Działania firmy Bayer w zakresie zrównoważonego rozwoju docenione

• Bayer otrzymał najwyższą ocenę organizacji ratingowej „Carbon Disclosure Project” (CDP) za działania w obszarze klimatu i gospodarki wodnej.
• W tym roku poczyniono istotne postępy w zakresie ochrony klimatu: rozpoczęto konwersję na zieloną energię elektryczną, rozwinięto rynek CO2 dla rolników.
• Potwierdzenie wysokiego zaangażowania Bayer w zrównoważony rozwój.

Leverkusen, grudzień 2020 r. – Renomowana organizacja ratingowa „Carbon Disclosure Project” po raz kolejny sklasyfikowała Bayer wśród czołowych międzynaro­dowych firm w kategoriach działań na rzecz klimatu i gospodarki wodnej, przyznając najwyższą ocenę „AA”. Poza Bayer jeszcze tylko jeden podmiot w Niemczech nagrodzono tą oceną we wspomnianych kategoriach. Z sondażu przeprowadzonego wśród ponad 5800 organizacji wynika, że tylko 182 uzyskały ocenę „A” za swoje działania na rzecz klimatu, a jedynie 72 – w kategorii gospodarki wodnej. Dzięki zweryfikowanym działaniom na rzecz zapewnienia dostępności czystej wody i przeciwdziałania zmianom klimatycznym Bayer jest postrze­gany jako światowy lider pod względem ambicji, działań i przejrzystości. Bayer jest uwzględniany w rankingach CDP od 2005 roku.

Po raz pierwszy w tym roku Bayer pojawił się również w rankingu „CDP Forest”, uzys­kując wysoką ocenę „B”. Tylko 687 podmiotów wzięło udział w tym badaniu. Służy ono ocenie sposobów zarządzania przez przedsiębiorstwa ryzykiem i możliwościami w odniesieniu do gospodarki leśnej, przejrzystego raportowania postępów i aktywnie przyczynia się do odbudowy lasów i ekosystemów.

– W ciągu ostatniego roku poczyniliśmy kolejne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, który stanowi podstawę strategii Grupy – mówi Werner Baumann, prezes Bayer AG i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. – Nasza działalność w dziedzinie zdrowia i wyżywienia pozwala nam w znaczący sposób przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów planety. Rating CDP jest dla nas ważnym potwierdzeniem faktu, że jesteśmy jedną z czołowych firm na świecie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

– Gratulujemy wszystkim firmom, które znalazły się na tegorocznej liście z najwyższymi ocenami. Przejęcie wiodącej roli w zakresie przejrzystości działań na rzecz ochrony środowiska jest jednym z najważniejszych kroków, jakie mogą podjąć przedsiębiorstwa, a w pełnym wyzwań roku naznaczonym przez COVID-19 jest to tym bardziej znamienne – podkreśla Paul Simpson, dyrektor generalny CDP. – Ranking firm, które uzyskały najwyższe oceny, docenia te podmioty, które już dziś podejmują działania przygotowujące je do objęcia wiodącej roli w gospodarce przyszłości.

Tegoroczne działania

W ostatnich dwunastu miesiącach Bayer poczynił istotne postępy w dziedzinie zrównowa­żonego rozwoju. Oto kilka przykładów:

  • Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła, że Bayer czyni adekwatne wysiłki, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, zgodnie z wymogami Porozu­mienia Paryskiego. W tym celu do 2029 roku firma zredukuje emisje o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Jeszcze w tym roku Bayer zmienił dostawców energii elektrycznej w Hiszpanii i Meksyku, przestawiając się na zieloną energię.
  • Na początku tego roku Bayer jako pierwsza firma w Stanach Zjednoczonych i Brazylii opracował przejrzyste, oparte na nauce i współpracy podejście do rozwoju rynku emisji dwutlenku węgla dla rolników. Oznacza to, że rolnicy mogą uzyskać dodatkowe dochody w zamian za wprowadzenie określo­nych praktyk przyjaznych dla klimatu.
  • Po raz pierwszy w sektorze rolnym Bayer dysponuje zewnętrznym modelem, za pomocą którego można zmierzyć wpływ dowolnego środka ochrony roślin na środowisko naturalne we wszystkich uprawach na całym świecie. Bayer dokonał już przeglądu całej swojej oferty i globalnych zastosowań.
  • Od 2021 roku 20 proc. celów ilościowych całej Grupy, w tym cele w zakresie ochrony klimatu, będzie brane pod uwagę przy ustalaniu długoterminowego wynagro­dzenia zmiennego zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zrównowa­żony rozwój jest już stałym składnikiem zmiennego wynagrodzenia rocznego wszystkich pracowników.
  • Powołana w tym roku zewnętrzna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła już pracę.
  • Oprócz działań na rzecz klimatu, strategia zrównoważonego rozwoju Bayer ma na celu poprawę jakości życia ludzi. Na przykład w tym roku w ramach programu „Better Farms, Better Lives”, Bayer udzieli wsparcia nawet dwóm milionom niewielkich gospodarstw rolnych, które ucierpiały w wyniku COVID-19. Bayer współpracuje również z „The Challenge Initiative” w celu opracowania rozwiązań w dziedzinie planowania rodziny i zdrowia reprodukcyjnego dla kobiet i dziewcząt mieszkających w zubożałych obszarach miejskich w Afryce i Azji. W tym roku Bayer dotarł do 42 mln ludzi w społecznościach, które nie posiadają wystarczających zasobów ekonomicznych lub medycznych, oferując bardziej dostępne rozwiązania w zakresie samowystarczalnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te działania stanowią element przyczyniający się do realizacji celów Bayer do 2030 roku: w krajach o niskich i średnich dochodach Bayer dąży do zapewnienia 100 milionom rolników dostępu do nowoczesnych metod produkcji rolnej, a 100 milionom kobiet dostępu do nowoczesnych zasobów planowania rodziny. Bayer ma również nadzieję zapewnić 100 milionom ludzi dostęp do codziennej opieki zdrowotnej.

Proces rocznej oceny CDP jest powszechnie uznawany za złoty standard z perspektywy przejrzystości działań korporacyjnych w zakresie ochrony środowiska. W 2020 roku ponad 515 inwestorów zarządzających aktywami o wartości przekraczającej 106 bln USD i ponad 150 głównych klientów, których wydatki związane z zamówieniami przekroczyły wartość 4 bln USD, wezwało firmy do korzystania z platformy CDP w celu ujawnienia danych dotyczących wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości. W tym roku do oceny CDP przystąpiła rekordowa liczba 9600 podmiitów. Zastosowane kryteria obejmowały kompletność oświadczeń, świadomość i zarządzanie ryzykiem środowiskowym oraz dowody dobrych praktyk.


O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk Life Science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia kapitału poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2019 Grupa zatrudniała około 104 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 43,5 mld euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,9 mld euro, wydatki na badania i rozwój 5,3 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bayer.com.

Kontakt:

/// Monika Lechowska-Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.

E-mail: monika.lechowska@bayer.com

Biuro prasowe Bayer: Aleksandra Stasiak, Omega Communication, tel. 602 115 401

E-mail: astasiak@communication.pl  

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA