Cyfrowe priorytety NCBR

Cyfrowe priorytety NCBR

Coraz częściej jestem pytany, w jaki sposób Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspiera cyfrową transformację w naszym kraju. Najkrótsza odpowiedź brzmi: ze wszystkich sił. Widzimy dla siebie przede wszystkim rolę katalizatora innowacji choćby w takiej dziedzinie jak sztuczna inteligencja oraz pomostu między nauką a przemysłem.

LEAD

Dostrzegając szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) w polskich innowacjach, chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom i naukowcom optymalnie je wykorzystać – i w ten sposób budować konkurencyjność polskiej gospodarki w toku czwartej rewolucji przemysłowej, w trudnym okresie wychodzenia z pandemii. Już dziś przekładamy ten plan na konkretne działania.

Nowa strategia NCBR nieprzypadkowo przewiduje zwiększenie roli Centrum w rozwoju nowoczesnych technologii i rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja czy big data. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania naszych wnioskodawców tymi właśnie obszarami i przewidujemy, że będzie się on wzmagał. Dlatego chcemy się stać na tym polu katalizatorem innowacji oraz brakującym ogniwem we współpracy nauki i biznesu.

W budowanie polskiej siły technologicznej w zakresie sztucznej inteligencji oraz zagadnień pokrewnych angażujemy się aktywnie i bezpośrednio. Uruchomienie programu INFOSTRATEG i powołanie spółki IDEAS NCBR to tylko dwa spośród wielu przykładów naszych ostatnich inicjatyw, które wzajemnie się uzupełniają.

INFOSTRATEG: AI w praktyce

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych INFOSTARTEG powstał z myślą o stymulowaniu zaawansowanych technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych. Jego cele szczegółowe zakładają rozwijanie naszego potencjału badawczego w AI, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych czy utworzenie zbiorów danych testowych i opracowanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań. Program dostrzega ponadto zapotrzebowanie na zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji oraz stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej, a także rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów, usług i efektywność procesów.

W ciągu najbliższej dekady w ramach programu planujemy przeznaczyć w sumie 840 mln zł na projekty, dzięki którym powstaną rodzime rozwiązania wpisujące się w wyżej zdiagnozowane potrzeby. Podkreślę: stawiamy na rozwiązania mające bezpośrednie zastosowanie w praktyce, stąd wybór w kolejnych konkursach m.in. takich tematów, jak: rozpoznawanie obrazów medycznych, scenariusze selektywnej ochrony roślin, weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów, rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich, inteligentny dyspozytor korespondencji czy wydajny i skalowalny blockchain konsorcyjny dla inteligentnych kontraktów.

Niedawno zakończyliśmy nabór w II konkursie ogłoszonym w programie INFOSTRATEG, skierowanym do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Tematy badawcze, z którymi trzeba się będzie zmierzyć, to: inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy lub asystent petenta we wskazanych instytucjach użyteczności publicznej. Na dofinansowanie projektów mamy tym razem budżet w wysokości 60 mln zł – po 30 mln zł na każdy temat. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółami i aplikowania w kolejnych konkursach.

IDEAS NCBR: u progu przełomu

Potwierdzeniem ogromnej wagi, jaką NCBR przywiązuje do AI, jest również powołanie w ramach Grupy NCBR nowego podmiotu – IDEAS NCBR sp. z o.o. Jego główny cel? Zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. Także to nasze przedsięwzięcie stanowi szansę na intensyfikację udziału Polski w procesie kreowania wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach, a tym samym na czynne uczestnictwo w przełomie cywilizacyjnym, u którego progu właśnie stoimy.

Jest to działanie spójne z naszą wizją rozwinięcia NCBR w ośrodek czynnie uczestniczący w przedsięwzięciach naukowo-badawczych, gdzie koncentrować się będą kompetencje dotyczące budowania kadry naukowej zdolnej do efektywnej współpracy z biznesem, a także kompetencje w zakresie potencjału wdrożeniowego i metod komercjalizacji wyników badań naukowych.

Przewidujemy, że skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych zajmujących się B+R w obszarze sztucznej inteligencji pozwoli na stworzenie w ciągu kilku lat nie tylko jednego z największych w Polsce centrów AI, ale może nawet jednego z największych w skali międzynarodowej ośrodków koncentrujących swoją aktywność na obszarze cyfrowej ekonomii. Na ten optymizm pozwala nam także fakt, że w agendzie badawczej znajdą się tak ważne tematy, jak: inteligentne zdrowie, inteligentne algorytmy ekonomiczne, cyfrowe waluty i inteligentne kontrakty, uczenie maszynowe w grafice komputerowej, w robotyce i w rozszerzonej rzeczywistości. Wszystko to powiększy szanse polskich innowatorów na odnoszenie sukcesów naukowo-badawczych, a w konsekwencji – gospodarczych i społecznych.


Autor:

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA