnych emisji (Scope 1 i 2 o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019) i osiągnięciu zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r., naszym głównym celem jest zachęcenie naszych kluczowych klientów – jednych z największych w świecie właścicieli i najemców nieruchomości, do wyznaczenia przez nich własnych celów do roku 2025.

Od 2018 r. jesteśmy członkiem Un Global Compact. Zidentyfikowaliśmy 6 celów zrównoważonego rozwoju (SDG’s), które są najbardziej istotne dla naszego biznesu i reprezentują obszary, w których możemy mieć największy wpływ.

Nasz standard etyczny prowadzenia biznesu legitymuje członkostwo w koalicji IESC, obejmującej ponad 80 organizacji zawodowych ustanawiających światowe standardy zasad etycznych dla profesjonalistów branży gruntów, budownictwa, nieruchomości oraz  infrastruktury .

Stawiamy na zdrowe budynki powstające w duchu Zrównoważonego Rozwoju, w których dobrostan ludzi i naszej planety jest zawsze na pierwszym miejscu. Nasza warszawska siedziba otrzymała od organizacji International WELL Building Institute (IWBI) certyfikat WELL na poziomie GOLD. System certyfikacji WELL skupia się na zdrowiu, komforcie oraz dobrostanie użytkowników budynków i świadczy o najwyższym standardzie certyfikowanej powierzchni.

W 2021 zostaliśmy pierwszym w Polsce partnerem WiredScore, organizacji stojącej za certyfikatami WiredScore i SmartScore. Są to  uznane na całym świecie systemy oceny łączności cyfrowej i inteligentnych budynków. Jesteśmy akredytowanym ekspertem posiadającym stosowne uprawnienia do prowadzenia procesu certyfikacji. W swoich strukturach posiadamy również asesorów BREEAM i Fitwel oraz osoby zajmujące się certyfikacją LEED.

Zagadnieniami Zrównoważonego Rozwoju zajmujemy się od lat w wielu obszarach firmy, jednak dodatkowo w ślad za postępującym ustrukturyzowaniem tej tematyki w Europie, powołaliśmy w Polsce zespół ekspertów ds. ESG, który oferuje naszym klientom różnego rodzaju usługi w obszarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Priorytety firmy uwzględniają przede wszystkim redukcję emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. W latach 2019-2021 Cushman &Wakefield globalnie zmniejszył emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 odpowiednio o 8,6% w ujęciu bezwzględnym. Dokonujemy również pomiaru emisji w istotnych kategoriach w zakresie 3.

Dbałość o różnorodność, potrzeby, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest wpisane w nasze DNA. Jesteśmy na pierwszej liście 31 organizacji – pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce.  Została ona opracowana na podstawie badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i organizacje partnerskie.

W strukturach Cushman & Wakefield utworzono Globalną Grupę Zadaniową ds. Zrównoważonego Rozwoju, której zadaniem jest opracowanie strategii dotyczącej dalszych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska. Aktywnie współpracujemy z zespołami EMEA, w celu odpowiedzi na jak najszersze potrzeby naszych klientów w zakresie ESG. Jednym z naszych celów na najbliższy czas jest również edukacja wszystkich naszych interesariuszy w zakresie oferowanych usług ESG.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Na pewno każda firma ma jakąś kulturę korporacyjną, która promuje określone wartości, nawet jeśli owa kultura i wartości nie są kreowane intencjonalnie. My zapraszamy naszych pracowników do wspólnego tworzenia środowiska naszej pracy, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie warunki muszą być spełnione, aby każdego dnia w swojej pracy czuli się po prostu dobrze i czego potrzebują aby pracować efektywnie. Jednocześnie jako liderzy staramy się każdego dnia dawać przykład tego, jak chcemy pracować, jak się ze sobą komunikować, jak działać i współpracować, aby zadeklarowane przez nas wartości miały swoje odzwierciedlenie w praktyce.

To,  jaki klimat pracy wspólnie stworzymy, jaką jakość reprezentujemy wewnątrz firmy w swoich działaniach, ma ogromne znaczenie w relacjach z naszymi klientami, którzy owej jakości mogą doświadczyć w trakcie wspólnie realizowanych projektów. Moim zdaniem świadomość nas wszystkich w obszarze ESG stale rośnie, więc niewątpliwie postrzeganie marki, jako odpowiedzialnej społecznie, ma znaczenie zarówno w relacjach pomiędzy klientami korporacyjnymi, tak jak to ma miejsce w naszej branży, jak i pomiędzy klientem-konsumentem, a daną marką czy produktem. Przy czym w tym drugim przypadku cena w obecnej sytuacji rynkowej, dla wielu z nas w dalszym ciągu pozostanie kluczowym aspektem decyzji zakupowych.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Pytanie, czy ktokolwiek lub cokolwiek może dać gwarancję stabilnego rozwoju firmy w tak niestabilnych czasach? Myśląc jednak o rozwoju biznesu i istnieniu silnej marki na rynku w perspektywie długofalowej, nie ma przestrzeni na działania nieetyczne. Takie podejście to element kultury organizacji i wspomnianego już wcześniej odpowiedzialnego przywództwa – albo godzimy się i przymykamy oko na to, co jest nieetyczne lub co najmniej wątpliwe, albo reagujemy w każdej sytuacji, w której takie działanie się pojawia. Oczywiście reakcja ta będzie za każdym razem inna, bo dopasowana do określonej sytuacji.

Jakie znaczenie ma tu kultura? Jeśli takie aspekty jak szacunek, zaufanie i dialog są elementami kultury, wiele z wątpliwych kwestii ma szansę na „zaflagowanie” i rozwiązanie na wczesnym etapie. Odpowiedzialne reagowanie na tego typu sytuacje jest sygnałem na przyszłość dla pozostałych, zarówno w kontekście tego, co jest niedopuszczalne, ale też w kontekście tego, w jaki sposób, jako firma postępujemy w tego typu sytuacjach. Ważne jest też to, aby każdy pracownik miał jasność, jak wygląda proces zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości – do kogo powinien się zwrócić, jakiego kanału komunikacji użyć, jakich działań może się spodziewać. Warto podkreślić, że potwierdzeniem powyższego nie są deklaracje zarządów firm, ale pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci, którzy są najlepszymi ambasadorami każdej firmy.

Warto podkreślić, że kodeks etycznego postępowania to nieodłączny element całej strategii firmy i musi iść w parze z pozostałymi działaniami, które realizujemy każdego dnia. Oderwany od strategii, kultury i wartości pozostanie tylko teoretycznym spisem norm, które najpewniej nie znajdą swojego odzwierciedlenia w praktyce.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Rzeczywiście jest tak, że zajmowana przeze mnie pozycja w organizacji, którą mam przyjemność zarządzać, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność nie tylko za wyniki finansowe, ale przede wszystkim wobec pracujących w niej i dla niej ludzi oraz całego środowiska otaczającego firmę. Przyznam szczerze, że w Cushman & Wakefield pracuję ponad 15 lat, co jak dość łatwo policzyć, przekłada się na fakt, że w firmie nie tylko udało mi się zrobić karierę, ale przede wszystkim „dorosnąć” do pewnych rzeczy. Na początku jak chyba każdy młody człowiek, byłem skupiony po prostu na pracy – na tym aby poznać firmę, zrozumieć jak funkcjonuje i przede wszystkim zwyczajnie wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię. Jednak wraz z upływem lat, nabytym doświadczeniem i pewnego rodzaju zawodową pewnością siebie, którą traktuję jak naturalne następstwo osiąganych wyników, zrozumiałem, że moja zawodowa codzienność, to nie jest „tylko praca”. Tak naprawdę każdym swoim działaniem wpływam na otoczenie – począwszy od bardzo drobnych rzeczy, które mogę robić prywatnie, takich jak zachowania proekologiczne czy prywatne inicjatywy charytatywne, poprzez kwestie, w których moja decyzyjność wynika z zajmowanego przeze mnie stanowiska i mogę ją wykorzystać w jakimś szczytnym celu.

Nie ukrywam również, że założenie rodziny było dodatkowym impulsem, który jeszcze bardziej sprawił, że moje myślenie oraz działania biznesowe skierowałem w stronę społecznej odpowiedzialności za biznes, w którym pracuję. Jako człowiek, rodzic, pracownik czy w końcu szef, staram się podejmując decyzję biznesową każdorazowo mieć na uwadze, że nie jesteśmy na tym świecie „sami tu i teraz”, a efekty naszych aktualnych działań na każdej płaszczyźnie,  określą jak będzie wyglądało „jutro” nasze i naszych dzieci.

Odpowiedzialność wobec interesariuszy i przyszłych pokoleń sprawia, że chcę wspierać i wzmacniać wszelkie inicjatywy, które z sukcesem realizujemy i dzięki którym Cushman & Wakefield w moim przekonaniu może z całą pewnością określać się mianem firmy społecznie odpowiedzialnej wobec biznesu, środowiska oraz swoich pracowników.

Na zakończenie dodam, że gdybym nie miał możliwości realizowania takiej strategii, działania w zgodzie ze sobą, to z uwagi na moje prywatne zapatrywania, pewnie nie zajmowałbym już obecnego stanowiska w tej organizacji, bo działania niezgodne z tymi przekonaniami uważam nie tylko za nieefektywne, ale przede wszystkim nieszczere i stojące w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami biznesowego „fair play”.


Krzysztof Misiak od prawie 15 lat związany jest z międzynarodową firmą doradczą Cushman & Wakefield. W 2012 r. objął zwierzchnictwo nad sekcją miast regionalnych w ramach działu biurowego i z powodzeniem wprowadził markę Cushman & Wakefield na główne rynki regionalne. W 2018 r. został dyrektorem całego działu powierzchni biurowych. Od kwietnia 2020 r. pełni funkcję dyrektora polskiego oddziału firmy. Krzysztof stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Uczestniczył w prawie 400 transakcjach najmu na ponad 700 tys. m2. Pomimo wyzwań, z jakimi rynek borykał się w czasie pandemii, dzięki strategicznym decyzjom udało mu się zachować, a nawet zwiększyć rentowność biznesu. Swoją energią i nowatorskim podejściem do zarządzania zaraża nie tylko klientów i partnerów, ale także pracowników, których traktuje po partnersku, bez względu na stopień w organizacji. Bardzo liczy się ze zdaniem innych, ale ma określoną wizję przyszłości, którą chciałby w krótkim czasie zrealizować, aby wprowadzić zupełnie nową jakość na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Last Updated on 9 stycznia, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS