Grupa Apator ze stabilnym poziomem sprzedaży i rosnącym udziałem eksportu

Grupa Apator ze stabilnym poziomem sprzedaży i rosnącym udziałem eksportu

Grupa Apator generuje stabilny poziom przychodów, z powodzeniem sprzedając swoje mierniki na rynkach europejskich. Podejmuje też kolejny krok w kierunku poszerzenia portfela rozwiązań dla sektora OZE, prowadząc zaawansowane negocjacje dotyczące połączenia kapitałowego z  producentem energoelektroniki.
  • Po 3 kwartałach 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży zbliżone do ubiegłorocznych tj. 702 mln PLN, przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+27% r/r), wyższej sprzedaży w Gazie (+3% r/r) i niższych o 17% r/r przychodach w segmencie Energii Elektrycznej.
  • Skonsolidowana EBITDA za 3 kwartały 2021 r. wyniosła ponad 131 mln PLN (w tym wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu +34 mln PLN), zaś zysk netto 64,2 mln PLN (wynik bez zysku na sprzedaży nieruchomości: 36,6 mln PLN).
  • Wyniki 3. kwartału 2021 r.: skonsolidowane przychody porównywalne r/r tj. 240 mln PLN, przy niższym r/r poziomie EBITDA i wyniku netto (odpowiednio: 31,1 mln PLN i 13,0 mln PLN).
  • Rosnący udział sprzedaży eksportowej w Grupie Apator, stanowiącej po 3 kwartałach br. 48% sprzedaży ogółem, z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, belgijskiego, czeskiego, francuskiego oraz brytyjskiego.
  • Kontrolowany poziom zadłużenia i płynności, wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA LTM na poziomie 1,28x; wzrost zadłużenia wynikający z utrzymywania i systematycznego uzupełniania buforów materiałów pod przyszłe kontrakty.

Sytuacja w 3. kwartale 2021 r.

Kolejny, trzeci kwartał działalności Grupy Apator upłynął pod znakiem zabezpieczenia ciągłości dostaw komponentów i utrzymania płynności realizacji bieżących zamówień. Mimo powszechnie występujących trudności na rynku materiałów, w 3 kwartale br. Apator zanotował wzrost sprzedaży w segmentach Gaz oraz Woda i Ciepło zarówno w kraju, jak i w eksporcie. Jednocześnie Grupa wypracowała niższe obroty w segmencie Energia Elektryczna, przede wszystkim ze względu na spadek sprzedaży aparatury pomiarowej na rynku krajowym. Natomiast eksport liczników ee wzrósł w tym okresie o ponad 27%.

Wobec rosnących kosztów prowadzenia działalności wytwórczej (ceny materiałów, frachtu, wynagrodzeń), przy jednoczesnej utrzymującej się wysokiej presji konkurencyjnej, wyzwaniem dla Grupy jest zatrzymanie negatywnego trendu spadku rentowności biznesu. Grupa konsekwentnie ogranicza koszty SG&A i optymalizuje procesy, kontynuuje także negocjacje w sprawie podwyższenia cen sprzedaży produktów w reakcji na sytuację makroekonomiczną (tam, gdzie specyfika współpracy i rodzaj kontraktu na to pozwalają).

Wyniki za 9 miesięcy 2021 r.

Sytuacja rynkowa w poszczególnych segmentach Grupy kształtuje się odmiennie i w różnym stopniu podlega presji inflacyjnej oraz ograniczeniom związanym z trwającą pandemią.

Segment Energii Elektrycznej, pomimo dobrych wyników eksportu (wzrost o 23% r/r), wygenerował łącznie niższą sprzedaż o ok. 17% r/r w związku z ograniczeniem obrotów krajowych. Na przychodach w kraju zaważyły głównie wyniki linii opomiarowania energii elektrycznej, a niższa od oczekiwanej realizacja celów sprzedażowych w zakresie liczników ee była spowodowana z jednej strony opóźnieniami w rozstrzygnięciach postępowań przetargowych, z drugiej opóźnieniami w dostawach komponentów. Obroty linii aparatury łączeniowej oraz systemów sterowania i nadzoru (SSN) w omawianym okresie były natomiast istotnie wyższe r/r (odpowiednio: +23% i +15% r/r/).

Z kolei Segment Gaz w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zanotował wysoką dynamikę sprzedaży w kraju (+24% r/r), przy jednoczesnym niewielkim ograniczeniu eksportu (-4% r/r) w efekcie kończącego się rolloutu na gazomierze inteligentne w Niderlandach. Jednocześnie segment nadal intensywnie pracuje nad zwiększeniem obrotów na innych rynkach zagranicznych m.in. w Belgii, Turcji, na Ukrainie i na Węgrzech

Segment Woda i Ciepło, po czasowym ubiegłorocznym ograniczeniu instalacji urządzeń u odbiorców końcowych, po 3 kwartałach 2021 r. systematycznie nadrabia zaległości i generuje wzrosty obrotów r/r rzędu +13% w kraju oraz +40% w eksporcie, głównie dzięki sprzedaży rozwiązań pomiarowych do Czech, Rosji, Francji, Hiszpanii, Rumunii i na Ukrainę.

Skorygowane o sprzedaż nieruchomości skonsolidowane wyniki Grupy na poziomie EBITDA wyniosły 97,0 mln PLN (spadek o 3% r/r), zaś zysk netto wyniósł 36,6 mln PLN i był niższy o 26% r/r w efekcie wzrostu kosztów działalności oraz niższego wyniku na działalności finansowej.

Rozwój, inwestycje i perspektywy

Gros nakładów inwestycyjnych Grupy w okresie trzech kwartałów 2021 r. było ponoszone w związku z budową nowoczesnej, zautomatyzowanej fabryki pod Poznaniem (21,3 mln PLN). Prace przygotowujące do relokacji Apator Powogaz postępują zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem – inwestycja ma zostać zakończona w 1Q 2022 r., zaś przeniesienie produkcji do nowej lokalizacji (Jaryszki pod Poznaniem) zaplanowano na 2Q 2022 r.

– Nasza sytuacja jest stabilna. Od początku pandemii wszystkie zakłady Apatora pracowały w sposób nieprzerwany, bez przestojów produkcyjnych, z którymi boryka się chociażby branża automotive. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, elastycznie dostosowujemy harmonogram przyszłych dostaw, uwzględniając nasze realne możliwości produkcyjne oraz zasoby naszych dostawców – mówi Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator S.A. – Skala naszego działania, szeroka baza sprawdzonych dostawców, opracowane procedury w zakresie zastosowania zamienników, a przede wszystkim – stworzony bufor materiałów w naszych magazynach oraz zagwarantowane dostawy komponentów do 2023 r. – pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Wzrost zapasów materiałów wpływa na wzrost kapitału obrotowego (finansowany ze środków własnych i z długu), ale jest to działanie zaplanowane, realizowane od kilku kwartałów. Poziom płynności jest bezpieczny, zaś wskaźnik zadłużenia – mimo wyższego poziomu r/r – jest przez Grupę w pełni kontrolowany.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu, spowodowane zarówno zmianami regulacyjnymi i technologicznymi związanymi z transformacją energetyki, ale także wyzwaniami gospodarki w obliczu trwającej pandemii i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw, zadecydowały o przesunięciu ostatniego etapu prac nad aktualizacją strategii biznesowej. Spółki Grupy Apator konsekwentnie realizują główne inicjatywy zarysowane w dotychczasowej strategii, czego efektem są m.in. zaawansowane negocjacje dotyczące połączenia kapitałowego z jednym z producentów inwerterów i przekształtników, mających szerokie zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych, infrastrukturze dla elektromobilności i magazynowania energii. Apator realizuje także inicjatywy produktowe w obszarze inteligentnych rozwiązań pomiarowych w oczekiwaniu na wymiany liczników energii elektrycznej na „smarty”, a także ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem. Z kolei segment Gaz przygotowuje się do realizacji jednego z największych      roll-outów w Belgii (we współpracy z Landis+Gyr), w wyniku wygranego przetargu na dostawę ok. 1 mln sztuk gazomierzy w okresie 2023-2031, z czego istotna część zostanie zrealizowana do końca 2026 r.

– W przyszłym roku spodziewamy się ogłoszenia pierwszych większych przetargów liczników smart w związku z planowanym roll-outem smart meteringu w Polsce. Mamy do zaoferowania naszym klientom wysokiej klasy rozwiązania pomiarowe i komunikacyjne, które – ze względu na innowacyjność technologii – mogą być oferowane przez węższe grono konkurentów, stąd istnieje szansa osiągnięcia wyższych cen sprzedaży i atrakcyjniejszych marż. Pozytywnym trendem na rynku staje się też dzielenie dostaw w ramach dużych przetargów na kilku dostawców, co zdecydowanie zwiększa szanse utrzymania przychodów Grupy na satysfakcjonującym poziomie – podsumowuje Mirosław Klepacki.


Autor:

Grupa Apator

Informacje o autorze:

Grupa Apator działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz) Grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym inteligentne liczniki oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

Apator jest jednym z trzech największych podmiotów tego typu na rynku polskim i wiodącym, uznanym dostawcą na wybranych perspektywicznych rynkach zagranicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 1997 roku.

Last Updated on 18 listopada, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA