Wojciech Trojanowski

Członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Odpowiedzialne przywództwo oznacza dla mnie przede wszystkim prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie wartościami naszej organizacji. Zaangażowanie, partnerstwo, zaufanie solidarność oraz innowacyjność i zrównoważony rozwój. To przyświeca mi w kierowaniu organizacją i są to fundamentalne zasady współpracy w ramach naszej organizacji. Odpowiedzialne przywództwo to miejsce w  awangardzie biznesu, która nie tylko uczestniczy w zmianach gospodarczo–społecznych, ale także świadomie je kreuje. Oznacza to też dla mnie rozpoczęcie wszelkich zmian od siebie i umiejętne wykorzystanie własnego potencjału do przeprowadzenia odpowiedzialnych zmian, które wzmocnią zespół, które są jednocześnie zgodnie ze standardami ładu korporacyjnego i naszymi wartościami. Ciągle poszukuję potencjału, który pozwala nam przeciwstawiać się trudnościom jakie panują na rynku budowlanym. Dotyczy to zarówno obecnej sytuacji związanej z niepewnością cen materiałów, energii i paliw oraz zerwanymi łańcuchami dostaw. Poza tym co dotyczy naszego bieżącego funkcjonowania w zmieniających się realiach dnia codziennego, wybiegamy w przyszłość. Cała branża budowlana, począwszy od pozyskania i produkcji materiału, po cykl życia obiektów, odpowiada za połowę światowego zapotrzebowania na surowce i niestety za 38% emisji gazów cieplarnianych. Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Doskonale rozumiemy to w STRABAG. Czujemy się odpowiedzialni za planetę, którą zostawimy przyszłym pokoleniom, dlatego jako nasz obowiązek pojmujemy wyznaczenia najlepszych standardów zielonej transformacji dla całej branży, która musi się zmienić, zredefiniować podejście do procesów, pracy, wykorzystania materiałów oraz wykorzystywanych technologii. Widzimy nasz potencjał jako lidera na tej drodze. Zgodnie z naszą nową wizją „WORK ON PROGRESS”, która podkreśla, że wchodzimy w proces zakrojonych na szeroką skalę zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego, chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku.

Wiemy, że to proces czasochłonny, który wymaga konkretnych działań. Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez innowacje, nad którymi nieustannie pracujemy i które sukcesywnie wdrażamy w naszej codziennej działalności. To fundament naszej transformacji. W ramach grupy STRABAG w Europie pracujemy aktualnie nad 250 projektami, które wskażą branży budowlanej kierunki zrównoważonego rozwoju i stworzą budownictwo przyszłości. Wśród takich projektów są realizacje związane z drukiem budynków z wykorzystaniem druku 3D , które bezpośrednio na placu budowy tworzą niskoemisyjne elementy konstrukcji czy nasz asfalt ClAir®, wiążący tlenki azotu, który w przyszłości zapewni czyste powietrze i zmniejszy hałas na trasie. Przykładem samowystarczalności energetycznej jest posiadany przez STRABAG kamieniołom w austriackim Saalfelden, gdzie wytwarzamy energię elektryczną wykorzystując ciężar transportowanego do doliny urobku, który wprawia w ruch przenośniki taśmowe, wytwarzając jednocześnie ekologiczny prąd. Już dziś redukujemy emisje CO2 i oszczędzamy energię m.in. dzięki ekologicznym materiałom budowlanym czy recyklingowi asfaltu. Każde podejmowane działanie oraz podjęta inwestycja, szczególnie w czasie kryzysu energetycznego, muszą być obliczone długofalowo. W trosce o przyszłe pokolenia i planetę – nie mamy innego wyjścia, jak tylko odważnie postawić na zieloną transformację całej branży.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Uważam że to słuszny kierunek. 90% przebadanych w 2021 r. przez EY inwestorów twierdzi, że od wybuchu pandemii przykłada coraz większą wagę do ESG. Jest ono jednym z ważniejszych elementów branych pod uwagę w procesie decyzyjnym dotyczącym potencjalnej współpracy czy budowania strategii inwestycyjnych. Cieszę się, że firmy inwestują coraz więcej czasu i zasobów w zrównoważony rozwój, zaczynają dostrzegać koszty społeczne czy ekologiczne swojej działalności, a liderzy wielu branż wpisują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu do swoich strategii biznesowych. Podejmując działania w trosce o interes społeczny, nie zapominamy, że naszym najcenniejszym kapitałem jest zespół. Dlatego dbamy o utrzymanie bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy, gwarantujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju oraz wspieramy różnorodność w naszych zespołach. Proszę zauważyć, że STRABAG jest jednym z największych pracodawców branży. Zatrudniamy ponad 6500 specjalistów i jako jedyni w kraju mamy swoje siedziby we wszystkich regionach. To nas wyróżnia. Jesteśmy blisko lokalnych społeczności i dla nich budujemy tworząc miejsca pracy, kupując towary i usługi od lokalnych poddostawców.

Ważnym elementem naszej aktywności jest wspieranie inicjatyw społecznych. W minionym roku znaczna część naszej aktywności skoncentrowała się na wsparciu obywateli Ukrainy, którzy ze względu na agresję Rosji zmuszeni byli opuścić swój kraj. Wykorzystaliśmy do tego posiadane zasoby i możliwości. Udostępniliśmy m.in. nasze nieruchomości na rzecz stworzenia tymczasowych miejsc noclegowych, w których schronienie znalazło ponad 3000 osób. Aktywnie współpracujemy również z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zakupu i transportu darów rzeczowych, środków czystości oraz żywności dla osób poszkodowanych w związku z wojną w Ukrainie, dla ośrodków niesienia pomocy udostępniliśmy kontenery. Wartość zrealizowanych przez nas dotychczas działań pomocowych osiągnęła już poziom blisko 2 mln PLN. Jesteśmy dumni, że dzięki zaangażowaniu naszych pracowników wiele osób umiejących z terytorium objętego działaniami wojennymi mogło liczyć na schronienie i zaspokojenie najważniejszych życiowych potrzeb. Nasze wsparcie dotarło również bezpośrednio do Ukrainy, przekazaliśmy ponad 32 tany darów oraz m.in. agregaty prądotwórcze które dotarły do potrzebujących. Co więcej, w akcje  pomocowe włączyli się aktywnie także nasi pracownicy, którzy poświęcali swój wolny czas działając w ramach wolontariatu.

Działania związane z pomocą potrzebującym są kontynuowane od lat. To także nasza odpowiedzialność, która pozwala budować relacje i nieść pomoc lokalnym społecznościom. Byliśmy partnerem programu społeczno-edukacyjnego „Autostrada do szkoły”, którego główny cel to poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Aktywnie wspomagamy ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach. Nasze działania pozwoliły stworzyć jak najlepsze warunki dla podopiecznych oraz wspierać ich opiekunów w kwestiach związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Wykorzystujemy do tego naszą wiedzę firmy budowlanej, realizując prace modernizacyjne budynku oraz parkingu.

Chcemy być liderem zielonej transformacji budownictwa. Dlatego cały koncern STRABAG przyjął „Strategię Zrównoważonego Rozwoju”. Działamy zgodnie z taksonomią tak, by eliminować zanieczyszczenia oraz wdrażać idee gospodarki obiegu zamkniętego, a w szczególności prowadzić recykling materiałów stosowanych w budownictwie. Dobrym przykładem związanym z ponownym wykorzystanie materiału pochodzącego z rozbiórek obiektów jest prowadzony przez nas projekt w Warszawie, którego elementem jest rozbiórka budynku Atrium International. W celu minimalizacji naszego wpływu na środowisko planujemy ponownie wykorzystywać obecne marmurowe wnętrza w nowym budynku. Będziemy odzyskać materiał z części wspólnych budynku, tak by wykorzystać go do produkcji posadzek w lobby oraz wszystkich holach windowych budowanego przez nas Upper One.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwował, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Nieustannie rosnąca świadomość i wrażliwość klientów bezpośrednio wpływa na ich decyzje dotyczące wyboru usługi lub firmy. Coraz częściej widzimy, że preferencje klientów, szczególnie tych z sektora prywatnego, zmieniają się w oparciu o ocenę społecznego lub środowiskowego oddziaływania przedsiębiorstw. To dobrze – cieszę się, że jesteśmy wszyscy coraz bardziej świadomi dokonując wyboru, także w życiu codziennym. Mamy więc wszyscy wpływ na zmiany w otaczającej nas rzeczywistości.

Mam nadzieję, że coraz częściej będziemy obserwowali zjawisko dodatkowej oceny firmy w przetargach publicznych  pod względem jej wpływu na środowisko naturalne, jak to mam miejsce pod względem zgodności z zasadami compliance. Niestety zmiany w tym zakresie zachodzą powoli. Pojawiają się zapisy dotyczące elektromobilności. Oczywiście w dobie kryzysu energetycznego oraz problemów z dostawami pojazdów elektrycznych muszą być dokonywane ewolucyjnie. Trudno mówić o proekologicznych rozwiązaniach związanych z ze stosowaniem pojazdów elektrycznych, jeśli głównym nośnikiem energii jest w naszym kraju węgiel. Dodatkowym elementem, który nie wpływa na zasady wyboru oferenta jest fakt, że wciąż głównym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Przed nami dużo do zrobienia, tak by pojawiają się zapisy dotyczące stosowania rozwiązań i materiałów proekologicznych. Musimy wszyscy, cała branża  podjąć ten dialog z inwestorami, tak by zwiększyć świadomość i potrzeby w tym zakresie. Jestem przekonany, że coraz częściej kryteria wyboru ze względu na odpowiedzialność środowiskową będą bardziej rozbudowane.  Zamawiający zaczną częściej wymagać rozwiązań bardziej ekologicznych i uwzględniających interes społeczny. Należy podkreślić, że działania prowadzone w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju wpływają nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, budując jego wiarygodność czy autentyczność, ale także tworzą wartość dodaną dla społeczeństwa czy środowiska.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Nie możemy mówić o stabilnej i społecznie odpowiedzialnej firmie bez promowania zasad wysokiej kultury etycznej. Stosowanie zasad compliance pozwala na transparentne prowadzenie procesów biznesowych, czego efektem jest m.in. równe traktowanie wykonawców, dostawców, klientów czy pracowników. To buduje zaufanie wewnątrz firmy oraz wśród jej partnerów biznesowych. W STRABAG stosujemy Business Compliance Management System (BCMS) w zakresie współpracy z naszymi klientami i zamawiającymi, który określa standardy pracy naszych pracowników. W sposób transparentny prezentujemy struktury zarządzania, jasno opisane są procesy decyzyjne. Posiadami wewnętrzne struktury kontrolingu, które sprawdzają podjęte przez na zasady współpracy na budowach naszych działań w celu zapewnienia pełnej transparencji w stosunku wszystkich interesariuszy. Przestrzegamy Kodeksu Etyki, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wysokiej jakości usług i działań czy stosowania odpowiednich materiałów, czy zasad związanych z gospodarką odpadami, zachowując jednocześnie ekonomiczną odpowiedzialność wobec naszych interesariuszy. Chcemy wyznaczać standardy dla nienagannego etycznie zachowania dla w otoczeniu biznesowym w branży budowlanej.  

W firmach wyznaczających standardy etyka wybiega również poza przyjęte regulacje wewnętrzne, „polityki compliance” czy współpracy z dostawcami. Odpowiedzialna firma powinna szybko reagować również na nadzwyczajne sytuacje jak np. agresja Rosji na Ukrainie. Grupa STRABAG, w tym STRABAG w Polsce, zaraz po wybuchu wojny stanowczo i jednoznacznie potępiła rosyjską agresję, która stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami społecznymi, moralnymi, prawem międzynarodowym, a także z wartościami naszej firmy. Jednocześnie podjęliśmy działania pomocowe, postępując nie tylko zgodnie zasadami partnerstwa i solidarności, ale także z zasadami etyki.

Przyszło nam żyć i funkcjonować w trudnych czasach. Takie otoczenie kształtuje odpowiedzialnych liderów, którzy potrafią nie tylko „dowieźć wynik”, ale także posiadać umiejętności zarządzania kryzysowego, słuchać otoczenia, dostrzegać potrzeby pracowników oraz tworzyć kulturę wsparcia w organizacji i budować stabilne miejsce pracy w niepewnych czasach. Bycie liderem to szczególnie obecnie duże wyzwanie. Cieszę się, że mogę pracować z odpowiedzialną kardą zarządzającą w naszej firmie, a także w gremiach, w których zasiadam.  


Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Od 2013 roku współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. 
Z wykształcenia magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa.

Karierę zawodową rozpoczął w centrali STRABAG w Austrii w 1996 roku. W latach 2001 – 2006 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o., spółki sektora usług finansowych należącej do grupy kapitałowej STRABAG.

Funkcję członka zarządu Strabag sp. z o.o. pełni od 2007 roku.  Odpowiadał za segment budownictwa infrastruktury. Obecnie zarządza wszystkimi obszarami budownictwa STRABAG w Polsce.  Za jego kadencji  nastąpiła rozbudowa struktur regionalnych i ponad dwukrotnie wzrosły przychody i zatrudnienie. Firma stała wiodącym na rynku podmiotem budowlanym w kraju.

Wojciech Trojanowski jest członkiem Rady  Pracodawców RP i przewodniczącym Platformy Budowlanej Pracodawców RP, członkiem zarządu Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Jest laureatem licznych nagród branżowych.

Last Updated on 13 marca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS