Zrównoważone Przemyślenia: rozmowa z Eamonem Gimorem

Zrównoważone Przemyślenia: rozmowa z Eamonem Gimorem

Czy mógłby Pan podzielić się z nami decydującym momentem ze swojego życia, który rozbudził Pana zainteresowanie zrównoważonym rozwojem? Czy taka chwila w ogóle istnieje, czy raczej był to ciągły proces?

Zastanawiając się nad moją drogą w kierunku zrównoważonego rozwoju, opisałbym ją jako stopniową ewolucję świadomości i zrozumienia, które rozwijały się na przestrzeni mojego życia. Jeśli jednak miałbym wskazać kluczowy moment, który rozpalił moje zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, to bez wątpienia byłoby to zetknięcie się z Raportem Brundtland we wczesnych latach mojej dorosłości. Raport ten, przygotowany przez byłą norweską premier Gro Harlem Brundtland, był sygnałem alarmowym dla całego świata, ostrzegającym przed krytycznymi zagrożeniami, takimi jak zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne i kwestia zrównoważonego rozwoju. Był to otrzeźwiający moment, który głęboko wpłynął na moją perspektywę, skłaniając mnie do głębszego zbadania wzajemnych powiązań między ochroną środowiska, dobrobytem społecznym i postępem gospodarczym. Raport podkreślił konieczność globalnej współpracy i wspólnych działań w celu sprostania pilnym wyzwaniom stojącym przed naszą planetą, wzmacniając moje zaangażowanie w zrównoważony rozwój zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Jaka jest Pana opinia na temat globalnych wysiłków na rzecz budowania zrównoważonej przyszłości i walki z negatywnymi konsekwencjami zmian klimatycznych?

Niestety, oczywistym jest, że nasze wspólne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu i zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń są obecnie niewystarczające. Cele określone w różnych umowach międzynarodowych pozostają odległe, a reperkusje zmian klimatu już teraz przejawiają się w postaci eskalacji degradacji środowiska i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jednak pośród tych zniechęcających trudności pojawia się promyk nadziei zakorzeniony w zasadzie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności. Konieczne jest, aby narody, szczególnie te, które w przeszłości czerpały zyski z rozwoju opartego na emisji dwutlenku węgla, uznały swoją rolę w pogłębianiu kryzysu klimatycznego i podjęły proaktywne działania w celu wsparcia mniej zamożnych krajów w ich przejściu do zrównoważonych rozwiązań. Osiągnięcie zrównoważonej przyszłości wymaga zmiany paradygmatu w kierunku integracyjnego, solidarnego podejścia, które priorytetowo traktuje świadomość ekologiczną i równość społeczną w skali globalnej.

Biorąc pod uwagę Pana bogate doświadczenie w dziedzinie dyplomacji, jak postrzega Pan rolę stosunków międzynarodowych w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Europie i poza nią?

Opierając się na moim wieloletnim doświadczeniu w dyplomacji, doskonale zdaję sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa ona w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, nie tylko w sferze tradycyjnych stosunków państwowych, ale także w szerszych kontekstach, obejmujących zaangażowanie biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Ewolucja dyplomacji w kierunku wieloaspektowych programów, takich jak Agenda Biznesu i Praw Człowieka, podkreśla potrzebę integracyjnego, opartego na interesariuszach podejścia do złożonych globalnych wyzwań. Skuteczna dyplomacja wykracza poza granice geopolityczne, wspierając dialog, współpracę i wzajemnie korzystne partnerstwa, które są niezbędne dla inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jak pokazuje najnowsze prawodawstwo UE dotyczące Należytej Staranności Korporacyjnej w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, wysiłki dyplomatyczne mogą służyć jako katalizatory innowacji politycznych i ram prawnych, które promują odpowiedzialność środowiskową i sprawiedliwość społeczną w skali ponadnarodowej.

Jakie są Pana zdaniem najpilniejsze wyzwania stojące obecnie przed światem w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju?

Podczas gdy zmiany klimatyczne bez wątpienia należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów, konieczne jest uświadomienie sobie, że zrównoważony rozwój jest nieuchronnie związany z szerszymi kwestiami pokoju i bezpieczeństwa. W obliczu szalejących konfliktów i kryzysów humanitarnych dotykających miliony ludzi na całym świecie, osiągnięcie zrównoważonych celów zależy od wspierania pokoju i stabilności. Jak trafnie podkreślił Sekretarz Generalny ONZ, jedna czwarta światowej populacji zamieszkuje regiony dotknięte konfliktami, co podkreśla pilną potrzebę rozwiązywania sporów i budowania pokoju. Bez zajęcia się podstawowymi przyczynami konfliktów i promowania integracyjnego, opartego na poszanowaniu praw podejścia do budowania pokoju, nasze aspiracje do zrównoważonego rozwoju pozostaną niezrealizowane. Dlatego też priorytetowe traktowanie zapobiegania konfliktom, ich rozwiązywania i odbudowy pokonfliktowej musi być integralnym elementem naszego programu zrównoważonego rozwoju, torując drogę do trwałego pokoju i dobrobytu.

W jaki sposób możemy usprawnić współpracę między rządami, przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi stronami, aby przyspieszyć nasz rozwój w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości?

Droga do bardziej zrównoważonej przyszłości wymaga tworzenia solidnych partnerstw i wspierania synergii między rządami, przedsiębiorcami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi stronami. Czerpiąc inspirację z doświadczeń Irlandii w zakresie partnerstwa społecznego, w ramach którego różne zainteresowane strony wspólnie negocjowały polityki obejmujące dziedziny gospodarcze, społeczne i środowiskowe, musimy starać się powielać i rozszerzać takie integracyjne ramy zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Kultywując kulturę dialogu, budowania konsensusu i zbiorowego działania, możemy wykorzystać kolektywną mądrość i zasoby interesariuszy z różnych sektorów, aby przyspieszyć postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Nadchodzący Szczyt Przyszłości stanowi kluczową okazję do stworzenia takich wspólnych przedsięwzięć i położenia podwalin pod transformacyjny paradygmat partnerstwa zakorzeniony we wspólnych wartościach i wspólnym celu.

Czy uważa Pan, że konferencje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, takie jak Sustainable Economy Summit, mają realny wpływ na decydentów i przyszłe działania?

Konferencje o tematyce zrównoważonego rozwoju, w tym Sustainable Economy Summit, mają znaczący potencjał wpływania na decydentów i kształtowania przyszłej polityki. Ich skuteczność zależy jednak od inkluzywności i znaczącego zaangażowania różnych interesariuszy. Zamiast postrzegać decydentów jako oderwane od siebie podmioty, takie konferencje powinny służyć jako dynamiczne platformy dialogu, wymiany wiedzy i współtworzenia rozwiązań. Wspierając zaangażowanie decydentów, liderów biznesu i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, spotkania te mogą nadać impet innowacjom politycznym i działaniom transformacyjnym. Ponadto zapewniają one nieocenione możliwości nawiązywania kontaktów, tworzenia partnerstw i mobilizowania zbiorowych działań na rzecz wspólnych celów zrównoważonego rozwoju.

Jakie są kluczowe czynniki, które mogą ograniczać zaangażowanie firm we wdrażanie zrównoważonych rozwiązań?

Pomimo rosnącej świadomości konieczności stosowania zrównoważonych rozwiązań, firmy mogą napotykać różne przeszkody w przyjmowaniu i wdrażaniu takich inicjatyw. Główną z nich jest niepewność wynikająca z niejasności regulacyjnych, zmienności rynku i zmieniających się preferencji konsumentów. Aby złagodzić tę niepewność i stymulować zaangażowanie przedsiębiorstw, konieczne jest ustanowienie jasnych, egzekwowalnych ram regulacyjnych i standardów, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój i są zgodne z najlepszymi globalnymi praktykami. Co więcej, wspieranie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu, w której kwestie zrównoważonego rozwoju są zintegrowane z podstawowymi strategiami biznesowymi, może stymulować długoterminowe tworzenie wartości i zwiększać konkurencyjność na rynkach coraz bardziej świadomych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jak możemy zadbać o to, by wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podejmujemy lokalnie, były zgodne z globalną walką o prawa człowieka?

Powiedzenie „Myśl globalnie, działaj lokalnie” podsumowuje podstawową zasadę leżącą u źródeł naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju: wzajemne powiązanie lokalnych działań i globalnych rezultatów. Dostosowując lokalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju do nadrzędnych zasad praw człowieka i globalnych ram zrównoważonego rozwoju, możemy wzmocnić ich wpływ i wspierać synergię w różnych kontekstach. Wiąże się to z włączeniem kwestii praw człowieka do procesów formułowania, wdrażania i monitorowania polityki lokalnej, zapewniając tym samym, że inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju stoją na straży podstawowych praw i godności dla wszystkich. Co więcej, wspieranie wielopoziomowych struktur zarządzania, które ułatwiają koordynację i wymianę wiedzy między lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami, może zwiększyć spójność i skuteczność wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, napędzając postęp w kierunku wspólnych celów w skali globalnej.


Eamon Gilmore – Czołowy Europejski Dyplomata, Były Wicepremier Irlandii (Tánaiste), Były Minister Spraw Zagranicznych i Handlu.

Eamon Gilmore jest europejskim dyplomatą, który właśnie zakończył pięcioletnią kadencję jako specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka i ośmioletnią kadencję jako specjalny wysłannik UE ds. procesu pokojowego w Kolumbii. Był wicepremierem (Tánaiste) w rządzie, który wyprowadził Irlandię z kryzysu finansowego i gospodarczego oraz uczynił z niej najszybciej rozwijającą się gospodarkę w UE. Jako minister spraw zagranicznych i handlu był odpowiedzialny za zarządzanie procesem pokojowym w Irlandii Północnej oraz za poprawę stosunków z Wielką Brytanią. Przez siedem lat był liderem Irlandzkiej Partii Pracy i odegrał wiodącą rolę w liberalizacji irlandzkich przepisów, w tym dotyczących aborcji i małżeństw osób tej samej płci. Jest adiunktem na Dublin City University i wykłada w Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.

Last Updated on 16 maja, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA