Unikalny projekt wychwytu CO2 realizowany przez Lafarge w Polsce

Unikalny projekt wychwytu CO2 realizowany przez Lafarge w Polsce

Sektor cementowy charakteryzuje się dużą innowacyjnością we wprowadzaniu rozwiązań sprzyjających ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.  Dążenie do dekarbonizacji oznacza konieczność poszukiwania i wdrażania nowych technologii. Lafarge podjął się przedsięwzięcia wyjątkowego na skalę globalną i stworzy infrastrukturę zdolną do pochłonięcia 1 mln ton dwutlenku węgla rocznie z produkcji cementu.

Kujawy Go4ECOPlanet to projekt typu CCS – carbon capture and storage, czyli wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. W należącej do Lafarge Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wyłapywania dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru, głównego składnika do produkcji cementu. Wychwyci ona 100% emisji CO2 powstałych z produkcji klinkieru. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła także produkować cement o bardzo niskiej emisji. Instalacja oparta zostanie na technologii Cryocap™ FG firmy Air Liquide.  Testowano ją przez ponad 5 lat w ośrodku Air Liquide Francji, zaś rozwiązania tej firmy stosowane są w wielu krajach na skalę przemysłową. W ciągu 10 lat wychwycone zostanie ponad 10 mln ton CO2, co stanowi 10% rocznej emisji całego sektora cementowego w Polsce. W efekcie Cementownia Kujawy stanie się jedną z pierwszych zeroemisyjnych cementowni netto w Europie.

Co warte podkreślenia, zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach w Europie. Dalszym etapem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Wychwycony dwutlenek węgla będzie transportowany koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd statkami dostarczany na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z innymi partnerami mającymi wiedzę i doświadczenie w skraplaniu, transporcie i magazynowaniu gazów i jest to część osobnego projektu w konsorcjum, w skład którego wchodzi również Lafarge w Polsce.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet jest jednym z najważniejszych elementów strategii zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce i Grupy Holcim i pomaga zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu  zgodnie z prawodawstwem mającym na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

19 stycznia 2023 roku w Brukseli, Lafarge oraz Innovation Found podpisali umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota kosztów projektu  Kujawy Go4ECOPlanet przez 10 lat to 380 mln euro. Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro. Uruchomienie instalacji planowane jest na styczeń roku 2027.

Lafarge już od wielu lat prowadzi szereg inwestycji w unowocześnienie produkcji materiałów budowlanych wpływających na ograniczenie emisji CO2. Te wszystkie działania w połączeniu z wychwytywaniem CO2 przełożą się na znaczące obniżenie śladu węglowego w betonie i całym sektorze budowlanym, co powoli tworzyć rzeczywiście zielone budynki i inne obiekty infrastrukturalne.

Innowacyjne technologie takie jak wychwytywanie i magazynowanie CO2 są wręcz niezbędne do promowania dekarbonizacji przemysłu w Polsce i Europie. Inwestycje CCS takie jak Kujawy Go4ECOPlanet oprócz spełnienia swojego głównego celu w postaci poprawy stanu środowiska, mogą stać się również kołem zamachowym gospodarki. Istnieją badania wskazujące, że sektor CCS może globalnie wygenerować łącznie aż 50 tys. miejsc pracy. Dzięki takim projektom, jak Kujawy Go4ECOPlanet Polska może objąć pozycję lidera w tej dziedzinie.

Last Updated on 19 maja, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA