Jakie znaczenie ma dziś społeczna odpowiedzialność biznesu? Na to i na inne pytania, odpowie Magdalena Błądek, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi w Apsys Polska

Jakie znaczenie ma dziś społeczna odpowiedzialność biznesu? Na to i na inne pytania, odpowie Magdalena Błądek, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi w Apsys Polska

W jaki sposób działania związane z ochroną środowiska wpływają na rynek biurowy?

Od dłuższego czasu funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, zarówno pod względem poczucia odpowiedzialności za adaptację do zmian klimatycznych, jak i biorąc pod uwagę znaczenie ekologii przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Na rynku biurowym wyraźnie widać, że te dwie perspektywy przenikają się. W skali globalnej sektor budownictwa odpowiada za ok. 38 proc. emisji CO2, dlatego dążymy do przekształcania budynków w zeroemisyjne i zeroenergetyczne. Obecnie najważniejszym zadaniem, które w kontekście ochrony środowiska stawiają sobie światowe gospodarki, jest dekarbonizacja, a celem osiągnięcie na rynku budowlanym do 2050 roku zerowego poziomu emisji netto. Inwestorzy analizują projekty z punktu widzenia efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla. Zmiany na rynku oznaczają również przyjęcie modelu cyrkularnego, dzięki któremu można zmniejszyć zapotrzebowanie na materiały budowlane i tym samym ograniczyć emisję. Takie podejście częściowo rozwiązuje problem nieefektywnych technologicznie biurowców starszej generacji. Do niedawna wyburzenie i przygotowanie terenu pod nową zabudowę wydawało się jedynym rozwiązaniem, natomiast dziś proponuje się ponowne wykorzystanie choćby części istniejącej konstrukcji i materiałów. Równolegle rozwija się certyfikacja ekologiczna. Certyfikowane obiekty stanowią ważną część nowej podaży powierzchni biurowej, znamienny jest fakt, że zgodnie z ostatnim raportem PLGBC podwoiła się liczba certyfikatów uzyskanych dla użytkowanych budynków. Świadczy to o większej świadomości ekologicznej właścicieli nieruchomości, a także najemców, którzy wywierają presję popytową kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako zarządcy znajdujemy się w centrum przemian, które zachodzą na rynku nieruchomości komercyjnych, wychodzimy z inicjatywą i proponujemy rozwiązania dostosowane do sytuacji klimatycznej. Przeprowadzamy procesy certyfikacji, w tym także w systemie tzw. białych certyfikatów potwierdzających poprawę efektywności energetycznej, oraz zapewniamy pełne wsparcie w adaptacji do zmian klimatu. Podejmujemy własne działania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju – uzyskaliśmy już ponad 20 certyfikatów ekologicznych, w samym tylko 2020 roku otrzymaliśmy 8 certyfikatów BREEAM In-Use dla obiektów handlowych, wszystkie z oceną Excellent w kategorii Management, a w kategorii Asset odpowiednio 5 z najwyższą oceną i 3 z wynikiem very good.

Jakie trendy towarzyszą adaptacji powierzchni biurowych do zmian klimatycznych?

Priorytetami w zarządzaniu biurowcami są obecnie optymalizacja kosztów i powiązana z nią energooszczędność, promowanie postaw proekologicznych, biodywersyfikacja, projektowanie biofilne polegające na podkreślaniu więzi z naturą oraz wszelkie działania zmierzające do uzyskania punktów w certyfikacji powierzchni biurowych i budynków w systemach LEED, BREEAM oraz coraz częściej także w klasyfikacji WELL, w której ocenie poddawane są czynniki wpływające na samopoczucie i zdrowie pracowników. Na etapie projektowania, a także późniejszego użytkowania powierzchni biurowych, wdrażana jest zasada 5R – refuse, reduce, reuse, recycle i rot. Na powierzchni biurowej coraz częściej pojawiają się rozwiązania modułowe, które umożliwiają elastyczną aranżację stosownie do potrzeb i funkcji. Wyraźny jest powrót do stosowania ekologicznych i naturalnych materiałów do wykończenia wnętrz, nierzadko pochodzących z recyklingu. Na znaczeniu zyskuje zieleń, która coraz częściej pojawia się we wnętrzach jako wyraz dbałości o samopoczucie pracowników.

Biura są dziś również przestrzenią realizowania idei zero waste oraz gospodarki współdzielenia w formule tzw. space sharing i car sharing. Ekologia ściśle wiąże się z rozwojem technologicznym, oprócz rozwiązań służących optymalizacji powstają aplikacje do dzielenia się miejscami parkingowymi, biurkami czy ułatwiające organizowanie wspólnych przejazdów do pracy. Coraz więcej zwolenników zyskuje też koncepcja 15 minutes cities polegająca na skupianiu wszystkich niezbędnych funkcji na jednym obszarze: biurowych, usługowych i mieszkaniowych, by ograniczyć konieczność przemieszczania się. Zgodnie z ideą projektowania biofilnego wartością są także zielone patia, tarasy oraz uchylne lub otwierane okna.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązujące dziś trendy w dużej mierze mają charakter prewencyjny, z jednej strony branża biurowa rozwiązuje bieżące problemy, a jednocześnie podejmuje odpowiednie kroki w trosce o przyszłość. Wierzymy, że każde, nawet jednostkowe działanie, ma znaczenie dla powstrzymania negatywnych skutków ocieplenia klimatu. Opracowując program zarządzania nieruchomościami biurowymi „The Space. The Place. The People” przyjęliśmy holistyczną koncepcję, w którą włączyliśmy także projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska.

Na czym polega program zarządzania nieruchomościami biurowymi i w jaki sposób wpisuje się w działania prośrodowiskowe i prospołeczne?

Przygotowaliśmy szereg narzędzi, które są opracowywane i doskonalone w wewnętrznym think tanku Apsys Lab. Dotyczą obsługi technicznej i finansowej obiektów biurowych, jak również współpracy z najemcami oraz dbania o relacje i komfort pracowników. Według Apsys, trzy najważniejsze obszary działań zarządczych to: zarządzanie przestrzenią biurową, tworzenie dobrej atmosfery w biurze oraz dostarczenie ludziom najlepszych doświadczeń. The Space obejmuje bieżące procesy optymalizacyjne, racjonalne gospodarowanie zasobami, modernizacje, efektywność energetyczną i kosztową, bezpieczeństwo sanitarne i inne zadania związane z techniczną obsługą budynków. W kategorii The Place umieściliśmy projekty i akcje związane z prowadzeniem społecznie odpowiedzialnego biznesu i kreowaniem zdrowej, bezpiecznej przestrzeni biurowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. W centrum obszaru The People znalazły się natomiast wszelkie potrzeby pracowników biur. Zgodnie z ideą, że biuro to przede wszystkim miejsce otwarte na człowieka, służymy wsparciem w likwidowaniu barier architektonicznych i społecznych, wprowadzamy rozwiązania Health&Wellness oraz projekty customer experience.

Czym jest zrównoważony rozwój według Apsys Polska?

Jako organizacja spełniamy standardy normy ISO 14 001, skupiamy się przede wszystkim na dwóch z 17 celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie ONZ 2030 – odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzroście gospodarczym i godnej pracy. Są one podstawą do podejmowania działań bezpośrednio związanych ze specyfiką zarządzania nieruchomościami. Teorie przekuwamy w konkretne rozwiązania i mierzalne efekty. Konsekwentnie dążymy do zwiększenia bioróżnorodności w zarządzanych przez nas obiektach, obniżania zużycia energii elektrycznej, oszczędnego gospodarowania wodą, redukcji emisji CO2, tworzenia terenów zielonych, racjonalnej gospodarki odpadami, promowania transportu rowerowego i elektromobilności, wreszcie wzrostu satysfakcji pracowników.

Na rynku handlowym już opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie programy CSR Think Green oraz Spektrum Zrozumienia. Pierwszy z nich promuje postawy proekologiczne i zachęca do zmian społecznych. Oprócz akcji edukacyjnych i popularyzujących tematykę zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców miast, w ramach programu informujemy o konkretnych rozwiązaniach i technologiach, a także wyjaśniamy, w jaki sposób przyczyniły się one do redukcji śladu węglowego i uzyskania energooszczędności w obiektach zarządzanych przez Apsys Polska.

Poprzez Spektrum Zrozumienia jako pierwsi w Europie wprowadzamy do centrów handlowych udogodnienia dla osób ze spektrum autyzmu, takie jak ciche godziny w galerii, pokoje wyciszenia czy oznaczenia witryn sklepów przyjaznych klientom o specjalnych potrzebach sensorycznych. Prowadzimy również akcje informacyjne dla konsumentów i szkolenia dla pracowników galerii, poświęcone tematyce ASD. Równolegle w zarządzanych obiektach likwidujemy bariery architektoniczne poprzez przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aspekt społeczny naszej pracy jest niezwykle ważny, musimy pamiętać, że zrównoważony rozwój to także przeciwdziałanie dyskryminacji i szacunek do każdego człowieka. Wszystkie programy realizujemy zgodnie z unijną dyrektywą dostępności, współpracując z organizacjami pozarządowymi takimi jak m.in. Fundacja Integracja, Wózkowicze, Migam oraz Metis, czyli Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach.

Jestem przekonana, że każde z tych działań i form współpracy, które doskonale sprawdziły się w centrach handlowych, możemy zaadaptować w obiektach biurowych.

Jakie efekty już udało się osiągnąć dzięki polityce zrównoważonego rozwoju Apsys Polska?

Wyznaczyliśmy sobie bardzo konkretne cele, które wymagały wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, takich jak m.in. zaawansowane systemy budynkowe, oświetlenie LED, czujniki CO2 w systemach wentylacyjnych, monitoring energii, który umożliwia na bieżąco sprawdzanie wydajności budynku i ułatwia wprowadzanie potrzebnych zmian, czujniki ruchu aktywujące oświetlenie czy kontrolujące pracę ruchomych schodów w zależności od natężenia ruchu, perlatory, a także systemy do zarządzania instalacjami grzewczymi i chłodniczymi czy fotowoltaicznymi. Wdrożyliśmy narzędzia i strategie, dzięki którym konsekwentnie uzyskujemy znaczne oszczędności i dbamy o zdrowy mikroklimat. W ciągu 2 lat m.in. ilość zużywanej wody w centrach handlowych zmniejszyła się o 5,5 proc. w przeliczeniu na 1 odwiedzającego, w 2019 r. zapotrzebowanie na wodę wyniosło 0,68 l/powierzchnię GLA. Ponadto o 10% rocznie ograniczyliśmy zużycie energii elektrycznej w każdym obiekcie, w 2019 roku jej wykorzystanie spadło do 0,129 MWh/powierzchnię GLA. Emisję CO2 ograniczyliśmy o 6,5%, a w ramach selektywnej zbiórki odpadów zebraliśmy już ponad tonę produktów przeznaczonych do recyklingu. W ten sposób osiągamy taki sam efekt dla ochrony klimatu jak posadzenie 360 tys. drzew rocznie. Ponadto w 2018 r. centrum Posnania otrzymało tytuł Lidera Dostępności przyznawany m.in. za rozwiązania techniczne ułatwiające poruszanie się po budynkach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Aktualnie koncentrujemy się także na zwiększeniu zasięgu naszych programów CSR o kolejne centra handlowe, a w przyszłości również nieruchomości biurowe. Systematycznie wdrażamy projekty i realizujemy postawione sobie cele w ramach polityki zrównoważonego rozwoju.

Jak będzie wyglądała przyszłość rynku biurowego w związku z zachodzącymi zmianami?

Świadomość ekologiczna przełoży się na wzmocnienie roli technologii służących do ochrony środowiska, nadal będą potrzebne rozwiązania zapewniające zdrowe i bezpieczne warunki pracy oraz dostęp do naturalnej zieleni. W szerszym kontekście rynkowym przy podejmowaniu decyzji biznesowych przez inwestorów, fundusze inwestycyjne, międzynarodowe firmy poszukujące miejsca do relokacji biur, a także banki udzielające kredytów inwestycyjnych, w perspektywie najbliższych lat z pewnością wzrośnie znaczenie tzw. wskaźnika ESG. Skrót ten jest rozumiany jako środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. W każdym z tych trzech aspektów Apsys Polska prowadzi szerokie działania, jako firma skoncentrowana na dostarczaniu wartości.

Last Updated on 14 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA