<strong>Pakiet Mobilności nakłada nowe obowiązki na spedytorów</strong>

Pakiet Mobilności nakłada nowe obowiązki na spedytorów

Wiele już powiedziano o obowiązkach przewoźników i ewentualnych sankcjach za nieprzestrzeganie Pakietu Mobilności. To jednak nie jedyna grupa uczestników operacji przewozowych, których obejmują jego postanowienia. Art. 14a rozporządzenia (UE) 2020/1055A nakłada dodatkowe zobowiązania na  podmioty organizujące przewozy, w tym spedytorów.

Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej tłumaczy, iż spedytorzy są swoistym buforem informacji i obowiązków pomiędzy zleceniodawcami, a przewoźnikami. Ten fakt nakłada na nich odpowiedzialność za należyte wykonywanie postanowień Pakietu Mobilności.

Wraz z wprowadzeniem art. 14a rozporządzenia (UE) 2020/1055, prawo unijne nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia przepisów podobnych do sec. 7c niemieckiej ustawy o transporcie drogowym. Prawdopodobnie nowe wymagania idą nawet dalej niż dotychczasowe podejście przyjęte w prawie niemieckim.

Artykuł 14a, czyli odpowiedzialność

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji wobec nadawców, spedytorów, wykonawców i podwykonawców za nieprzestrzeganie ustalonych norm – spedytorzy ponoszą odpowiedzialność taką samą jak przewoźnicy, jeżeli wiedzieli oni lub w świetle wszystkich istotnych okoliczności powinni byli wiedzieć, że zlecone przez nich usługi transportowe wiążą się z naruszeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Warto wspomnieć, że choć w Unii Europejskiej kary za naruszenie przepisów są ustalane na szczeblu krajowym, każde państwo członkowskie jest zobowiązane do wdrożenia odpowiedniej struktury zgodności.

Chociaż zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2020/1055 mają zastosowanie od dnia 21 lutego 2022 roku, państwa członkowskie mogą natychmiast nakładać kary, zapewniając narzędzia do szybkiego egzekwowania nowych przepisów lub przynajmniej ścisłej obserwacji wszelkich procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym – zauważa Maurycy Kieruj.

Wpływ rozporządzenia na nadawców ładunków i spedytorów w całej UE

Aby spełnić wymogi art. 14a, ustawodawcy krajowi wdrożyli nowy system sankcji. Jednak nadawcy i spedytorzy mający siedzibę w Europie powinni również wprowadzić i udokumentować odpowiednie procedury zgodności, zapewniając że wykorzystywani przez nich przewoźnicy drogowi (bezpośrednio lub jako podwykonawcy) posiadają odpowiednie licencje, kierowcy wymagane zaświadczenie, jeżeli nie spełniają odpowiednich wymogów dotyczących obywatelstwa (obywatele UE i w niektórych przypadkach traktowani podobnie) oraz przestrzegane są ograniczenia dotyczące kabotażu.

Aby dostosować się do obowiązujących przepisów, spedytorzy powinni zawrzeć w swoich standardowych umowach przewozu lub spedycji obejmujących transport drogowy postanowienia zobowiązujące usługodawców do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami do dostarczania na żądanie odpowiedniej dokumentacji oraz do umożliwienia w razie potrzeby przeprowadzenia audytu. Co więcej, powinni oni prowadzić dokumentację wskazującą, że sprawdzili licencję przewoźników drogowych, z którymi zawarli umowę lub nałożyli na swoich wykonawców obowiązek przeprowadzania kontroli u swoich podwykonawców i dokumentowania.

Ekspert TC Kancelaria Prawna zwraca uwagę, że dalsze określenie, czy spedytor może odpowiadać za przestrzeganie Pakietu Mobilności, może polegać na przeglądzie taryfikatora kar.

Na tej podstawie można wskazać, które z tych czynności wykonują spedytorzy. Bądź w jakich przypadkach mają wiedzę na temat naruszeń postanowień przez przewoźników, którym podzlecają wykonanie przewozów – mówi Maurycy Kieruj – Takie wyliczenie z całą pewnością nie będzie miało charakteru zamkniętego, ale warto mieć świadomość podstawowych naruszeń, do których należą dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona: co najmniej o 25%, wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu, wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy oraz zlecanie przewozów, których realizacja prowadzi do naruszenia dopuszczalnych czasów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy.

Artykuł 14a sformułowano w sposób, który daje stosunkowo szerokie pole do interpretacji dla chcących nakładać kary zarówno na przewoźników, jak i współpracujących z nimi spedytorów. A jak zweryfikować ich zasadność? Warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej – najlepiej do takiej, która specjalizuje się w prawie transportowym.


TC Kancelaria Prawna jest jedną ze spółek należących do grupy Trans.eu – właściciela jednej z największych giełd ładunków w Europie, która od 17 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branży transportowo – logistycznej. Specjalizuje się w prawie transportowym, dlatego większość klientów spółki to firmy z branży Transport Spedycja Logistyka. Głównym profilem działalności kancelarii są usługi doradcze i reprezentacja w sprawach spornych. Swoimi działaniami wspiera również inne podmioty współpracujące z branżą TSL, m.in. koncerny paliwowe, firmy leasingowe. Specjalizuje się też w zakresie dochodzenia wierzytelności w Polsce i za granicą.

Last Updated on 31 stycznia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS