Ustawa zmieniająca sposób obliczania SRW z podpisem Prezydenta

Ustawa zmieniająca sposób obliczania SRW z podpisem Prezydenta

Ministerstwo Finansów informuje:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

•Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

•Reguła wydatkowa w nowej formule w pełniejszym stopniu uwzględnia zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

„Zmiana sposobu obliczania SRW to krok w kierunku osiągnięcia większej spójności z linią wyznaczoną przez KE. Dzięki tej zmianie uniknęliśmy wprowadzania w okresie przejściowym nowych, skomplikowanych rozwiązań w ustawie o finansach publicznych” powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Cel inflacyjny RPP wprowadzono dla zapewnienia większej przewidywalności procesu budżetowego, poprzez wykluczenie czynnika niepewności powiązanego ze zmiennością inflacji oraz nieadekwatnością prognoz makroekonomicznych.

Z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę, znaczące wzrosty cen energii, dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw, co w efekcie przyczyniło się do wysokiej dynamiki cen, powstały znaczące rozbieżności pomiędzy rzeczywistą inflacją a celem inflacyjnym NBP.

Z końcem maja Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 roku. Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Utrzymanie obowiązującej formuły SRW prowadziłoby do znacznego ograniczenia wydatków i uniemożliwiłoby m.in. kontynuowanie niezbędnych działań związanych z łagodzeniem gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych obejmują przede wszystkim:1.Zmianę formuły obliczania kwoty wydatków na dany rok

Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym i w efekcie utrzymującą się wysoką dynamikę cen powstały znaczące rozbieżności pomiędzy tymi wskaźnikami, co mimo prognozowanego spadku inflacji może nie mieć charakteru krótkookresowego.

Pozostanie przy celu inflacyjnym RPP mogłoby powodować nadmierne zacieśnianie polityki fiskalnej, które nie jest wskazane w dobie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka.2.Wprowadzenie klauzuli inwestycyjnej na rok 2023 spójnej z rekomendacjami KE

Zaproponowany w ustawie sposób ujmowania wydatków inwestycyjnych sprawi, że w ramach wyznaczonych limitów będzie możliwość zwiększania wydatków inwestycyjnych, bez zmniejszania pozostałych wydatków objętych stabilizującą regułą wydatkową.3.Włączenie NFOŚiGW do zakresu SRW z uwagi na zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności

Proponowana zmiana pozwoli na lepsze wypełnienie przez regułę pierwotnych założeń.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dz. U. i zostanie zastosowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.


Źródło informacji: PAP

Last Updated on 19 sierpnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS