Około 4 mld. zł. Na Poprawę Warunków Mieszkaniowych

Około 4 mld. zł. Na Poprawę Warunków Mieszkaniowych

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. To realizacja działań związanych z wdrażaniem KPO. Ok. 4 mld zł (855 mln euro) zostanie przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i na budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach.

„Projekt realizuje dwa kamienie milowe KPO, co umożliwi nam w najbliższych miesiącach złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o pierwszą płatność. W sumie na działania dotyczące budowy nowych mieszkań lub poprawy stanu technicznego istniejących budynków w KPO przewidziano 3 955 mln euro. Z tego 855 mln euro będzie miało w swojej dyspozycji Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pozostałą kwotą będzie dysponował Minister Klimatu i Środowiska realizujący program Czyste Powietrze. Ze swojej puli pieniędzy będziemy budować mieszkania o podwyższonej efektywności energetycznej oraz zmniejszać zużycie energii w istniejących budynkach” – zapowiada minister Waldemar Buda.

„Większa efektywność energetyczna naszych mieszkań oznacza poprawę stanu środowiska i większe oszczędności Polaków. Będziemy upowszechniać niskoemisyjne źródła energii, termomodernizować budynki mieszkalne, eliminować nieefektywne źródła grzewcze oraz walczyć z ubóstwem energetycznym” – informuje szef MRiT.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Korzyści

Dla obywateli to przede wszystkim wzrost komfortu mieszkania i obniżka rachunków za energię (głównie cieplną). Nowe przepisy poprawią standard energetyczny budynków mieszkalnych. Przyczynią się też do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji związanych z funkcjonowaniem nieefektywnych systemów grzewczych oraz zmniejszą zapotrzebowanie na paliwa kopalne niezbędne do ogrzewania budynków.

„Nowela sprzyja też zwiększeniu niezależności energetycznej Polski” – wskazuje minister Waldemar Buda.

Z kolei wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zaznacza, że KPO jest dużą szansą dla sektora budowlanego.

„Środki przeznaczone na budowę lub termomodernizację efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych powinny trafić w dużej mierze do lokalnych firm budowlanych specjalizujących się zarówno w budowie nowych budynków, jak i pracach remontowych czy ociepleniowych” – mówi wiceminister.

„Realizowane inwestycje będą musiały spełnić wysokie normy w zakresie efektywności energetycznej oraz realizacji celów środowiskowych. Koszt budowy i termomodernizacji będzie zredukowany dzięki funduszom KPO uzupełnionym o środki budżetu państwa. Zaś cały zysk związany z oszczędnością energii pozostanie w portfelach właścicieli lub najemców mieszkań. Tym samym planowane działania łączą cele budowlane, energetyczne i społeczne, a dodatkowo wymuszają innowacyjność w fazie projektowania i realizacji inwestycji” – dodaje.

„Możliwość realizacji projektów termomodernizacyjnych i remontowych, w które są najczęściej zaangażowane małe lub średnie lokalne przedsiębiorstwa budowlane, to również zapewnienie tym firmom dochodów, a tym samym utrzymanie wielu miejsc pracy” – podkreśla minister Buda.

Nowelizacja przyniesie korzyści również dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów wykorzystywanych w termomodernizacji i remontach, w tym płyt styropianowych, wełny mineralnej, stolarki okiennej i drzwiowej itp. Stworzy też przyjazne środowisko dla dalszego rozwoju branży OZE, w tym firm montujących i produkujących takie instalacje jak fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Dla kogo

O wsparcie będą mogli się ubiegać, w zależności od instrumentu, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe itd.

Nabór

Nabór wniosków do BGK będzie ciągły, a wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania przewidywanej puli środków.

Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym (w ramach KPO).

Grant na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Dotyczy to istniejących budynków niezależnie od ich właścicieli. W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.

Wyższa premia i grant na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli.

Premia i grant na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych należących do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) (w ramach KPO)

Gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych.

Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.

Podniesienie poziomu wsparcia z obecnych 35% na 60% w przypadku społecznych mieszkań czynszowych.

Podniesienie maksymalnego poziomu wsparcia z 80% na 95% kosztów inwestycji w przypadku mieszkań komunalnych.

Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z BSK będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe realizowane z programu BSK będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej (rozwiązania uzupełniające)

Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16% do 26%.

Premia remontowa wzrośnie z 15% do 25%.

Wyższe wsparcie ma być zachętą dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

Premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytku co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii.

Last Updated on 28 lipca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS