BOŚ na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej

BOŚ na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej

W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych dążenie do zrównoważonego rozwoju staje się naturalnym priorytetem. Celem długofalowym pozostaje poprawa jakości powietrza i wody, co można osiągnąć poprzez wdrażanie efektywności energetycznej. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład – swój sztandarowy plan, mający na celu uczynienie Starego Kontynentu neutralnym dla klimatu do 2050 r. To dla gospodarki wyzwanie, w którym Bank Ochrony Środowiska upatruje szans dla siebie.

Co to oznacza w praktyce? Ambicją jest taki stan równowagi środowiskowej, w którym wszystkie emisje gazów cieplarnianych są równoważone przez pochłanianie dwutlenku węgla. Ten cel stał się prawnie wiążący po wprowadzeniu pakietu legislacyjnego „Fit for 55”. Dokument ten reguluje m.in. zasady handlu uprawnieniami do emisji i krajowe cele minimalizowania zanieczyszczeń, by osiągnąć cel ograniczenia emisji o 55% do 2030 roku. Dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. – o 90 proc. w porównaniu
z poziomami z 1990 roku – jest kolejnym etapem na drodze do neutralności klimatycznej
w Europie do 2050 r.

Jak możemy osiągnąć zerową emisję do 2050 roku?

Z danych KE wynika, że zmiany klimatu spowodowały w ciągu ostatnich pięciu lat szkody gospodarcze szacowane na 170 mld euro. Związane z nimi koszty oraz ich negatywny wpływ na ludzi są coraz większe i coraz bardziej widoczne. Aby wzmocnić odporność Europy na kryzysy, jakie mogą się pojawić w przyszłości, niezbędne jest pilne podjęcie działań. Istotnym ich elementem powinien być otwarty dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu ekotransformacji, a także sprawiedliwa i odpowiedzialna polityka społeczna.

Poprawa efektywności energetycznej jest nieodzowna, ale będzie też kosztowna. Jak już
w 2021 r. policzyła Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE), publikując dane
w raporcie „Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector”, do połowy XXI w. prawie połowa redukcji emisji CO2 będzie pochodzić z nowych technologii. Tyle tylko, że te są często dopiero w fazie demonstracyjnej lub prototypowej. Przejście z tego etapu do komercyjnego ich zastosowania będzie musiało dokonać się błyskawicznie, co zawsze wymaga ogromnych inwestycji.

Odpowiedzialność społeczna sektora bankowego

W obliczu takich wyzwań bankom przypadła rola szczególna. Obecnie nie tylko finansują projekty przyjazne środowisku, ale również stymulują rynek, tworząc mechanizmy wzbudzające popyt na produkty proekologiczne. Poprzez korzystniejsze warunki finansowania, skłaniają klientów do inwestycji zgodnych z celami klimatycznymi, a to pokazuje, jak istotny mają wpływ na otoczenie.

Banki w Polsce są instytucjami zaufania publicznego, a ich działalność od zawsze miała wymiar szerszy niż tylko prowadzenie działalności biznesowej, bo skupiony na realizacji misji i podejmowaniu inicjatyw skierowanych nie tylko do wewnątrz organizacji, ale także do klientów. Ten wymiar aktywności, również BOŚ, stanowi istotny element osiągania celów zrównoważonego rozwoju, a realizacja konkretnych założeń w szerszym kontekście przyczynia się do promocji tematyki ESG wśród naszych klientów.

ESG i zielona strategia BOŚ

W aktualnej strategii ESG Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. na lata 2024-2026 potwierdzamy, że naszą misją jest kompleksowe finansowanie i wspieranie zielonej transformacji. W tej kwestii pozostajemy na niezmienionym kursie, przyjętym ponad trzy dekady temu. W ciągu ponad 30 lat działalności BOŚ sfinansował ekoprojekty na kwotę prawie 27 mld zł. Obecnie kredyty proekologiczne stanowią około 40% salda kredytów ogółem. Tak duży ich udział wyróżnia nasz bank na tle sektora nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ambicją banku jest zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym powyżej 50% w 2026 roku. Wierzymy, że ekologiczne projekty to obiecujący obszar współpracy z klientami sektora MŚP, samorządów czy agrobiznesu. Dlatego to do tych grup chcemy, w większym niż dotąd stopniu, dotrzeć z naszą zieloną ofertą.

Wspierając naszych klientów, chcemy być ambasadorem zielonej transformacji, realizując inicjatywy przyjazne środowisku. W tym roku bank zamierza przeprowadzić walidację, a następnie przystąpić do realizacji dekarbonizacji Grupy Kapitałowej BOŚ. Do 2026 roku chcemy osiągnąć jeszcze więcej, m.in. zwiększenie powyżej 90% udziału we flocie pojazdów hybrydowych lub elektrycznych, redukcja dokumentacji papierowej o 50%, a także całkowite przejście na oświetlenie LED.

Wspieranie działań prośrodowiskowych nie byłoby kompleksowe, gdyby nie aspekt edukacyjny. O powodzeniu zielonej transformacji w Polsce decydować będą nie tylko środki finansowe, ale również know-how i doświadczenie, którymi chcemy się dzielić. Cel ten mają realizować: coroczna publikacja przewodnika dla rynku w zakresie zrównoważonego finansowania oraz rozwój portalu „Przystanek EkoBiznes„. Bank zamierza bowiem oferować klientom i pracownikom wsparcie merytoryczne inżynierów ekologów we wszystkich centrach biznesowych. Wspomniana platforma internetowa ma ułatwiać z nimi kontakt, pełniąc jednocześnie rolę cennego źródła wiedzy na temat rozwiązań i wyzwań, jakie stoją przed sektorem MŚP i samorządami w zakresie realizacji inwestycji przyjaznych środowisku.

Polityka ładu korporacyjnego

Po stronie ładu korporacyjnego, BOŚ zadeklarował podjęcie wzmożonych wysiłków na rzecz budowy zrównoważonego łańcucha wartości. Bank dokłada wszelkich starań, by prowadzić działalność w sposób transparentny, z wykorzystaniem najlepszych rynkowych praktyk w zakresie ESG. Ambicją jest utrzymanie w przyszłości wypracowanej w ostatnich latach niskiej oceny ryzyka ESG, przyznawanej bankowi już trzykrotnie przez niezależną agencję ratingową. Rating ESG Risk na poziomie 12,2 lokuje BOŚ na 2. miejscu wśród banków w Polsce i w gronie 6% najlepiej ocenionych na świecie, spośród badanych przez Morningstar Sustainalytics.

BOŚ na ścieżce społecznie zrównoważonego rozwoju

W aspekcie społecznym, odpowiadając na aktualne wyzwania społeczno-rynkowe, Bank Ochrony Środowiska podejmuje liczne inicjatywy, skierowane zarówno za zewnątrz, jak i wewnątrz instytucji.

BOŚ będzie realizować cykliczne autorskie programy edukacyjne i grantowe w ramach Fundacji BOŚ, rozwijając równolegle współpracę ze środowiskami akademickimi na rzecz rozwoju wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Celem, na drodze do budowy partnerstwa i współpracy z otoczeniem społecznym, jest stałe zwiększanie zaangażowania pracowników w działania w ramach wolontariatu. Wychodząc naprzeciw klientom z niepełnosprawnością ruchową, bank zamierza również do 2026 roku w pełni dostosować własne placówki do potrzeb takich osób.

Z myślą o własnych pracownikach, staramy się w BOŚ tworzyć przyjazne środowisko, zapewniając możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy podczas szkoleń, zarówno wewnętrznych i zewnętrznych. Istotnym elementem tej troski jest podejmowanie inicjatyw na rzecz równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Niewątpliwie, przykład Banku Ochrony Środowiska pokazuje, że sektor bankowy w Polsce aktywnie angażuje się na rzecz wspierania celów zrównoważonego rozwoju. Krajowe instytucje finansowe chcą być częścią globalnego rozwiązania cywilizacyjnego problemu, jakim jest kryzys klimatyczny. Jakkolwiek, odpowiedź na wysoko postawioną poprzeczkę europejskich celów środowiskowych i na surowe regulacje unijne na drodze neutralności klimatycznej może być zadaniem niełatwym, ale z punktu widzenia planety i nas – jej mieszkańców – niezbędnym.


Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., kierujący pracami zarządu banku

Last Updated on 13 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA