Katarzyna Suchcicka

Dyrektor generalny OX2 w Polsce

Energia w kobiecych rękach

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pani odpowiedzialne przywództwo?

Mądre, odpowiedzialne przywództwo jest kluczem do stworzenia właściwie funkcjonującej organizacji. Budowanie kultury zrównoważonego rozwoju, opartej na współpracy i wspólnych wartościach jest jego ważnym elementem. Może dać ramy do odpowiedzialnego rozwoju organizacji ze spójnym sposobem myślenia i podejmowania decyzji, działającej jak sprawny, zdrowy organizm. Dzisiejsze wyzwania ekologiczne, społeczne i etyczne, wymagają przywództwa opartego na wiedzy, doświadczeniu oraz empatii. Skuteczni liderzy postrzegają świat holistycznie, tworząc środowisko przyjazne dla inwestorów, partnerów oraz pracowników.

Ten model działania doskonale koresponduje z wartościami OX2. Naszą firmę zbudowaliśmy na bardzo silnych fundamentach. Dużą wagę przykładamy do współpracy pomiędzy ludźmi, środowiskiem i rynkiem. Jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact, co oznacza, że OX2 wspiera zasady przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzeganie norm postępowania i etyki pracy, są dla nas istotne nie tylko na gruncie naszej organizacji, ale także we współpracy z naszymi podwykonawcami. Aktywnie działamy na rzecz wspierania równości płci w trakcie rekrutacji pracowników, aby móc w pełni korzystać z gamy talentów, jakie my, jako ludzie posiadamy. Jesteśmy inkluzywni i wiemy, że różnorodne zespoły budują innowacje przyszłości. Nie bez znaczenia jest rola kobiet i kobiecego przywództwa, które wnoszą do organizacji nowe możliwości, perspektywy i szanse, poprawiają współpracę, a zwiększanie liczby wykwalifikowanych kobiet w kierownictwie organizacji, zapewnia również ogólne lepsze wyniki.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pani to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pani kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Myślę, że fakt, że przykładamy coraz większą wagę do budowania świadomości ekologicznej, społecznej i etycznej zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i biznesu, to bardzo dobry sygnał, że zmierzamy we właściwym kierunku. W OX2 wdrażamy najwyższe standardy we wskazanych obszarach i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

Aby stworzyć przyjazne, zdrowe i bezpieczne otoczenie, powinniśmy o nie wspólnie dbać i zapobiegać zmianom klimatycznym. W OX2, realizujemy projekty farm wiatrowych i słonecznych. Wierzę, że inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii, przyczyniamy się do tworzenia lepszej przyszłości ludzi i zdrowej planety. Pracujemy nad zminimalizowaniem emisji gazów cieplarnianych i negatywnego wpływu na przyrodę oraz nad osiągnięciem wyższego poziomu wykorzystania OZE w obiegu zamkniętym. Włączamy się w wydarzenia ekologiczne, edukacyjne, sportowe, kulturalne. Wspólnie z mieszkańcami projektujemy działania na rzecz rozwoju gmin. Dzięki temu m.in. w gminie Grajewo wybudowaliśmy drogę, sfinansowaliśmy modernizację sali komputerowej w szkole, a w gminie Żary sfinansowaliśmy system automatycznego nawodnienia boiska oraz zakup wyposażenia dla klubu sportowego.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pani zdanie, jakie trendy Pani zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Coraz częściej obserwuję, że termin ESG pojawia się w oczekiwaniach oraz inicjatywach podejmowanych zarówno na poziomie organizacji, jak i przez inwestorów. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, społecznej i etycznej, przedsiębiorstwa chętnie podejmują się realizacji działań, dzięki którym przyczynijają się do kształtowania zielonej, bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości.

Warto pamiętać, że ESG ma także wymiar biznesowy. Skrót ESG definiuje bowiem szereg czynników pozafinansowych, które wspomagają firmy w raportowaniu działań niezwiązanych z ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju przedsiębiorstwa. Model raportowania oparty na wskaźnikach Środowiskowych (Environmental), Społecznych (Social) oraz Ładzie Korporacyjnym (Corporate Governance) wkrótce stanie się także obowiązkiem.

Odpowiadając na pytanie, dostrzegam silne zaintersowanie inwestorów zagadnieniami ESG, które obok czynników ekonomicznych, będą odgrywać istotną rolę w poszukiwaniu inwestora. Będą mieć również istotny wpływ na współpracę między organizacjami zainteresowanymi rozwojem w tych obszarach.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Największym atutem w OX2 są pracownicy. Bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, wygląd lub jeszcze inny aspekt, każdy otrzymuje taką samą szansę oraz warunki do dalszego do rozwoju. Mój zespół to ludzie o wielkim sercu, którzy mają poczucie misji. Kombinacja tych cech i wartości pomogła nam znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Myślę, że to ogromny sukces, że zostaliśmy pionierem w dziedzinie energetyki odnawialnej i liderem w zakresie realizacji lądowych projektów wiatrowych w Europie. Wielki sukces odnieśliśmy także w Polsce. Dzięki temu w ciągu czterech lat naszej działalności zbudowaliśmy znaczące portfolio projektów wiatrowych, fotowoltaicznych, magazynów energii, zrealizowaliśmy budowę farmy wiatrowej i rozpoczęliśmy budowę pięciu kolejnych. Wspólnie i w oparciu o wspólne wartości, podążamy w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczęła Pani poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Moja kariera zawodowa od początku łączy się ze Skandynawią. Jak wiadomo, kraje skandynawskie przywiązują wagę do zagadnień związanych z ochroną środowiska, etyką, równouprawnieniem. Ponad 15 lat pracy w tej kulturze miało istotny wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty. Moim celem jest kształtowanie świata, w którym nasze dzieci będą mogły się rozwijać i doświadczać dobrobytu. Sektorem, który ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, i który jest bazą do innych działalności, jest sektor energetyczny. Energia ze źródeł odnawialnych jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenia skutków zdrowotnych konwencjonalnego zużycia energii i złagodzenia zmian klimatu. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii ułatwia również rozwój gospodarczy i łagodzi ubóstwo. Ta ścieżka możliwości będzie najskuteczniejsza, jeśli będzie społecznie inkluzywna. Dlatego wspólnie podejmujemy działania i przyspieszamy w OX2 dostęp do energii z wiatru i słońca, aby ludzie i planeta mogli się rozwijać.


Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Last Updated on 31 stycznia, 2023 by Valeriia Honcharuk

Udostępnij
KATEGORIA