Powrót stałych stóp dochodu. Dostosowanie do ryzyka i nawigacja w warunkach zmienności

Powrót stałych stóp dochodu. Dostosowanie do ryzyka i nawigacja w warunkach zmienności

W 2022 roku rekordowa passa bessy wśród wszystkich klas aktywów wyeliminowała wszelkie korzyści związane z dywersyfikacją, nie pozostawiając inwestorom żadnego miejsca do ukrycia. Zrealizowane i oczekiwane ruchy w polityce pieniężnej wpłynęły na wyniki większości instrumentów o stałej stopie dochodu oraz akcji. W 2023 roku dochód stały powinien odzyskać pewną atrakcyjność z punktu widzenia ryzyka i może okazać się interesujący w obecnych niestabilnych warunkach. Jednak w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy wysoki poziom niepewności makroekonomicznej będzie nadal wystawiać inwestorów taktycznych na ryzyko związane z podwyższoną krótkoterminową zmiennością rynku i możliwymi stratami krótkoterminowymi.

  • Oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej wpływają na kształtowanie się większości krzywej dochodowości państw. Historycznie nieśmiały, ale znaczący zwrot w polityce pieniężnej przewidywany w scenariuszach Allianz Trade na drugą połowę 2023 roku powinien wywrzeć presję spadkową na oba końce krzywej dochodowości państw, prowadząc do „cenowo pozytywnego” dostosowania rynku. Komponent ryzyka (komponent bardziej związany z czynnikami fundamentalnymi oraz średnio- i długoterminowymi oczekiwaniami gospodarczymi) ma wpływ niemalże nieistotny. W drugiej połowie 2023 roku długoterminowa rentowność powinna zacząć spadać w kierunku zakładanych przez nas 3,5% oraz 1,9% dla 10-letnich obligacji UST i 10-letnich obligacji Bund. Po 2023 roku stopy zwrotu powinny się ustabilizować, a czynniki fundamentalne (tzw. komponent ryzyka) powinny ponownie zacząć oddziaływać, a stopy zwrotu powoli wzrastać w kierunku 4-5% dla 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych USD i 2-3% dla 10-letnich obligacji Bund w perspektywie średnio- i długoterminowej.
  • Obecne poszerzenie spreadów kredytów dla przedsiębiorstw pozostało umiarkowanie stonowane i w pewnym stopniu niespójne z załamaniem na rynku akcji. Na przyszłość podtrzymujemy konstruktywne stanowisko co do kredytów dla przedsiębiorstw, z nastawieniem na ich jakość. Obecne wyniki cenowe kredytów firmowych można przypisać głównie globalnemu wzrostowi rentowności instrumentów państwowych i, pośrednio, zmianom w polityce pieniężnej. Jednocześnie ogólny wzrost oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw i wynikający z niego wzrost kosztów finansowania doprowadził do spowolnienia na rynkach pierwotnych, a przedsiębiorstwa powstrzymują się od pozyskiwania środków pieniężnych. W przyszłości sytuacja ta nie powinna jednak stanowić dużego zagrożenia dla przedsiębiorstw, ponieważ większość potrzeb finansowych pojawi się dopiero w latach 2024-2025. Szeroki rynek kredytowy będzie potrzebował około trzech do czterech lat, aby odczuć znaczący wzrost kosztów odsetkowych, co da mu sporo czasu na dostosowanie warunków finansowych. Jednocześnie przyzwoite dane fundamentalne oraz prawdopodobieństwo wystąpienia efektu „upadłych aniołów” w odniesieniu do przeszacowanych instrumentów mogą przyczynić się do dalszego pozytywnego kształtowania zakresu możliwych wyników. W ujęciu liczbowym w Allianz Trade spodziewa się dalszej kompresji w 2023 roku, przy czym spready dla inwestycyjnych papierów wartościowych w USA i strefie euro wylądują na poziomie zbliżonym do 130-140 punktów bazowych. W przypadku instrumentów o wysokiej stopie zwrotu, po pewnej presji aż do 1. kwartału 2023 roku Allianz Trade przewiduje, że w 2023 roku nastąpi kompresja wartości spreadu do 400-460 punktów bazowych.
  • Krótkoterminowe ryzyko związane z akcjami jest nadal wyższe niż potencjał wzrostu w stosunku do instrumentów o stałej stopie dochodu. Zbieżne zachowanie wycen akcji i długiego końca krzywej obligacji państwowych spowodowało gwałtowne dostosowanie wyceny czynników fundamentalnych, co pozwoliło na korektę pewnej skumulowanej, długoterminowej nierównowagi rynkowej, która jednak może okazać się niewystarczająca, aby uzasadnić długą zmianę pozycji. Allianz Trade przewiduje, że rynki akcji w USA i euro zamkną się w 2022 roku łączną korektą na poziomie -15%. Niemniej jednak w drugiej połowie 2023 roku rynki akcji powinny odzyskać nieco terenu dzięki zmniejszeniu inflacji, odnowieniu dynamiki gospodarczej i oczekiwanemu zwrotowi w polityce, co z kolei powinno doprowadzić w 2023 roku do osiągnięcia wyników w górnym przedziale wyników jednocyfrowych i umożliwić potencjalną poprawę w stosunku do instrumentów o stałej stopie dochodu. Jednak aż do drugiej połowy 2023 roku rynki akcji nie wyglądają tak atrakcyjnie jak rynki papierów wartościowych o stałej stopie dochodu, ponieważ ich obecna podatność na zmiany nastrojów na rynku sprawia, że są niezwykle zmienne.

Źródło informacji: Allianz Trade

Last Updated on 2 grudnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA