Cyfryzacja i Lean Manufacturing – dwie potężne koncepcje w świecie innowacji

Cyfryzacja i Lean Manufacturing – dwie potężne koncepcje w świecie innowacji

Być pionierem, stworzyć przełomowe „coś”, zapewniając sobie pamięć i podziw pokoleń… A wizjonerów, futurologów i innowatorów nie brakuje również w świecie produkcji przemysłowej.

Świat pędzi. Z jednej strony przyzwyczailiśmy się do tego, że żyjemy w świecie Industry 4.0, choć nierzadko wprowadzane są dopiero inicjatywy będące u podstaw Industry 3.0, a z drugiej realizowane są działania w zakresie Industry 5.0 (Community of Practice – CoP 5.0) i dyskutuje się na temat Industry 6.0.

Chwila refleksji rodzi pytania: Czy z perspektywy choćby ostatnich trzech dekad i widocznego tempa rozwoju technologii posiadamy w ogóle predyspozycje, aby „aż” tak wybiegać w przyszłość? Czy nasza wyobraźnia nie jest aby zbyt ograniczona?

Słysząc słowo „innowacje”, często myślimy o tzw. innowacjach przełomowych – wielkim skoku do przyszłości…, który pojawia się stosunkowo rzadko, gdy tymczasem na wyciągnięcie ręki mamy systematycznie opracowywane innowacje z punktu widzenia technologii – tzw. radykalne – oraz biznesu – w większości tzw. podtrzymujące (Remigiusz Horbal, LEIP: „Dlaczego dobrzy menadżerowie „zabijają” przełomowe innowacje?).

I to właśnie te drugie, oparte na cyfryzacji, mogą znacząco wspierać zasady Lean Manufacturing poprzez zwiększanie wydajności, przejrzystości, elastyczności i ciągłe doskonalenie w całym łańcuchu wartości produkcji.

W dzisiejszym sektorze produkcji przemysłowej nie brakuje wyzwań, które obecne są w praktycznie każdym aspekcie prowadzenia biznesu, dotyczących m .in.:

  • globalnej konkurencji
  • zakłóceń w łańcuchu dostaw
  • integracji technologii
  • brakach w umiejętnościach pracowników
  • zrównoważonego rozwoju i przepisów dotyczących ochrony środowiska

Cyfryzacja i Lean Manufacturing to dwie potężne koncepcje

Połączenie ich może pomóc zwiększyć efektywność operacyjną i zapewnić ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Warto wspomnieć o kilku istotnych powiązaniach między cyfryzacją, a odchudzoną produkcją:

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane – cyfryzacja umożliwia gromadzenie, analizę i wykorzystanie ogromnych ilości danych z różnych etapów procesu produkcyjnego. Zasady Lean Manufacturing kładą nacisk na podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty, a nie założenia. To podejście umożliwia lepsze podejmowanie decyzji, identyfikuje obszary wymagające poprawy i ułatwia ciągłą optymalizację procesów zgodnie z zasadami Lean.

Widoczność i przejrzystość procesu – cyfryzacja zwiększa widoczność i przejrzystość w całym łańcuchu wartości produkcji, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w działania produkcyjne, poziomy zapasów i dynamikę łańcucha dostaw. Lean Manufacturing kładzie nacisk na techniki zarządzania wizualnego, takie jak tablice Kanban, mapy procesów i pulpity nawigacyjne wydajności, aby informacje były łatwo dostępne i zrozumiałe dla wszystkich. Digitalizując te narzędzia i integrując je ze strumieniami danych z różnych źródeł, producenci mogą stworzyć cyfrowy ekosystem, który promuje przejrzystość, ułatwia komunikację i umożliwia proaktywne rozwiązywanie problemów, dostosowując się w ten sposób do zasad Lean.

Elastyczne i sprawne operacje – cyfryzacja zapewnia większą elastyczność i sprawność w operacjach produkcyjnych, umożliwiając firmom szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania klientów, warunki rynkowe i wymagania produkcyjne. Lean Manufacturing opowiada się za elastycznymi systemami produkcyjnymi, które można dostosować do różnych wielkości produkcji i asortymentu produktów bez utraty wydajności i jakości. Wdrażając technologie cyfrowe, takie jak zaawansowana robotyka, produkcja przyrostowa i elastyczne systemy automatyzacji, producenci mogą osiągnąć większą elastyczność w zakresie planowania produkcji, alokacji zasobów i rekonfiguracji procesów. Ta elastyczność jest zgodna z zasadami Lean dotyczącymi minimalizacji strat i maksymalizacji działań o wartości dodanej poprzez zapewnienie efektywnego i wydajnego wykorzystania zasobów.

Ciągłe doskonalenie i innowacje – cyfryzacja przyspiesza tempo ciągłego doskonalenia i innowacji, udostępniając narzędzia i platformy do eksperymentów, symulacji i szybkiego prototypowania. Lean Manufacturing zachęca do kultury ciągłego doskonalenia poprzez praktyki takie jak Kaizen i mapowanie strumienia wartości. Integrując narzędzia cyfrowe, takie jak oprogramowanie symulacyjne, cyfrowe bliźniaki i platformy współpracy, producenci mogą testować nowe pomysły, symulować zmiany procesów i skuteczniej angażować pracowników w rozwiązywanie problemów i inicjatywy innowacyjne. Ta synergia między cyfryzacją, a zasadami Lean sprzyja kulturze innowacji, eksperymentów i uczenia się, napędzając ciągłe doskonalenie procesów i produktów produkcyjnych.

Koncentracja na kliencie i tworzenie wartości – cyfryzacja umożliwia producentom większą koncentrację na kliencie, poprzez gromadzenie informacji na temat ich preferencji, zachowań i potrzeb oraz przekładanie ich na produkty i usługi o wartości dodanej. Lean Manufacturing kładzie nacisk na dostarczanie wartości klientom, skupiając się na działaniach, które bezpośrednio przyczyniają się do spełnienia wymagań klientów przy jednoczesnej minimalizacji strat. To podejście jest zgodne z zasadami Lean skupiającymi się na tworzeniu wartości, stymulującymi konkurencyjność i zrównoważony wzrost w dzisiejszej gospodarce cyfrowej.

Innowacje w praktyce

Pomimo rosnącej świadomości, nadal pojawiają się obawy związane z wdrażaniem innowacji, a dotyczą one m. in. kosztów i czasu zwrotu z inwestycji, czasu wdrażania, korzyści, ingerencji w proces produkcyjny, kwalifikacji pracowników, czy wreszcie zachwiania status quo, rozumianego często błędnie jako stabilność.

Naprzeciw producentom wychodzą dostawcy technologii, którzy tak jak firma Balluff sami stosują metodologię Lean Startup, tworząc rozwiązania dedykowane do wybranych obszarów, w celu osiągnięcia przez użytkowników konkretnych korzyści, w krótkim czasie. Ponadto są to rozwiązania niezależne od systemów sterowania użytkowników, bazujące na digitalizacji procesów, integrujące warstwę OT z IT i wspierające praktycznie Lean Manufacturing.

Wybrane innowacje, które mimo iż są dostępne do wdrażania w warunkach produkcyjnych, cały czas są rozwijane i uzupełniane o dodatkowe funkcjonalności, odnoszące się do konkretnych obszarów:

  • Condition Monitoring Toolkit (CMTK) – monitorowanie stanu istniejących maszyn i instalacji
  • Smart Reordering System (SRS) – zautomatyzowane zarządzanie zapasami – dynamiczne i inteligentne
  • Guided Changeover Solution (GCS) – częściowa automatyzacja procesu przezbrajania maszyn
  • Asset Data Provider (ADP) – zintegrowane rozwiązanie Software-as-a-Service (SaaS), integracja OT i IT
  • RadarImager – detekcja niewidocznych obiektów dla zwiększenia gwarancji jakości

Integracja cyfryzacji i Lean Manufacturing umożliwia producentom optymalizację procesów, zwiększanie elastyczności, wspieranie innowacji i dostarczanie klientom większej wartości, zwiększając w ten sposób doskonałość operacyjną. Wdrażanie innowacji nie jest już zatem wyborem, ale koniecznością, aby zachować konkurencyjność w coraz bardziej cyfrowym i dynamicznym krajobrazie produkcyjnym.


PAWEŁ JURAS
Business Development Manager EMEA, Balluff EMEA

Last Updated on 22 marca, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA