Przepływy finansowe pod większą kontrolą

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wzmocni pozycję organów skupiających się na wykrywaniu środków finansowych z działalności przestępczej lub służących finansowaniu działalności terrorystycznej. Pod szczególnym nadzorem znajdą się dzieła sztuki, antyki i przedmioty o charakterze kolekcjonerskim

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, który został przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej (dalej „Projekt”).

Projekt ten ma na celu implementację unijnych przepisów, których przedmiotem jest prewencja w wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Założeniem leżącym u podstaw Projektu jest zwiększenie transparentności informacji dotyczących przepływów finansowych, a w rezultacie wzmocnienie pozycji organów, które swoją działalność skupiają na wykrywaniu środków finansowych z działalności przestępczej lub służących finansowaniu działalności terrorystycznej.

Najważniejsze zmiany wynikające z projektu

Nowelizacja zakłada rozszerzenie kręgu podmiotów, na które ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dodatkowo nakłada obowiązki, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Zgodnie z Projektem obowiązki te dotyczyć będą także przedsiębiorców, którzy zajmują się: 

  • obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  • przechowywaniem, obrotem lub pośrednictwem w obrocie wspomnianymi towarami – dotyczy to transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro – bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.
Karolina Łasowska

Nałożenie wymogów na ten zakres działalności przedsiębiorców jest rezultatem doniesień wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Z raportów tych organizacji wynika, że dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności terrorystycznej.

Planowane zmiany uwzględniają również:

  • doprecyzowanie zasady przechowywania przez odpowiednie instytucje dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
  • rozszerzenie zakresu statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) oraz sprecyzowanie zasad przekazywania informacji przez GIIF organom krajowym oraz zagranicznym . 
Mechanizmy weryfikacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Projekt zakłada również rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych o trusty, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, fundacje oraz podmioty świadczące usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz „dostawców kont waluty wirtualnej”. Planowane zmiany nie obejmują swoim zakresem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych znajdujących się na terenie Polski.

Marcin Wnukowski

Projekt wprowadza nowe mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”), w szczególności obowiązek instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy do dokonania rejestrowania wszelkich rozbieżności pomiędzy ustalonym stanem faktycznym, a danymi dostępnymi w CRBR. W przypadku niezgodności instytucja, która dokonała analizy, będzie miała możliwość przekazania tych informacji organowi nadrzędnemu w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego, czy informacje zgromadzone w CRBR są prawidłowe i aktualne. Niezależnie od kary finansowej w wysokości 1 000 000 zł za niedopełnienie obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i dokonania ich aktualizacji, Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej sankcji finansowej, którą objęty będzie sam beneficjent rzeczywisty. Zgodnie z proponowaną zmianą można będzie nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za niedostarczenie niezbędnych i aktualnych informacji stanowiących podstawę wpisu do CRBR.

Etap legislacyjny

Na chwilę obecną Projekt został skierowany do 1 czytania w Sejmie, gdzie termin przedstawienia sprawozdania określono na dzień 23 lutego 2021 roku.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Autor:

Marcin Wnukowski, Radca prawny, Partner w Squire Patton Boggs

Karolina Łasowska, Radca prawny, Associate w Squire Patton Boggs

Justyna Świnka, Aplikantka radcowska w Squire Patton Boggs

Last Updated on 24 lutego, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA