Jak osiągnąć równowagę w cyfrowym świecie?

Cyfryzacja procesów w firmie jest już nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego biznesu. Przekonaliśmy się o tym szczególnie w ostatnim czasie, kiedy transformacja cyfrowa dodatkowo została przyspieszona w obliczu walki z pandemią covid-19. Doceniając możliwości, które oferują nowe technologie warto skupić się na ich najefektywniejszym działaniu i dalszym rozwoju. Trzeba jednak spełnić kilka kluczowych warunków, aby tak się stało.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji na podstawie dotychczasowych analiz oraz współpracy z ponad 130 firmami, które wchodzą w jej skład, sformułowała 10 fundamentów dla branży ICT. Skupiają się one na warunkach niezbędnych do zapewnienia prawidłowego, cyfrowego rozwoju przemysłu teleinformatycznego i całej polskiej gospodarki. Zdaniem Izby głos branży powinien zostać wysłuchany i uwzględniony w planach i działaniach rządu, ponieważ to właśnie przedsiębiorcy w dużym stopniu ponoszą koszty cyfrowego rozwoju, a tym samym odpowiadają za tworzenie odporności gospodarki.

Podstawowym i koniecznym działaniem nacelowanym na modernizację polskiej gospodarki jest zapewnienie systemowej zmiany w zakresie powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych, które nie tylko zapewnią możliwość komunikacji i transferu danych dostosowanych do bieżących wymagań, ale będą dawały również perspektywę ich łatwej rozbudowy, odpowiadając na lawinowo rosnące potrzeby. Przedsiębiorcy będą potrzebować dedykowanych połączeń gigabitowych i infrastruktury do transferu danych w ramach rozmaitych, nowych usług, w tym do przetwarzania w chmurze, podobnie szkoły i szpitale będą tego wymagać do zapewnienia stabilnych i efektywnych usług e-edukacjii e-zdrowia. Co ważne, za prawidłowe działanie w tym zakresie odpowiadają nie tylko operatorzy, ale jest to również rola państwa – które powinno stworzyć przyjazne otoczenie prawne oraz wspierać finansowo rozwój infrastruktury i sieci tam, gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą. Jednocześnie kierunkiem zmian powinno być uelastycznianie możliwości działania tam, gdzie regulacje są nadmierne, jak np. w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju na rynku telekomunikacyjnym analityki opartej na dużych zbiorach danych (Big Data), która mogłaby być podstawą dla Przemysłu 4.0 oraz Smart Cities, co otworzyłoby wiele nowych ścieżek dla rozwoju cyfrowych rozwiązań.

Transformacja cyfrowa do dalszego rozwoju potrzebuje także zewnętrznych bodźców, które pobudzą wszystkie gałęzie związane z branżą teleinformatyczną. Nowe możliwości w tym zakresie otwierają różnego rodzaju środki finansowe, z takich projektów jak Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy czy Krajowy Plan Odbudowy . Dzięki nim szanse na wdrażanie innowacji mają także mniejsze firmy. Równie ważne w procesie digitalizacji są inicjatywy lokalne, które mają duży wpływ na rozwój technik cyfrowych, np. w administracji publicznej. Obserwowane zmiany wymagają również od kadr odpowiednich kompetencji cyfrowych, które już niedługo mogą okazać się niezbędne do podjęcia jakiejkolwiek pracy. W tym przypadku ważne jest zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń oraz pozaszkolnych mechanizmów zachęcających do kształcenia ustawicznego oraz zmiany kwalifikacji zawodowych. Stałe doszkalanie się, również we własnym zakresie, to szansa na zbudowanie konkurencyjności na rynku pracy, a w szerszej perspektywie – wzmocnienie krajowej gospodarki.

Cyfryzacja i rozwój technologii są także bezpośrednio powiązane z tematem ekologii. Wiele mówi się o zielonych innowacjach oraz niwelowaniu negatywnych skutków klimatycznych, z którymi zmagamy się już teraz. Technologia daje nam narzędzia do ograniczania złego wpływu na środowisko, np. poprzez wykorzystanie rozwiązań Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji w rozwoju gospodarczym czy zarządzaniu przez samorządy. Poprzez powszechne stosowanie cyfrowych rozwiązań samorządy mają możliwość wytworzenia dużej skali funkcjonujących zielonych działań innowacyjnych. Coroczny wzrost ruchu w sieciach telekomunikacyjnych wiąże się także ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorcy już teraz podejmują własne inicjatywy wspierające wprowadzanie bardziej efektywnych technologii przesyłu danych, jednak istotne jest kompleksowe podejście i wsparcie ze strony publicznej w zakresie reform prowadzących do zero-emisyjności sektora ICT. Co jest szczególnie ważne w kontekście dążenia przez państwa europejskie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z inicjatywą Europejski Zielony Ład.

Równie istotne w podnoszeniu konkurencyjności polskiego sektora ICT jest wzmocnienie jego znaczenia na zagranicznych rynkach. Powinno być to jednym z priorytetowych działań administracji państwowej na rzecz rozwoju gospodarki. Podstawą promocji polskiego ICT poza granicami kraju powinien być stały dialog i współpraca branży, z takimi instytucjami jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polski Fundusz Rozwoju. Zwiększanie konkurencyjności polskiej teleinformatyki za granicą może być również wspomagane przez udział w organizacjach, takich jak DigitalEurope czy Gaia-X poprzez nowo powstały polski hub.

Sprawne funkcjonowanie rynku usług teleinformatycznych jest podstawowym warunkiem dla działania całej gospodarki – stała łączność oraz automatyzacja stanowią podstawę naszego życia. Operatorzy i dostawcy usług cyfrowych tworzą kluczowy system dla funkcjonowania całej gospodarki i jej rozwoju, dlatego tak ważne jest zapewnienie dogodnych warunków, do jak najlepszej realizacji tych funkcji. Wymaga to również ze strony administracji tworzenia stabilnego, przewidywalnego i odpowiedzialnego otoczenia regulacyjnego, które będzie stanowiło bazę do dalszego, szybkiego cyfrowego rozwoju kraju, jego konkurencyjności i atrakcyjności na tle innych państw.

Większość z postulatów, które podnosi Izba w 10 fundamentach polskiego sektora ICT odnajdujemy w postcovidowych programach wsparcia, które w ostatnich miesiącach są przedmiotem społecznej debaty. Najważniejsze w tych planach są jednak szczegóły realizacji, od których zależy realne wzmocnienie procesów związanych z cyfryzacją w Polsce.


Autor:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Last Updated on 24 stycznia, 2022 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA