Cost segregation w branży przemysłowej

Inwestycje przemysłowe to najczęściej sieć mniej lub bardziej powiązanych ze sobą urządzeń, instalacji czy obiektów budowlanych. Dla celów podatkowo-księgowych ważne jest, aby sumę wydatków na  taką inwestycję rozliczyć na poszczególne środki trwałe. Poza  porządkiem księgowym, w efekcie profesjonalnego rozliczenia inwestycji (tzw. cost segregation) można liczyć na wymierne korzyści, zwłaszcza w sferze podatkowej.

Profesjonalne cost segregation uwzględnia aspekty podatkowe, księgowe, techniczne (w tym na podstawie oględzin inwestycji) w celu ustalenia listy środków trwałych składających się na daną inwestycję wraz z określeniem ich wartości początkowych (w tym z uwzględnieniem szeregu kosztów pośrednio związanych z inwestycją, np. kosztów finansowania dłużnego).

Profesjonalne cost segregation pozwala na zastosowanie zróżnicowanych stawek amortyzacyjnych do konkretnych komponentów inwestycji przemysłowej. W efekcie eliminuje się spotykane czasem uproszczenia polegające na przyjmowaniu całej inwestycji lub istotnej jej części jako jednego środka trwałego amortyzowanego niską stawką (dotyczy to zwłaszcza budynków). Inwestor może mieć zatem możliwość dokonywania wyższych odpisów amortyzacyjnych.

Cost segregation jest również ważnym narzędziem w celu poszukiwania oszczędności w zakresie podatku od nieruchomości. W wyniku techniczno-prawnej analizy inwestycji, pozwala bowiem na takie wyodrębnienie, np. urządzeń i instalacji przemysłowych, aby dla celów podatku od nieruchomości przedstawiać tylko te elementy, które w świetle prawa podlegają opodatkowaniu. W wielu przypadkach takiemu opodatkowaniu nie podlegają części techniczne urządzeń czy też komponenty zlokalizowane wewnątrz budynków. Brak odpowiedniego podziału tych elementów powoduje na ogół niepotrzebne zawyżanie podstawy opodatkowania.

Cost segregation skutkuje niższą podstawą opodatkowania dla celów podatku od przychodów z budynków. Dotyczy to inwestycji, których elementem jest budynek przeznaczony na wynajem (np. komercyjne magazyny). W wyniku cost segregation niektóre instalacje i elementy wewnątrzbudynkowe są prezentowane jako odrębne środki trwałe, co skutkuje  zmniejszeniem wartości początkowej samego budynku, od której wylicza się podatek.


Autor:

Rafał Kran doradca podatkowy, menedżer w MDDP

Last Updated on 20 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA