Badanie EY: ład korporacyjny kluczowy dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju

Badanie EY: ład korporacyjny kluczowy dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju

Im wyższy poziom zarządzania, tym szybciej widoczne są wymierne efekty nieustającego mierzenia się firm z wyzwaniami dotyczącymi koncepcji zrównoważonego rozwoju – wynika z cyklicznego raportu EY “Long Term Value and Corporate Governance Survey 2023”. Co jednak najistotniejsze, niemal połowa respondentów (48%) wskazała w nim na ścisłe powiązanie tych kwestii z przychodami generowanymi przez ich firmy. Aż 76% organizacji, w których ład korporacyjny jest na wysokim poziomie („Eksperci”), i jedynie 45% mniej zaawansowanych w tym obszarze przedsiębiorstw („Początkujący”) to optymiści w zakresie realizacji projektowanego przez ich korporacje wzrostu przychodów na przestrzeni kolejnych dwunastu miesięcy. Co warte podkreślenia, już prawie połowa (47%) firm zaznacza, że realizacja działań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest brana pod uwagę przy wynagrodzeniach zatrudnionych w ich firmach pracowników.

  • Według cyklicznego badania EY “Long Term Value and Corporate Governance Survey 2023”, 76% firm, w których ład korporacyjny jest na wysokim poziomie („Eksperci”), jest optymistyczna w kwestii wzrostu przychodów w najbliższych 12 miesiącach. Dla porównania w grupie przedsiębiorstw mniej zaawansowanych w tym zakresie poziom ten wynosi jedynie 45%;
  • Prawie połowa (48%) respondentów zwraca uwagę na nierozłączny związek istniejący pomiędzy wzrostem zyskowności, a praktyczną realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju przez ich firmy. Równocześnie niemal tyle samo (47%) podkreśla, że realizacja działań z tym związanych stanowi element wynagradzania pracowników;
  •  74% badanych uważa, iż kwestie związane z ESG należy na stałe włączyć do agendy prac zarządów nawet jeżeli miałoby to negatywnie wpłynąć, w krótkim horyzoncie czasu, na wyniki finansowe i dochodowość ich firm. Jednocześnie tylko 7% ankietowanych uważa, iż aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju są w pełni zintegrowane ze strukturą zarządu i procesem decyzyjnym;
  • Równocześnie aż 86% biorących udział w badaniu przedstawicieli firm z zaawansowanym ładem korporacyjnym podkreśla, że są skuteczni w zwiększaniu różnorodności osób wchodzących w skład zarządów firm co, ich zdaniem, ma zasadniczy wpływ na efektywne wdrażanie doktryny zrównoważonego rozwoju. Uważa tak z kolei 36% mniej zaawansowanych w tym obszarze przedstawicieli przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy zadowoleni z efektów ich działań w obszarze ESG

Ponad połowa „Ekspertów” (52%), jeśli chodzi o ład korporacyjny, jest bardzo usatysfakcjonowana z postępu osiągniętego w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego, a także silnie utożsamia się z tymi działaniami. Dla porównania w gronie „Początkujących” podobnego zdania jest tylko 13% ankietowanych organizacji. Równocześnie, zaledwie 7% wszystkich biorących udział w badaniu EY uważa, że kwestie z tym związane są wystarczająco powiązane ze strategią realizowaną przez ich przedsiębiorstwa w codziennej praktyce. Natomiast jedna czwarta (27 proc.) uważa, że należy wprowadzić fundamentalne zmiany w tym obszarze. Trzy czwarte (74 proc.) zaś twierdzi, że zagadnienia związane z ESG należy na stałe włączyć do agendy prac zarządów nawet jeżeli miałoby to negatywnie wpłynąć, w krótkim horyzoncie czasu, na wyniki finansowe i dochodowość ich firm.

Zarządy firm egzekwując wdrażanie strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem nie koncentrują się wyłącznie na dbałości o środowisko naturalne lub kreowaniu wartości dodanej dla lokalnych społeczności. Osoby zarządzające organizacjami starają się pogodzić te kwestie z koniecznością generowania przychodów, czego niezmiennie wymagają od nich właściciele i udziałowcy. W biznesowej praktyce kwestie te są ze sobą nierozerwalnie połączone, chociaż przypominają próbę łączenia wody z ogniem. Coraz mocniej widoczny jest jednak trend, w którym przedsiębiorstwa traktują aspekty związane z ESG jako priorytet. Niestety, ciągle mamy jednak do czynienia z grupą organizacji tylko pozorujących działania. Dlatego tak ważna jest rzetelna weryfikacja, które firmy prowadzą zrównoważone działania, a jakie stosują greenwashing – mówi Jerzy Buzek, Partner EY Polska, Ekspert w badaniu sprawozdań dużych grup kapitałowych.

ESG w centrum zainteresowania zarządów

Raport EY pokazuje również, że 57% członków zarządów i rad nadzorczych sprawuje osobisty nadzór nad wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz na bieżąco monitoruje aspekty związane ze zmianami klimatycznymi. Niezależnie od stopnia zaawansowania w rozwiązania z zakresu ESG firmy widzą konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zarządzania tą kwestią. Odpowiednio 57% „ekspertów” i 33% „początkujących” oczekuje sprawowania nadzoru przez zarządy nad realizacją zobowiązań klimatycznych i chce na bieżąco być informowana o postępach w tej dziedzinie. Mniej niż połowa (40%) firm o bardziej ugruntowanym ładzie korporacyjnym stawia wysokie wymagania zarządom w kwestii planowania działań dotyczących ESG, podczas gdy wskazuje na to 17% „początkujących”. Odsetek firm dążących do zaangażowania udziałowców w osiągnięcia tego celu wynosi odpowiednio 47% i 28%.

Odpowiedni ład korporacyjny, a przede wszystkim, stawianie ambitnych celów w obszarach środowiskowym i społecznym oraz rzetelne raportowanie postępów w realizacji strategii ESG przekłada się na budowanie realnej przewagi biznesowej. Maksymalnej przejrzystości oczekują w tym zakresie przede wszystkim inwestorzy oraz instytucje finansujące, dla których jest to coraz częściej jeden z kluczowych warunków do uruchomienia finansowania. W efekcie firmy, które pozostają w tyle w obszarze strategii i raportowania ESG będą tracić jeszcze więcej, bo będą miały coraz więcej trudności z pozyskaniem funduszy – dodaje Rafał Hummel, Partner w EY Polska, Lider grupy ds. strategii i raportowania ESG.

Od czasu zeszłorocznego badania, z 55% do 67%, wzrósł odsetek respondentów zwracających uwagę na trudności związane z odpowiednim wyważeniem kwestii rosnącej presji wywieranej przez niektórych akcjonariuszy na realizację krótkoterminowego zysku z dążeniem do osiągania założonych strategicznie celów długofalowych. Aż 86% biorących udział w badaniu „ekspertów” podkreśla, że są skuteczni w zwiększaniu różnorodności osób wchodzących w skład zarządów firm co, ich zdaniem, ma zasadniczy wpływ na efektywne wdrażanie doktryny zrównoważonego rozwoju. Uważa tak z kolei 36% „początkujących”.

O badaniu

Ankieta została przeprowadzona na próbie dwustu wyselekcjonowanych przedstawicieli firm pełniących kierownicze stanowiska. Uczestnicy badania zostali rozróżnieni na ekspertów oraz poczatkujących. Reprezentują oni piętnaście krajów oraz dwadzieścia sześć różnych gałęzi przemysłu.

Przeczytaj także: CSR w działaniach zarządcy nieruchomości handlowych


Źródło: www.ey.com

Last Updated on 6 września, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS