Wyniki posiedzenia Rady ECOFIN w Luksemburgu

Wyniki posiedzenia Rady ECOFIN w Luksemburgu

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w posiedzeniu Rady ECOFIN. Polski KPO, odbudowa gospodarcza, podatek minimalny dla grup międzynarodowych i Semestr Europejski, to główne tematy dyskusji ministrów.

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy

Rada przyjęła decyzję wykonawczą zatwierdzającą polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W trakcie posiedzenia minister finansów Magdalena Rzeczkowska przedstawiła najważniejsze założenia KPO. Zwróciła uwagę, że KPO zawiera wiele ambitnych reform i inwestycji, a ich wdrożenie będzie służyło promowaniu gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności kraju przez zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy, zwiększenie potencjału gospodarczego i ograniczenie skutków pandemii. Te działania przyczynią się także do przyspieszenia zielonej i cyfrowej transformacji w Polsce. Przez to będą też wspierać unijne cele w obszarze ochrony klimatu, konwergencji społeczno-gospodarczej i zrównoważonego wzrostu.

Podatek minimalny dla grup wielonarodowych w UE

Rada poddała dyskusji projekt dyrektywy ws. globalnego minimalnego poziomu opodatkowania dla grup wielonarodowych w UE. Tekst dyrektywy przedstawiony Radzie do przyjęcia wyszedł naprzeciw polskim postulatom.

„Dziś Radzie nie udało się osiągnąć jednomyślnego porozumienia, ale jestem zadowolona, że postulaty, o które Polska zabiegała, zostały wprowadzone do obecnego tekstu projektu, dzięki czemu mogłam wyrazić poparcie. To wynik ostatnich kilku miesięcy naszych negocjacji na forum UE. Polska od lat jest silnym orędownikiem opodatkowania cyfrowych gigantów oraz walki z rajami podatkowymi. Do osiągnięcia tych celów potrzebujemy wdrożenia ostatecznie obu Filarów globalnej reformy. Do projektu dyrektywy, która ma wdrożyć Filar II, udało nam się wprowadzić adekwatne, wiarygodne postanowienia w zakresie wdrożenia Filaru I, czyli dotyczące miejsca opodatkowania gigantów cyfrowych” – powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska.

Sankcje oraz gospodarcze i finansowe aspekty wojny w Ukrainie

Ministrowie również omówili gospodarcze i finansowe konsekwencje sankcji wprowadzonych na Rosję w związku z jej agresją militarną na Ukrainę, a także możliwości wsparcia uchodźców.

Polska po raz kolejny opowiedziała się za silniejszymi sankcjami unijnymi, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w Ukrainie. Potrzebne są także inne działania, jak np. wykluczenie lub zawieszenie Rosji i Białorusi w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych instytucjach finansowych oraz możliwości korzystania z instrumentów tych organizacji.

Polska pozytywnie oceniła propozycje Komisji Europejskiej (KE) w odpowiedzi na kryzys uchodźczy, ale podkreśliła, że są one niewystarczające, gdyż nie uwzględniają one wszystkich wyzwań przed jakimi stoją państwa członkowskie, a związanych m.in. z rosnącą presją na budżety krajowe, wpływem na systemy ochrony zdrowia, edukacji czy rynki pracy.

Potrzebna jest m.in. mobilizacja środków z budżetu unijnego i jego elastyczne wykorzystanie, ale także zaadresowanie wyzwań związanych z zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wspieraniem firm działających na rynkach rosyjskich i białoruskich, które zostały szczególnie dotknięte skutkami wojny.

Ponadto w obecnych warunkach należy na nowo przeanalizować ambitne cele klimatyczne i ich wpływ na konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw z uwagi na dodatkowe koszty dostaw energii. Dlatego tym pilniejsze jest uniezależnienie się od Rosji, zwłaszcza w sektorze energii, i budowa partnerstwa strategicznego z państwami dysponującymi źródłami energii i krytycznych surowców.

Inne kwestie

Ministrowie zapoznali się z postępem prac w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prowadzonych w I połowie br. Propozycje w tym zakresie obejmują m.in. utworzenie nowego organu UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy usprawnienie regulacji dot. transferu środków pieniężnych w celu śledzenia transferu kryptowalut.

Ministrowie omówili także stan prac w zakresie nowych zasobów własnych UE.

„Polska jest otwarta na dyskusję w sprawie utworzenia nowych zasobów własnych w oparciu o rozwiązania, które realnie przyczyniają się do rozszerzania wpływu polityk UE na arenie globalnej, a przy tym nie obciążają nadmiernie mniej zamożnych państw członkowskich” – powiedziała minister finansów.

Ministrowie zapoznali się z raportami konwergencji przygotowanymi przez KE i EBC i oceną przygotowania Chorwacji do przystąpienia do strefy euro. Uznali, że Chorwacja spełnia wszystkie warunki wprowadzenia euro. Rada podejmie formalne decyzje w sprawie przystąpienia państwa do strefy euro w lipcu, uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego oraz dyskusję Rady Europejskiej.

W trakcie Eurogrupy inkluzywnej 16 czerwca br. ministrowie finansów omówili dalsze prace dotyczące unii bankowej.

Na marginesie Rady ECOFIN odbyło się także doroczne spotkanie Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Z ramienia Polski Gubernatorem EBI jest minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Podczas spotkania Gubernatorzy przyjęli doroczne raporty Komitetu Audytu Banku, zatwierdzili zmiany w jego składzie oraz omówili kwestie strategiczne dla Banku, zarówno w odniesieniu do jego działalności w UE jak i poza nią, w tym rolę EBI we wsparciu Ukrainy.

Last Updated on 20 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS