Partnership is the new Leadership

Partnership is the new Leadership

W erze szybkich postępów technologicznych i globalnych sieci współpracy, tradycyjne pojęcie przywództwa ewoluuje. Hasło „Partnership is the new Leadership” jest tematem przewodnim wydarzenia matchmakingowego* Horizon4Poland (21-22 listopada 2023 r. w Warszawie), organizowanego przez Branżowe Punkty Kontaktowe, działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicza. Podczas gdy konwencjonalne przywództwo często implikuje podejście odgórne, styl przywództwa oparty na partnerstwie podkreśla znaczenie współpracy i daje możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach.

Strategia biznesowa oparta na partnerstwie oraz udziale w partnerstwach europejskich w ramach programu Horyzont Europa pozwala kształtować otoczenie biznesowe i tworzyć innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na aktualne wyzwania. Najwyższy czas, aby polskie firmy dołączyły do grona liderów innowacji w UE.

Współpraca jako Katalizator Innowacji

Model przywództwa opartego na partnerstwie uznaje, że innowacyjność wynika z konfrontacji różnorodnych pomysłów i perspektyw. Jak podkreśla Dominika Bagińska-Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, w świecie turbulencji, gdzie zakłócenia są normą, a nie wyjątkiem, partnerstwa oferują większą odporność – „resilience”. Przywództwo oparte na współpracy umożliwia organizacjom szybką adaptację, wykorzystując zbiorową inteligencję zespołów do radzenia sobie z niepewnością i wykorzystywania nadchodzących okazji.

Partnerstwa w kontekście Agendy Innowacji UE

Partnerstwo w kontekście Nowej Europejskiej Agendy Innowacji odnosi się do kooperacyjnych wysiłków różnych interesariuszy, w tym rządów, firm, branż, instytucji badawczych, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego, mających na celu napędzanie innowacji oraz rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych i ekonomicznych.

Ekosystem Współpracy i Wspólne Dzielenie Zasobów

Efekt Synergii i Przyspieszenie Postępu

Wspólne Tworzenie, Wspólna Innowacja i Skalowanie Wpływu

Zrównoważony Rozwój

Dlaczego warto dołączyć do partnerstwa europejskiego?

Partnerstwa europejskie to inicjatywy, w ramach których Komisja Europejska razem z partnerami prywatnymi i/lub publicznymi (firmami, uczelniami, organizacjami badawczymi czy pozarządowymi itp.) współdziałają w zakresie wspierania rozwoju i wdrażania strategicznych agend badawczo- innowacyjnych.

To grono liderów branż lub zagadnień horyzontalnych ściśle współpracujące z Komisją Europejską. Co więcej, na tym forum definiowane są główne kierunki rozwoju branż oraz tematyka konkursów dofinansowanych z Programu Horyzont Europa.

Przykładowe partnerstwa europejskie, w których uczestniczą Branżowe Punkty Kontaktowe:

 • Towards zero emission road transport, którego celem jest przyspieszenie przejścia na bezemisyjną mobilność drogową w całej Europie,
 • Batt4EU – gdzie konkurencyjny, zrównoważony europejski łańcuch wartości baterii w obiegu zamkniętym i transformacja w kierunku społeczeństwa neutralnego pod względem emisji C02 stanowią podstawowe założenia,
 • Made in Europe – gdzie głównym celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na globalnym rynku w obszarze technologii, zielonej transformacji, przyjaznej produkcji oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Horyzont Europa

To największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. O środki te mogą ubiegać się instytuty badawcze, uczelnie, jednostki publiczne, przedsiębiorstwa, start-upy, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. Choć przygotowanie projektu B+R w konsorcjum międzynarodowym min. 3 podmiotów potrafi być wyzwaniem, to najważniejszym argumentem jest wysoki poziom dofinansowania – od 70 % do 100%! 

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK)

Aby ułatwić przedsiębiorcom i naukowcom dostęp do środków Horyzont Europa, Ministerstwo Edukacji i Nauki utworzyło sieć Branżowych Punktów Kontaktowych (BPK), działających w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz. Branżowe Punkty Kontaktowe to wyspecjalizowane zespoły, które ZA DARMO oferują wsparcie w ubieganiu się o unijne środki.

Branżowe Punkty Kontaktowe:

 • ułatwiają dołączenie do społeczności europejskich liderów innowacji w ramach partnerstw europejskich,
 • pomagają w znalezieniu partnerów, zbudowaniu międzynarodowego konsorcjum (najczęściej wymóg w programie HE) i w wyborze odpowiednich konkursów,
 • przygotowują do składania wniosków i realizacji projektów w ramach Programu Horyzont Europa, zapewniając kompleksowe szkolenia oraz specjalistyczne konsultacje,
 •  kreują przestrzeń do wymiany doświadczeń i synergii pomysłów.

Wsparcie BPK jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w programie Horyzont Europa. Koordynator BPK zauważa, iż atutem BPK jest oferta „szyta na miarę”, bazująca na wieloletnim doświadczeniu ekspertów i pracowników naukowych w Łukasiewiczu.

W Polsce funkcjonuje siedem BPK, które odpowiadają za różne obszary tematyczne:

BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia

Obszary wsparcia:

 • budownictwo pasywne i energooszczędne,
 • odnawialne źródła energii,
 • systemy zarządzania energią,
 • baterie i magazynowanie energii,
 • technologie wodorowe,
 • niskoemisyjny transport.

Aktywnie działa także w partnerstwie Built4People, które jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, ECTP i WorldGBC Europe, zrzeszając różnych interesariuszy branży budowlanej zaangażowanych w zrównoważoną transformację Europejskiego budownictwa. Dzięki działalności BPK TNCE, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury (partner współpracujący), będzie realizować w konsorcjum międzynarodowym projekt o nazwie Heri4Ages, który otrzymał dofinansowanie z Programu Horyzont Europa.

BPK Inteligentna i Czysta Mobilność

Obszary wsparcia:

 • intermodalne systemy transportu (w tym transportu regionalnego),
 • systemy transportu miejskiego (urban mobility),
 • logistyka transportu,
 • technologie innowacyjnych niskoemisyjnych napędów,
 • systemy zarządzania energią na pokładzie,
 • systemy zarządzania ruchem pojazdów,
 • proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne w środkach transportu,
 • systemy autonomii,
 • systemy bezpieczeństwa pojazdów.

BPK Technologie medyczne i Zdrowie

Obszary wsparcia:

 • nowe cele prewencyjne i terapeutyczne,
 • medycyna translacyjna, celowana/spersonalizowana,
 • koordynowana opieka zdrowotna,
 • nowoczesne, spersonalizowane narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne, wspomagające leczenie i rehabilitację,
 • bioinformatyka, informatyczne narzędzia medyczne,
 • telemedycyna, nowoczesne technologie medyczne,
 • nowe materiały do zastosowań w medycynie.

BPK TMiZ prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną o partnerstwach uruchomionych w obszarze medycznym, takich jak ERA4Health (https://era4health.eu/), THCS (https://www.thcspartnership.eu/), IHI JU (https://www.ihi.europa.eu/), EDCTP3 (https://www.edctp.org/) oraz o konkursach przez nie ogłaszanych.

Od początku swego istnienia BPK współpracuje z EIT Health Innostars – siecią najlepszych innowatorów w dziedzinie zdrowia, rozwijającą wspólne projekty innowacyjne, akceleracyjne i edukacyjne, w celu stworzenia nowych rozwiązań w obszarze zdrowia.

BPK Przemysł 4.0

Obszary wsparcia:

 • technologie produkcji – automatyzacja i robotyzacja,
 • sztuczna inteligencja,
 • przetwarzanie w chmurze,
 • fotonika,
 • inteligentne sieci i usługi.

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 prowadzi działalność informacyjną o partnerstwach The AI, Data and Robotics Association (ADRA) https://adr-association.eu/, EIT Manufacturing https://www.eitmanufacturing.eu/ i Photonics21 https://www.photonics21.org/ oraz o działaniach jakie są podejmowane przez te partnerstwa. Aktywnie wspierają polskie firmy produkcyjne i organizacje technologiczne w uprzemysłowieniu przełomowych rozwiązań o wysokim potencjale wzrostu biznesowego.

BPK Transformacja Cyfrowa

Obszary wsparcia:

 • technologie cyfrowe, IoT, AI oraz automatyzacja,
 • pomoc w składaniu wniosków i realizacji projektów w ramach Programu Horyzont Europa,
 • budowanie silnych konsorcjów projektowych i wyborze odpowiednich konkursów,
 • wsparcie indywidualne oraz mentoring,
 • bieżąca informacja o dostępnych konkursach i możliwościach finansowania B+R.

BPK Zrównoważona Gospodarka

Obszary wsparcia:

 • odzysk materiałowy,
 • nowe materiały,
 • gospodarka obiegu zamkniętego,
 • rozwój technologii pozyskiwania surowców,
 • przetwarzanie odpadów i ścieków,
 • zielona chemia,
 • biogospodarka,
 • zrównoważone rolnictwo,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • magazynowanie energii elektrycznej.

Szczególnie istotną formą działalności Łukasiewicz – IMN jest udział w projektach typu upscaling, których celem jest zweryfikowanie rozwijanych technologii w skali powiększonej w ramach bezpośredniej współpracy z przemysłem. Pozytywne wyniki projektów pozwoliły na opracowanie szeregu technologii służących odzyskowi metali krytycznych i strategicznych.

BPK Koordynator

BPK Koordynator zajmuje się wsparciem wszystkich Branżowych Punktów Kontaktowych w obszarze prowadzonej przez nie działalności, a w szczególności:

 • organizacji ogólnokrajowych wydarzeń matchmakingowych, networkingowych i brokerskich,
 • pomocy w identyfikowaniu i pozyskiwaniu przez BPK partnerów do projektów w Programie Horyzont Europa,
 • organizacji i udziału w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach,
 • działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej partnerstw europejskich,
 • koordynacji współpracy BPK z organizacjami międzynarodowymi i reprezentowania ich na forum krajowym.

Horizon4Poland 2023:

Horizon4PL’23 to wydarzenie poświęcone najnowszym rozwiązaniom technologicznym, kierunkom rozwoju B+R i partnerstwom europejskim.

We wtorek i środę, 21-22 listopada 2023 roku Warszawa stanie się miejscem, gdzie innowacje, partnerstwa i rozwój spotkają się w jednym miejscu – na wydarzeniu Horizon4Poland.

Dlaczego warto się pojawić?

 • Formuła networkingu to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami partnerstw europejskich i rozwoju kontaktów biznesowych.
 • Sesje matchmakingowe pomogą znaleźć idealnych partnerów podczas indywidualnych rozmów umówionych za pośrednictwem platformy B2Match.
 • Panele eksperckie i przemówienia w 7 tematycznych obszarach technologicznych.
 • Pitching Competition – przestrzeń do prezentacji pomysłów na projekt B+R+I, umożliwiająca zdobycie partnera, wsparcia i źródła dofinansowania.

Wśród prelegentów pojawią się prawdziwe gwiazdy polskiej sceny innowacji, takie jak: dr Daria Gołębiowska-Tataj (Chair of Supervisory Board EIT Culture & Creativity) czy dr Maciej Kawecki (Digital EU Ambassador).

Warto zarejestrować się już dziś! To świetna okazja do rozwoju, inspiracji i nawiązania cennych kontaktów. https://bpkhoryzont.pl/h4p23/

Idea przewodnia Horizon4Poland – „Partnerstwo to nowe Przywództwo” odzwierciedla głęboką zmianę w podejściu do sukcesu, kładąc nacisk na współpracę, inkluzywność i innowacje. Gdy hierarchie ustępują miejsca płaskim strukturom organizacyjnym, korzyści z przywództwa opartego na partnerstwie stają się oczywiste – od wspierania kreatywności po łatwość dostosowania się do zmian.

Last Updated on 20 listopada, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA