Stabilny poziom sprzedaży Grupy Apator w 1H 2021,bardzo dobre wyniki segmentu Woda i Ciepło

Grupa Apator utrzymuje przychody pierwszego półrocza 2021 r. na poziomie roku poprzedniego, głównie dzięki wysokiej dynamice obrotów w segmencie Woda i Ciepło.
  • Wyniki 1H 2021: przychody ze sprzedaży porównywalne r/r (461,9 mln PLN), przy EBITDA w wysokości 99,9 mln PLN (w tym wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu +34,1 mln PLN) oraz zysku netto na poziomie 51,2 mln PLN (wynik bez wpływu sprzedaży nieruchomości: 23,6 mln PLN).
  • Wyraźne ożywienie rynku w segmencie Woda i Ciepło, pozostałe segmenty pod większą presją skutków pandemii i otoczenia rynkowego.
  • Wzrost udziału eksportu w całkowitych obrotach Grupy Apator w porównaniu z 1H 2020 r. o 2,6 p.p., do poziomu 47,5% przychodów ogółem; głównymi rynkami eksportowymi pozostają kraje UE (z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, belgijskiego, czeskiego, francuskiego) oraz Wielka Brytania.
  • Utrzymywane bezpieczne poziomy zadłużenia i płynności, wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA LTM na poziomie 0,88x.
  • Redystrybucja zysków do akcjonariuszy w kwocie ponad 39 mln PLN, w tym 24,6 mln PLN stanowiących drugą transzę dywidendy z zysku za 2020 r., wypłacone w dn. 23.08.2021 r.

Dywersyfikacja działalności w ramach trzech segmentów biznesowych oraz szeroki portfel produktów sprawdza się w niełatwych warunkach makroekonomicznych i pozwala ograniczyć ryzyka związane z działalnością Grupy Apator, nawet w obliczu poważnych zaburzeń gospodarczych będących skutkiem pandemii. W 1. półroczu 2021 r. Grupa utrzymała stabilny poziom sprzedaży w porównaniu do okresu analogicznego ub.r., osiągając obroty w wysokości 461,9 mln PLN, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej EBITDA tj. 66 mln PLN (uwzględniając wynik na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA w Poznaniu w 1H 2021 w wysokości blisko 100 mln PLN) i skorygowanym zysku netto na poziomie 23,6 mln PLN (51,2 mln PLN z uwzględnieniem wpływu sprzedaży w/w nieruchomości).

Po 6 miesiącach 2021 r. zauważalne jest wyraźne ożywienie w branży opomiarowania wody, która w ubiegłym roku silnie odczuła skutki pandemii w wyniku ograniczeń w montażu wodomierzy w domach i mieszkaniach. Segment Woda i Ciepło odnotował zdecydowany wzrost sprzedaży w kraju i eksporcie (+27% r/r), wynikający z „odmrożonych” inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych i wodociągach. Segmenty Energii Elektrycznej i Gazu, działające na rynku o charakterze bardziej scentralizowanym, z modelem sprzedaży opartym w głównej mierze na dużych przetargach publicznych, w pierwszym okresie pandemii realizowały kontrakty pozyskane jeszcze przed rozprzestrzenieniem się COVID-19.  W tym przypadku niższe r/r wyniki 1H 2021 r. to w głównej mierze efekt wysokiej bazy sprzedaży w 2020 r. oraz „przesuniętych w czasie” odczuwalnych w Grupie skutków pandemii tj. zaburzeń w łańcuchach dostaw, zwłaszcza utrudnień w terminowej realizacji zamówień kluczowych komponentów z Azji (głównie półprzewodników).

Polska pozostaje dominującym rynkiem Grupy, niemniej od lat Apator wzmacnia swoją pozycję w krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Po 1H 2021 roku udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 47,5%, zaś strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej były Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Czechy i Francja. Urządzenia pomiarowe z Polski trafiły też do klientów na Ukrainie, w Rosji i Turcji.

Wyniki poszczególnych segmentów biznesowych ukształtowały się w pierwszym półroczu br. następująco:

  • segment Energia Elektryczna (EE) – spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany wzrostem eksportu (+18% r/r). Niższe obroty krajowe dotyczyły w głównej mierze linii opomiarowania energii elektrycznej i związane były z niższym backlogiem (wysoka baza wynikająca z ubiegłorocznych dostaw liczników na Rynek mocy) oraz z globalnym ograniczeniem dostępności komponentów. Jednocześnie, druga największa linia EE – aparatury łączeniowej – odnotowała wzrost przychodów w kraju (+15 % r/r), przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej dynamiki eksportu (+17% r/r).  Wyższe obroty (+22% r/r) i poprawiająca się dynamika sprzedaży dotyczyły także linii sterowania i nadzoru (największe wzrosty sprzedaży sprzętu i prac software). W linii ICT ma miejsce stopniowa odbudowa przychodów – odnotowano wyższą r/r sprzedaż projektów wdrożeniowych i usług serwisowych.
  • segment Gaz – wysoka sprzedaż w kraju (+14% r/r) w wyniku realizacji przetargu dla PSG, przy jednocześnie niższym eksporcie (-15% r/r), w efekcie wysokiej bazy w 1H 2020. Wpływ na niższy backlog ma kończący się rollout na gazomierze inteligentne w Niderlandach oraz przejściowe obniżenie zamówień od kluczowych partnerów, głównie na rynku brytyjskim, spowodowane sytuacją epidemiczną. Jednocześnie, na wybranych rynkach (Węgry, Turcja, Ukraina) uzyskano wzrosty sprzedaży, przy czym jedne z największych notowane są na rynku belgijskim, gdzie trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny istotny przetarg na tym rynku zapewni stabilne przychody w następnych latach.
  • segment Woda i Ciepło – wyższe obroty w kraju (+17% r/r) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+36% r/r). Segment zwiększa zamówienia z istotnych rynków, notując sprzedaż powyżej poziomów sprzed pandemii (Francja, Hiszpania, Włochy) oraz realizując dostawy do nowych odbiorców (Arabia Saudyjska, Grecja). Dodatkowo, odnotowano wzrost zamówień na strategiczne dla segmentu wodomierze ultradźwiękowe zarówno w kraju, jak i za granicą.

Grupa konsekwentnie pracuje nad rozbudową portfela produktowego w związku z digitalizacją sektorów energetycznych i zwiększonym zainteresowaniem klientów rozwiązaniami klasy smart (zdalny odczyt i konfiguracja urządzeń, rozwój urządzeń telemetrycznych według standardów gwarantujących bezpieczeństwo przesyłania danych) oraz oprogramowaniem wspierającym efektywne zarządzanie siecią dystrybucji mediów. Wraz z rosnącymi kosztami mediów użytkowych, rośnie też presja związana z potrzebą efektywności energetycznej i precyzyjnego pomiaru ich zużycia (np. technologie ultradźwiękowe, pomiary w czasie rzeczywistym). Rozwój sektora OZE powoduje z kolei wzrost popytu na liczniki ee z funkcją dwukierunkowego pomiaru energii elektrycznej (pobranej i oddanej do sieci), rozwiązania do zarządzania farmami fotowoltaicznymi (pierwsze zrealizowane instalacje systemu EKTIN-PV) czy specjalistyczną aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową oraz urządzenia telemechaniki i łączności, które są niezbędne do sprawnego włączania rozproszonych zielonych źródeł energii do wielkoskalowej sieci energetycznej.

Dobre perspektywy segmentu Woda i Ciepło wiążą się m.in. z wprowadzoną w maju 2021 r. nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, która nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek instalacji, do 1.01.2027 r., ciepłomierzy, wodomierzy oraz podzielników ciepła ze zdalnym odczytem. Apator oczekuje także ogłoszenia pierwszych większych przetargów na dostawy urządzeń klasy smart w związku z ogłoszonym rolloutem smart meteringu w sektorze energii elektrycznej. Spółka jest gotowa pod względem operacyjnym i produktowym na dostawy liczników z funkcją zdalnego odczytu – niezależnie od finalnie określonych przez operatorów funkcjonalności i technologii komunikacyjnych. Z kolei segment Gaz od kilku lat partycypuje w rolloutach smart meteringu w Europie. Na brytyjski rynek dostarcza już gazomierze smart własnej konstrukcji, natomiast od 2023 roku rozpocznie dostawy kolejnej generacji inteligentnych gazomierzy iSMART2 w ramach pozyskanego w lipcu br. wieloletniego kontraktu w Belgii.

Postępuje automatyzacja procesów produkcyjnych, usprawniająca montaż i kontrolę jakościową wytwarzanych w Grupie urządzeń. Główne inwestycje dotyczą spółki Apator Powogaz, która w perspektywie najbliższych 5 lat planuje znacznie zwiększyć wolumeny produkcyjne we wszystkich grupach asortymentowych (wodomierze, w tym ultradźwiękowe, ciepłomierze kompaktowe, podzielniki kosztów ogrzewania oraz nakładki radiowe do mierników). Trwają prace budowlane związane z zaplanowaną na pierwszy kwartał 2022 r. relokacją poznańskiej fabryki do nowoczesnego, zautomatyzowanego zakładu pod Poznaniem.

Cieszą nas zmiany zachodzące na rynku opomiarowania mediów – podsumowuje Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. – Rośnie zainteresowanie naszych klientów rozwiązaniami w zakresie inteligentnego opomiarowania oraz technologiami wspierającymi OZE, efektywność energetyczną i skuteczne zarządzanie zużyciem mediów użytkowych. Zwiększamy skalę naszej sprzedaży w zakresie nowoczesnych technologii ultradźwiękowych oraz wodomierzy z nakładkami radiowymi. Opracowana przez nas wspólnie z partnerami technologia zdalnego pomiaru gazu została wybrana przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv – w jednym z największych przetargów smart meteringowych w Europie. W efekcie produkowany w Tczewie gazomierz z logo Apator trafi do miliona belgijskich gospodarstw domowych, zapewniając precyzyjny i bezpieczny pomiar oraz szereg funkcjonalności wynikających ze zdalnej komunikacji urządzenia z centralnym systemem operatora. Kilka dni temu poinformowaliśmy też o wyborze oferty Apatora na dostawy liczników ee z komunikacją PLC PRIME w Energa Operator. Czekamy w pełnej gotowości na kolejne przetargi w związku z planowanym rolloutem smart meteringu w Polsce. Dzięki szerokiemu wprowadzeniu liczników smart będzie można zaoferować odbiorcom w Polsce dostęp do nowoczesnych taryf dynamicznych, których największą zaletą jest możliwość realnego zarządzania zużyciem energii tj. dostosowanie poziomu konsumpcji energii do aktualnych cen na rynku.

Wyzwaniem dla Grupy jest liczna konkurencja ze strony azjatyckich dostawców, trudna sytuacja na rynku komponentów (wydłużenie leadtime’ów, rosnące ceny materiałów i frachtu) oraz wzrost kosztów pracy, powodujące spadek marż i cen – odczuwalny zwłaszcza w segmencie EE.

– W obecnych warunkach rynkowych uważnie monitorujemy obszary zadłużenia i płynności Grupy w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ciągłości działania operacyjnego – dodaje Mirosław Klepacki. – To z kolei wymaga od nas przejściowego zwiększenia buforów strategicznych materiałów i komponentów, co przekłada się na zwiększony poziom zaangażowanego kapitału obrotowego netto. Sytuacja finansowa Grupy pozostaje w pełni bezpieczna, stąd zrealizowana z pełną odpowiedzialnością wypłata drugiej części dywidendy, zgodnie z wolą naszych Akcjonariuszy.

Podstawowe dane finansowe

mln PLN1H 20211H 2020dynamika
sprzedaż461,9461,9  0%
EBITDA99,966,2+ 51%
EBITDA bez nieruchomości65,866,2– 1%
wynik netto51,232,4+ 58%
wynik netto bez nieruchomości23,632,4– 27%

Przychody głównych segmentów

mln PLN1H 20211H 2020dynamika
sprzedaż krajowa242,3254,1– 5%
sprzedaż zagraniczna219,6207,8+ 6%
segment Energia Elektryczna184,7203,6– 9%
segment Gaz136,0147,5– 8%
segment Woda i Ciepło141,2110,8+ 27%

Autor:

Apator

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA